CUPRINS

 

 

 

 

 

 

 

Introducere

 

 

 

Capitolul 1

ReglementĂri privind activitĂTile În sectorul energiei

 

 

Anexa 1.1

Ordonanţa de urgenţă nr. 63 din 28 decembrie 1998 privind energia electrică şi termică

 

 

Capitolul 2

REGLEMENTĂRI PRIVIND PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE

 

 

Anexa 2.1

Hotărâre nr. 443 din 10 aprilie 2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie

 

 

Capitolul 3

REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL ENERGIEI TERMICE

 

 

Anexa 3.1

Ordonanţa nr. 73 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

 

 

Capitolul 4

REGLEMENTĂRI PRIVIND SECTORUL GAZELOR NATURALE

 

 

Anexa 4.1

Ordonanţa nr. 60 din 30 ianuarie 2000 privind reglementarea activitaţilor din sectorul gazelor naturale

 

 

Anexa 4.2

Ordonanţa de urgenţă nr. 44 din 28 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale

 

 

Anexa 4.3

LEGE nr. 463 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale

 

 

Capitolul 5

CADRUL LEGISLATIV PRIVIND UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCERE

 

 

În ultimii ani, sectorul energetic din România a cunoscut modificări fără precedent atât sub aspectul transformării unor structuri de bază, ca urmare a procesului de trecere spre o economie de piaţă, cât şi sub aspectul adăptării acestor noi structuri şi a celor existente la efortul general realizat în plan european de formare a pieţei europene a energiei. Ralierea României la acest proces european a îmbrăcat forma cunoscută sub denumirea de transpunere a acquis-ului european în domeniul energetic.

Reflectarea în plan legislativ a obiectivului politic de realizare a unei politici energetice europene orientate spre cererea de energie, cât şi a celui de realizare a unei pieţe unice de energie a determinat emiterea de acte legislative în două domenii principale :

                - domeniul de consum de energie, urmărindu-se creşterea eficienţei în utilizarea energiei pentru reducerea dependenţei de import, creşterea siguranţei în aprovizionarea cu resurse energetice şi protecţia mediului;         

- domeniul de producere, transport şi distribuţie de energie electrică şi gaze naturale pentru crearea pieţei unice europene;

Prezentul ghid işi propune să prezinte şi să faciliteze, în principal, înţelegerea legislaţiei aferente celui de-al doilea domeniu şi se adresează în special celor care işi desfăşoară activitatea în Intreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM), autorităţi locale şi instituţii publice.

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Necesitatea Si conTinutul Ghidului

 

IMM-urile reprezintă un sector foarte dinamic în dezvoltarea economiei de piaţă in România, iar alimentarea lor cu energie le conferă un rol important în rândul actorilor de pe piaţa energetică în formare. În acest context cunoaşterea cadrului instituţional nou creat în sectorul energetic, a legislaţiei care guvernează relaţia producător- transportator- distribuitor-furnizor-consumator, a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la mecanismul de piaţa reglementată, a elementelor de protecţie a consumatorului, etc., capătă o importanţă specială.

                Autorităţilor locale le revin atribuţii şi responsabilităţi noi legate de multiplul rol de coordonator al unei strategii locale de alimentare cu energie, de  reglementator al serviciilor comunale, inclusiv serviciile energetice municipale, de consumator important dar şi de producător de energie în sisteme de cogenerare de mică şi medie putere. Descentralizarea şi restructurarea sistemului energetic a determinat transferarea unor importante capacităţi de producere de energie electrică şi termică în administrarea autorităţilor locale, reabilitarea şi extinderea reţelelor de gaze şi energie termică implică alocarea de fonduri locale substanţiale şi atragerea de investiţii, iar operarea şi întreţinerea unor astfel de sisteme necesită relaţii contractuale noi, obţinerea unor licenţe şi satisfacerea unor cerinţe privind structura şi nivelul costurilor impuse de noile instituţii de reglementare a pieţei de energie.

Satisfacerea acestor obiective în condiţiile apariţiei în ritm alert de noi reglementări şi în condiţiile de schimbări periodice la nivel local, pe care procesul electoral democratic le determină, presupune asimilarea rapidă a cunoştiinţelor necesare de către personalul de specialitate al autorităţilor locale şi o aplicare corectă a legislaţiei.

                Instituţiile publice (sănătate, invăţământ, armata, administraţie, etc.) constituie, prin consumul energetic şi prin impactul social determinat de buna lor funcţionare, participanţi deosebit de sensibili pe piaţa de energie. De regulă aceste instituţii nu dispun de personal specializat pentru rezolvarea problemelor de relaţii cu furnizorii de energie si aplicarea prevederilor legale de contractare în condiţii avantajoase. Lipsa, pentru moment, a unor firme de servicii energetice cărora să li se incredinţeze pe baza de contract de performanţă realizarea acestor activităţi în beneficiul instituţiilor publice, face necesară pregătirea personalului acestor instituţii pentru a se putea descurca in relaţiile complexe de piaţă. 

                Ca urmare ghidul îşi propune să prezinte într-o manieră structurată şi uşor accesibilă problematica deosebit de complexă a noilor reglementări din domeniul energiei electrice, energiei termice şi gazelor naturale cât şi corelaţia acestora cu legislaţia Uniunii Europene, aducându-şi în acest fel aportul la o mai bună înţelegere a procesului de integrare europeană în domeniul energetic.

 

 

 

I.2 EvoluTia procesului de realizare a pieTei europene a energiei

 

                Cea mai mare parte a noii legislaţii energetice din România a fost puternic influenţată de legislaţia europeană. De aceea, pentru o mai bună inţelegere a obiectivelor urmărite în aplicarea noilor legi şi reglementări, este necesară o scurtă privire asupra modului în care s-a dezvoltat politica energetică în plan european şi rolul reglementării în asigurarea evoluţiei dorite.

                Este cunoscut faptul că energia a fost supusă unui control politic naţional riguros, pe de o parte, iar, pe de altă parte, răspunderea aprovizionării continue a fost imparţită între mari societăţi naţionale, adesea publice, în special în industria petrolului. La rândul lor gazele şi energia electrică sunt indestructibil legate de petrol.

 Caracteristicile de bază ale industriei energetice sunt necesitatea planificării pe termen lung şi necesitatea unor investiţii majore, ceea ce presupune implicarea serioasă a factorilor de decizie. Dacă în perioada şocurilor petroliere atenţia acestor factori a fost concentrată în special pe asigurarea siguranţei de aprovizionare, începand cu 1986 când Consiliul a trecut la elaborarea obiectivelor pe termen lung, au fost formulate obiective politice noi cum sunt Piaţa Unică şi protecţia mediului. După primirea de noi membri ca Spania, Grecia si Portugalia, pe lista obiectivelor a fost introdusă şi coeziunea economică şi socială şi reintrodusă siguranţa surselor. Aceste reorientări majore au făcut obiectul unor dezbateri de mare amploare, proces finalizat prin publicarea Cărţii Verzi, care a avut tocmai rolul de a sintetiza noile opinii şi poziţii ale membrilor Uniunii.

Un element remarcabil a fost abordarea prin intermediul Directivei a procesului de formare a pieţei interne a energiei, ceea ce a declanşat un proces legislativ important la nivel comunitar, iar, ca urmare a aplicării principiului subsidiarităţii, şi la nivel naţional, mai intâi în ţările membre şi apoi şi în noile ţări candidate din Europa Centrală şi de Est. În acest efort de a corela ideea de piaţa internă cu ideea de Europa lărgită, un rol deosebit în orientarea procesului legislativ l-a avut şi Carta Europeană a Energiei şi Tratatul Cartei.

Procesul introducerii energiei în conceptul de Piaţa Unică s-a dovedit dificil şi a căpătat consistenţa abia după adoptare de către Statele Membre a conceptului de “piaţa internă a energiei” (Internal Energy Market - IEM). Într-o primă etapa elementele care defineau piaţa internă au fost Preţul, Transparenţa investiţiei şi Tranzitul. Ulterior a fost abordată o problemă de mare dificultate: Liberalizarea pieţei pentru gaz şi energie electrică.

Până în perioada 1992-1994 s-a reuşit formularea şi acordul asupra unor principii de bază cum sunt:

v      Siguranţa surselor de aprovizionare constituie obiectivul principal al politicii enegetice;

v      Protecţia mediului trebuie menţinută la nivel ridicat; constituirea pieţei interne trebuie să fie compatibilă cu dezvoltarea surselor regenerabile de energie;

v      Protecţia micilor consumatori în raport cu marii consumatori; obligaţia serviciului public; menţinerea capacităţii de a regla tarifele unde este cazul.

O altă modalitate de abordare a pieţei interne a fost aceea prin prisma competitivităţii. S-a constatat că există o incompatibilitate între legile de bază ale Comunităţii privitoare la politica de competiţie şi situaţia din industria energetică unde consumatorii nu pot beneficia de o varietate de opţiuni sau de variaţia preţurilor din cauza acţiunii monopoliste a producătorilor sau distribuitorilor.

Introducerea  competiţiei a pus în evidenţă necesitatea rezolvării unei serii de probleme    cum sunt: ajutorul de stat acordat unor companii naţionale, deschiderea pieţei în condiţiile menţinerii obligativităţii serviciului public, efectele privatizării în sectorul energetic, reducerea subvenţiilor pentru cărbune etc.

Un caz de dezbatere foarte interesant a fost acela legat de schemele de ajutor de stat în legatură cu promovarea economiei de energie, resurselor regenerabile de energie şi programelor de cercetare-dezvoltare. În aceste cazuri se admite ideea că astfel de ajutoare sunt compatibile cu principiile Pieţei Unice dacă beneficiile lor sunt mai mari decât efectul distorsionant asupra competiţiei.

Un caz similar îl constituie subvenţiile acordate pentru protecţia mediului. Ele sunt considerate acceptabile dacă vor acoperi numai costurile suplimentare pentru realizarea obiectivelor de mediu.

                Un fapt remarcabil în evoluţia procesului de creare a pieţei interne de energie este aplicarea principiului coeziunii. În baza acestui fapt au fost dezvoltate proiecte de sprijin pentru Statele Membre cu situaţii dificile din punct de vedere social-economic, ceea ce a permis compensarea efectelor negative induse de formarea pieţei. Programele Valoren, Regen şi Rechar au fost instrumentele de aplicare a Iniţiativelor Comunităţii şi au fost dedicate, respectiv, promovării  surselor regenerabile şi economiei de energie în regiuni mai puţin dezvoltate, promovării proiectelor de infrastructură de energie electrică şi gaze în “ţările de coeziune” şi proiectelor de reconversie în regiuni miniere puternic afectate.

                Reintroducerea după o anumită perioadă de ezitare a obiectivului  privind siguranţa în aprovizionarea cu energie a fost determinată de :

v      necesitatea eliminării temerii unor state ca procesul de liberalizare ar putea afecta siguranţa de aprovizionare;

v      efectul stimulativ asupra iniţiativelor legate de reţelele transeuropene;

v      îngrijorarea legată de expansiunea rapidă a utilizării gazului natural şi a stabilităţii politice a furnizorilor;

v      efectul dependenţei de import asupra unor indicatori economici de bază (inflaţia).

Aceste reconsiderări de opţiuni şi priorităţi au determinat abordări legislative specifice legate de asigurarea stocurilor minime de petrol şi/sau produse petroliere, dezvoltarea reţelelor şi a interconectării acestora, o politică viguroasă de economie de energie etc.

 

I.3 Impactul directivelor europene asupra procesului legislativ În sectorul energetic din Romania

 

România a parcurs un proces de transformări esenţiale în sectorul energetic determinate pe de o parte de necesitatea constituirii unui sistem energetic adaptat unei economii de piaţa, iar pe de altă parte de necesitatea satisfacerii conditiilor de aplicare a acquis-ului comunitar.

Atât formarea pieţei europene unice a energiei cât asigurarea compatibilităţii sistemului energetic românesc la această piaţă sunt procese încă în evoluţie, de o complexitate deosebită, care necesită ajustări din mers, dat fiind faptul că există influenţe importante provenite din evoluţia situaţiei economice şi politice pe plan mondial şi, în special, de pe piaţa mondială a petrolului, gazelor naturale şi altor surse de energie. Un alt element cu influenţe din ce în ce mai mari este politica de protecţie a mediului care are ca principal subiect de discuţie poluarea produsă în procesele energetice. În acest sens evoluţiile contradictorii, ezitările în ratificarea Protocolului de la Kyoto, cât şi găsirea unor căi eficace de aplicare a angajamentelor asumate constituie numai un exemplu.

Principalele influenţe determinate de transpunerea acquis-ului comunitar în sectorul energetic au fost generate de necesitatea abordării următoarelor aspecte :

v      aplicarea Directivei nr.92/96/EC a Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene privind regulile comune pentru piaţa internă de electricitate;

v      aplicarea Directivei nr.98/30/EC a  Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene privind regulile comune pentru piaţa internă a gazelor naturale;

v      aplicarea Directivei nr. 68/414/CEE, amendată cu Directiva 98/93/CEE, privind impunerea obligaţiei Statelor Membre de a menţine stocuri minime de ţiţei şi/sau produse petroliere ;

v      aplicarea recomandărilor Comisiei Europene referitoare la natura ajutoarelor de stat, închiderilor de mine şi aspectelor sociale şi de mediu .

v      aplicarea recomăndărilor referitoare la asigurarea siguranţei instalaţiilor nucleare în sectorul energetic conform  Raportului asupra Siguranţei Nucleare în Contextul Lărgirii ;

v      aplicarea directivelor cu referire la creşterea eficienţei energetice;

Prezentul Ghid va trata selectiv numai actele legislative cu impact pentru grupurile ţintă alese: IMM, autoritaţi locale şi instituţii publice de interes local.

Aceste acte legislative tratează separat problemele din subsectorul de aprovizionare cu energie (supply side) şi cele din subsectorul de consum (demand side). În ultima perioadă, Comisia Europeană a iniţiat însă proiecte de directive, cum sunt cele referitoare la cogenerare sau la producerea energiei electrice din resurse regenerabile, care vizează simultan ambele subsectoare.

Principalele aspecte induse de directiva 92/96 au determinat necesitatea unor acte legislative care să reglementeze probleme cum sunt :

a) formarea pieţei prin apariţia mai multor entităţi ceea ce presupune :

v      separarea activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare;

v      licenţierea şi autorizarea participanţilor la piaţă;

v      accesul terţilor la reţea;

v      introducerea elementelor de concurenţă între participanţii la piaţă;

b) reglementarea pieţei ceea ce presupune :

v      înfiinţarea autorităţii de reglementare;

v      înfiinţarea unui operator independent de sistem;

v      dreptul consumatorilor de a-şi stabili relaţia cu producătorii, distribuitorii şi furnizorii (eligibilitatea consumatorilor);

v      reglementări tehnice şi comerciale;

v      asigurarea transparenţei în relaţiile între participanţii la piaţă;

Un element specific de reglementare pentru situaţia din România a fost necesar datorită interferenţei dintre producerea energiei electrice şi producerea energiei termice prin existenţa centralelor electrice de termoficare, care îmbină o serie de probleme de interes naţional(energia electrică), cu cele de interes local(energia termică). În paralel cu acestea, o mare parte din energia termică se produce în instalaţii locale de tip centralizat sau în instalaţii individuale, activităţi care intră sub incidenţa legislaţiei serviciilor municipale sau a legislaţiei locale.

 

I.4 Concepte, noTiuni Si termeni folosiTi În reglementĂrile energetice

 

Bună înţelegere a legislaţiei depinde în mare măsură de familiarizarea celor care o utilizează cu o serie de concepte, noţiuni şi termeni mai puţin cunoscuţi până în prezent chiar şi de cei care au operat sistemul energetic în organizarea lui „tradiţională”. Cu atât mai mult acest proces de cunoaştere şi de definire corectă a termenilor tehnici şi în special a noilor termeni comerciali este necesară celor care au devenit, în noua structură, participanţi activi la relaţiile de piaţă a energiei: micii consumatori, autorităţile locale, etc., în calitatea lor de „clienţi”, cu drepturi şi obligaţii precis reglementate, faţă de statutul anterior de „abonaţi”. Mai mult decat atât, unii din ei vor deveni producători locali de energie datorită unei tendinţe de descentralizare în producerea de energie, pătrunderii pe piaţa a tehnologiilor de producere combinată de electricitate şi căldură cu capacităţi de mică şi medie putere (centrale cu turbine cu gaze sau cu motoare diesel).

Terminologia introdusă de legislaţia modernă este prezentată în actele legislative care fac referire la aceasta. Ghidul se va referi numai la unele elemente de terminologie de importanţă şi complexitate sporită în dorinţa de a facilita înţelegerea lor.

Astfel  în actele normative aferente energiei electrice apar noţiuni cum sunt :

- furnizor definit ca persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, care asigură alimentarea cu energie a unui consumator; în acest fel s-a făcut distincţie faţă de distribuitor, care făcea până în prezent şi oficiul de furnizare.

- consumator captiv – consumatorul care, din motive de configuraţie a reţelei, este obligat  să contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor; termenul a fost utilizat de mai mult timp, dar el a devenit cu adevarat util numai după apariţia şi altui tip de consumator, cel eligibil.

- consumator eligibil – consumatorul care are dreptul să-şi aleagă furnizorul; noul concept este legat de aplicarea unor aspecte deosebit de importante în politica energetică: 1) opţiunea politică de deschidere a pieţei, care reflectă limita până la care cantitatea de energie produsă la un moment dat este alocată consumatorilor eligibili, ceea ce determină şi raportul între piaţa concurenţială şi piaţa reglementată; 2) nivelul de performanţă şi capacitatea anumitor consumatori de a opera astfel de contracte fără să perturbe buna funcţionare a pieţei. Obţinerea statutului de consumator eligibil este o motivaţie puternică pentru creşterea performanţelor consumatorilor în vederea obţinerii avantajului de a achiziţiona energia prin negociere cu posibilitatea reducerii preţului; 3) creşterea competiţiei între producători şi furnizori în vederea atragerii consumatorilor mari şi cu performanţe tehnice şi comerciale ridicate.

- acces la reţea (acces la sistem) – dreptul unui producător de energie(combustibil) sau al unui consumator eligibil de a se racorda la reţeaua de transport aparţinând companiei naţionale, precum şi al oricărui consumator de a se racorda, în condiţiile cerute de normele tehnice, la reţeaua de distribuţie; legiferarea corectă a  acestui aspect poate fi un instrument eficace de promovare a producătorilor independenţi de energie, (inclusiv a celor care utilizează sisteme de cogenerare sau surse regenerabile, fapt de interes deosebit pentru politica autorităţilor locale), cât şi de limitare a tendinţelor de monopol manifestate de marii producători sau consumatori.

- piaţa reglementată este acea parte din piaţa de energie care funcţionează pe baza de contracte-cadru (precizate de autoritatea de reglementare), sub aspectul cantităţilor de energie şi a preţurilor bazate pe calcule de optimizare a folosirii capacităţilor de producţie.

- piaţa concurenţială este acea parte a pieţei de energie care functionează pe baza de contracte bilaterale negociate (încheiate între producători şi consumatori eligibili) cu privire la preţuri şi cantităţile tranzacţionate.

- cod (tehnic sau comercial) este o colecţie de reglementări pentru un domeniu specific de activităţi sau instalaţii din cadrul unui subsector energetic.

Un element specific este codul de conduită profesională şi etică, care prezintă ansamblul de obligaţii şi responsabilităţi ale autorităţii de reglementare, care să-i asigure credibilitate, capacitatea de tratament nediscriminatoriu şi relaţii decente şi corecte cu entităţile reglementate, profesionalism.

- standard de performanţă - este acel tip de reglementare privind performanţele minime ce trebuiesc asigurate de furnizori în relaţia cu consumatorii (indicatori de performanţă garantaţi), cât şi un nivel general de performanţă în sistem (indicatori de performanţă generali), care permit comparaţii între furnizori diferiţi;  apare în acest fel un element legislativ nou care precizează o formă de protecţie a consumatorilor, cât şi o bază de comparaţie, stimulativă pentru concurenţă.

- autoproducător de energie electrică - agent economic care în afara activităţilor sale de bază işi produce singur sau cu un alt producător din apropiere, în întregime sau în parte, energia electrică necesară consumului său. Agentul economic consumator deţine minimum 10% din capitalul social al agentului producator şi trebuie să consume cel puţin 50% din producţia anuală de energie electrică a producătorului. Autoproducătorul poate să livreze surplusul de energie electrică în reţelele publice de transport / distribuţie şi să primească energie electrică în caz de necesitate.

- unităţi dispecerizabile – unităţi de producere a energiei electrice ce se încadrează în următoarele categorii:

v      grupuri/centrale/amenajări hidroelectrice cu puteri instalate peste 10 MW;

v      grupuri/centrale termoelectrice cu puteri instalate peste 20 MW;

v      grupuri ale autoproducătorilor ce pot furniza în sistem energie electrică corespunzătoare unor puteri mai mari de 10 MW. 

        - centru de management energetic,(CME) - structura organizatorică a unui producator ce deţine mai multe unităţi de producere, cu rol de optimizare a ofertelor de energie electrică.

- autorizaţii – în domeniul gazelor naturale se utilizează următoarele tipuri de autorizaţii :

v      autorizaţie de iniţiere a înfiinţării

v      autorizaţie de funcţionare – atestă funcţionarea obiectivelor existente în operare la data emiterii regulamentului de autorizare

v      autorizaţie de modificare – necesară în cadrul operaţiilor care presupun modificarea caracteristicilor tehnice care au fost precizate într-o autorizaţie precedentă

- licenţe – în domeniul gazelor naturale se utilizează următoarele tipuri de licenţe :

v      licenţa de furnizare

v      licenţa de transport

v      licenţa de înmagazinare /stocare

v      licenţa de dispecerizare

v      licenţa de distribuire

v      licenţa de tranzit

- operator (în domeniul gazelor naturale) -  persoană juridică autorizată şi/sau licenţiată să desfăşoare activităţi de exploatare, dispecerizare, întreţinere, verificare, reparare şi comercializare pentru sistemele de transport şi/sau depozitare şi/sau de distribuţie în sectorul gazelor naturale.

- operator de sistem – persoană juridică autorizată şi/sau licenţiată să opereze capacitatea sistemului naţional de transport de gaze naturale în scopul menţinerii siguranţei parametrilor funcţionali ai sistemului.

- operator comercial – persoană juridică romană licenţiată să presteze servicii de intermediere, să primească ofertele nominale şi competitive de la furnizorii de gaze naturale, precum şi solicitările consumatorilor de gaze naturale, să monitorizeze, sub aspectul cererii/ofertei, fluxul de gaze naturale şi să furnizeze aceste informaţii operatorilor din sectorul gazelor naturale, în scopul comercializării lor viitoare.

- consumatori de gaze naturale – tipuri de consumatori :

v      consumator rezidenţial – consumatori casnici sau instituţii publice şi servicii sociale

v      consumator comercial – consumatori din sectorul comercial, agricultura, sere sau alte domenii similare (furnizare de gaze fără limită de consum, până la debitul maxim instalat)

v      consumator industrial – utilizează gaze naturale ca materie primă sau pentru procese tehnologice; sunt de mai multe categorii:

v      consumator mic – consumă max.100 000mc/an

v      consumator mare – consumă min. 100 000 mc/an

v      consumator din industria chimică – utilizează gaz ca materie prima

v      consumator din sectorul producerii de energie electrică – producere de energie electrică pentru utilităţi publice

v      consumator din sectorul distribuţiei districtuale de energie termică –   producere de energie termică în scopul distribuţiei publice (furnizare de gaze in limita cantităţilor contractate, conform cu graficul de furnizare din contract)

- zona de siguranţă – suprafaţa de teren extinsă de o parte şi de alta a proiecţiei în plan orizontal a instalaţiilor cu o distanţă stabilită pentru fiecare obiectiv, în funcţie de cerinţele de siguranţă ale acestuia;

- zona de protecţie – suprafaţa de teren extinsă de o parte şi de alta a proiecţiei în plan orizontal a instalaţiilor cu o distanţă care asigură integritatea tehnică de funcţionare acestora;

- servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană – cuprinde dreptul de instalare şi dreptul de acces la instalaţii pe baza regimului drepturilor asupra proprietăţii altuia.

- Serviciul Public în Sectorul Gazelor Naturale -  obligaţie care constă în activitatea  organizată şi/sau autorizată de stat în vederea satisfacerii cerinţelor de interes public din sectorul gazelor naturale.

- Sistemul Naţional de Transport al Gazelor Naturale, S.N.T. -  este sistemul de transport al gazelor naturale in regim de înaltă presiune, de peste 6 bari, constituit din conducte magistrale, precum şi din toate instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import şi transportul acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatorii direcţi, la export şi/sau la înmagazinare.

 

«««


 

Capitolul 1

ReglementĂri privind activitĂTile În sectorul energiei

 

1.1 Directiva 92/96EC a Parlamentului Si Consiliului Uniunii EurOpene privind regulile comune pentru piaTa internĂ de electricitate

 

Principalele prevederi ale Directivei 92/96 se referă la: reguli generale de organizare a sectorului, productţa, transportul şi distribuţia energiei electrice, separarea şi transparenţa activităţilor şi organizarea accesului la sistem.

Obiectivul directivei este de a stabili reguli comune pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice. Aceste reguli privesc organizarea şi functionarea sectorului energiei electrice, accesul la piaţa, criterii şi proceduri aplicabile cererii de ofertă, eliberării autorizaţiilor şi operării sistemelor. Aplicarea acestor reguli se face cu respectarea principiului subsidiarităţii.

                Principalele reguli pentru organizarea sectorului energiei electrice sunt: competitivitatea pe piaţă, lipsa discriminărilor în drepturi şi obligaţii, accesul la piaţă care să determine efecte economice comparabile în condiţii comparabile de deschidere a pieţei, obligativitatea serviciului public în condiţii clar definite, transparente, nediscriminatorii şi verificabile, cu aplicarea opţională a planificării pe termen lung.

                Se legiferează posibilitatea realizării de noi capacităţi de producţie fie prin autorizare, fie prin cerere de oferte. Principalele criterii pentru autorizare sunt: asigurarea siguranţei şi securităţii instalaţiilor, protecţia mediului, utilizarea terenului şi a spaţiului public, eficienţa energetică, natura surselor primare utilizate şi capabilitatea (tehnică, economică şi finaciară) a solicitantului. 

Pentru cererea de ofertă sunt prezentate cerinţele minimale şi obligaţia stabilirii unei entităţi independente, publice sau private, pentru organizarea, monitorizarea şi controlul acestei activităţi.

                Pentru activităţile de transport şi distribuţie prevederile de bază se referă la obligaţiile şi răspunderile operatorului de sistem. Referitor la funcţia de dispecerizare a acestuia se precizează dreptul de prioritate pentru energia produsă din surse regenerabile sau deşeuri şi pentru cea din surse de cogenerare.

                Pentru evitarea discriminărilor, subvenţiilor incrucişate şi distorsionării competiţiei se introduce separarea şi transparenţa activităţilor, inclusiv la capacităţile integrate vertical şi indiferent de sistemul de proprietate,  prin realizare de conturi separate auditate şi publicate anual, conform legislaţiei naţionale în acest domeniu.

                Se legiferează două tipuri de acces la sistem : 1) negociat, având ca referinţă orientativă o marjă de preţuri de transport şi distribuţie publicată anual; 2) reglementat, pe baza tarifelor publicate de transport şi distribuţie. Deasemenea se legiferează şi procedura de “single buyer” (persoană juridică care, în cadrul unui sistem dat, este responsabilă pentru managementul unificat al sistemului de transport şi/sau pentru cumpărarea şi vânzarea centralizată de electricitate).

                Gradul de deschidere al pieţei trebuie să asigure realizarea de contracte până la un nivel semnificativ iar autoritatea competentă va publica criteriile de eligibilitate pentru consumatori eligibili până la 31 ianuarie al fiecărui an.

                Pentru situaţii de criză sau din necesităţi de siguranţă fizică pentru persoane şi instalaţii sau de integritate a sistemului se pot lua temporar măsuri de protecţie notificate Comisiei.

 

1.2 Modul de transpunere al directivei ÎN LEGISLATIA ROMANEASCĂ

 
Cadrul legislativ de bază în sectorul energiei electrice în România este constituit din Ordonanţa de Urgenţă nr. 63 /1998 privind energia electrică şi termică, care a permis emiterea legislaţiei secundare sub formă de: hotărâri de guvern, decizii ale autorităţii de reglementare şi ordine ale ministrului de resort sau ale preşedintelui autorităţii.

Transpunerea directivei presupune o serie de acţiuni distincte cum sunt cele prezentate mai jos.

 

1.2.1 REALIZAREA CADRULUI INSTITUTIONAL

O primă acţiune o reprezintă realizarea cadrului instituţional necesar şi separarea activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare. În România restructurarea instituţională a cunoscut mai multe etape. Astfel prin HG 365/3 07 1998 s-a înlocuit forma de organizare integrată vertical a RENEL prin crearea Companiei Naţionale de Electricitate S.A în care s-au organizat distinct activităţile de transport, de sistem(dispecerizare), şi de administrator al pieţei (operatorul comercial). Filialele acestei societăţi au capătat statut de societăţi comerciale :

1. S.C Electrica S.A pentru activităţile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice;

2. S.C Termoelectrica S.A si S.C Hidroelectrica S.A pentru activităţile de producere a energiei electrice în centrale termoelectrice, respectiv în centrale hidroelectrice;

Compania Naţională are şi obligaţia de a asigura şi organiza activitatea unor instituţii specifice :

v      operatorul de sistem

v      operatorul comercial

Prin HG 627/2000 CN Transelectrica SA devine operator de transport şi de sistem, abilitat să asigure acces reglementat la sistem şi fără atribuţii de vânzare –cumpărare de energie, cu excepţia cantităţilor necesare acoperirii pierderilor de transport.

În acelaşi timp prin Ordonanţa de Urgenţă nr.29 /1998 a fost înfiinţată Autoritatea Naţională  de Reglementare în domeniul Energiei(ANRE).

Procesul de descentralizare şi crearea de noi entităţi în vederea privatizării şi introducerii concurenţei a continuat prin reorganizarea SC Electrica SA conform HG 1342/2002 şi SC Hidroelectrica SA prin HG 857/2002. În ambele societăti s-au creat entităţi cu personalitate juridică şi s-au creat societăţi de servicii, prin externalizarea compartimentelor de specialitate.

 

1.2.2 REALIZAREA CADRULUI LEGISLATIV

O altă acţiune constă în realizarea cadrului legislativ de funcţionare a pieţei de energie electrică care defineşte relaţiile comerciale dintre agenţii economici din sector şi dintre aceştia şi consumatori. Această activitate presupune în principal elaborarea următoarelor tipuri de acte normative :

1) licenţe pentru noile entităţi create; sistemul de licenţiere permite supravegherea activităţii agenţilor de piaţă, iar condiţiile asociate licenţelor şi autorizaţiilor stabilesc criteriile, parametrii şi obligaţiile în baza cărora un agent işi desfăşoară activitatea pe piaţă. Aceste condiţii vizează apărarea interesului public. Caracterul transparent şi nediscriminatoriu al modului de acordare a licenţelor sunt un factor important în obţinerea încrederii investitorilor, ceea ce poate facilita procesul de privatizare. În acest scop acordarea licenţelor se face în sedinţe publice. 

2)  contracte – cadru care conţin prevederi minimale obligatorii asupra contractualizării relaţiilor dintre operatorii din sistem şi sunt destinate alocării echitabile a riscurilor de operare pe piaţa în curs de formare. Contratele-cadru au forme specifice pentru diferitele tipuri de consumatori: casnici, industriali mici şi industriali mari.

Principalele tipuri de contracte –cadru sunt :

v      contracte –cadru de portofoliu reglementează relaţiile dintre marii producători şi principalul distribuitor şi furnizor şi se încheie pentru o anumită perioadă pentru cantităţi de energie şi preţuri garantate. Garantarea oferă posibilitatea furnizorului de a-şi asuma riscul în procesul de vânzare a energiei către consumatorii finali la tarife reglementate, iar producătorilor de a obţine venituri stabile, echitabile şi predictibile. Acest tip de contracte  pot fi adaptate situaţiei post-privatizare situaţie în care devin „contracte de încredinţare”. Contractele de portofoliu permit alocarea veniturilor din sectorul energetic ţinând seama de restricţiile acestuia: folosirea unei cantităţi date de cărbune, utilizarea grupurilor de cogenerare pentru acoperirea necesarului de căldura din localităţi, folosirea raţională a grupurilor hidro, preluarea energiei de la capacităţile nucleare în condiţii asiguratorii pentru recuperarea investiţiilor, etc.

v      contractul – cadru de achiziţie de la un producător independent de energie şi contractul – cadru pentru achiziţii de la autoproducători stabileşte condiţiile în care se pot garanta achiziţiile de energie. Acest gen de contracte prezintă o importanţă specială pentru autorităţile locale cărora li s-au transferat o serie de capacităţi de cogenerare, sau pentru cele care intenţionează să atragăă investiţii pentru capacităţi de cogenerare de mică şi medie putere.

v      contractul-cadru pentru asigurarea de servicii de sistem vizează relaţia producător-transportator pentru funcţionarea în siguranţa a sistemului electroenergetic naţional.

v      contractul-cadru pentru transportul energiei electrice asigură interfaţa transportator-distribuitor şi, prin acoperirea cheltuielilor justificate de transport, motivează operatorul de transport în reducerea pierderilor în reţele şi-i asigură acestuia independentă faţă de participanţii la piaţă.

v      contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie reglementează activitatea distribuitorului în raport cu furnizorii şi consumatorii cu aplicarea tarifelor reglementate.

3) criterii de acreditare pentru consumatorii eligibili; acestea sunt incluse în regulamente de acreditare care reflectă condiţiile necesare respectării opţiunii politice faţă de un nivel stabilit de deschidere a pieţei, condiţii care se modifică periodic o dată cu creşterea nivelului de deschidere a acesteia.

4) metodologii de tarifare şi tarife pentru energia electrică şi termică produsă în cogenerare precum şi pentru serviciile asociate. O problemă importantă în activitatea de tarifare a fost eliminarea treptată a subvenţiilor. În lipsa subvenţiei încrucişate protecţia populaţiei se asigură prin tariful social. Având în vedere ca piaţa reglementată deţine încă ponderea principală în România, politica de tarifare este un instrument puternic şi eficace pentru realizarea obiectivelor de politică industrială şi energetică. Metodologiile de stabilire a tarifelor vor fi prezentate detaliat în capitolele următoare. În mod treptat tarifarea pentru energia termică (cu excepţia celei produse în cogenerare) a fost transferată autorităţii pentru serviciile publice.

5) coduri, regulamente şi norme tehnice; odată cu infiinţarea  Operatorului Comercial şi Operatorului de sistem s-au introdus reguli pentru exploatarea sistemului electroenergetic naţional pe baza ordinii de merit economic cu plasarea prioritară a unităţilor de producere cu restricţii. Contorizarea şi măsurarea energiei, asigurarea protecţiei şi siguranţei instalaţiilor, stabilirea unor indicatori de performanţă sunt câteva aspecte principale care fac obiectul actelor legislative cu caracter tehnic.

6)  alte reglementări; o serie de reglementări vizează constatarea, notificarea şi sancţionarea abaterilor, urmărind în principal, protejarea intereselor consumatorilor, eliminarea practicilor neconcurenţiale, cât şi instaurarea unui climat de etică şi conduita profesională.

Odată înţelese principiile generale care au stat la baza legislaţiei energetice vom analiza sintetic actele normative care au fost emise pentru transpunerea directivei 96/92. Acestea sunt :

v      OUG nr.63/1998 privind energie electrică şi termică;

v      OUG nr.29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000;

v      HG nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice;

v      HG nr. 122/2000, 983/2001, /48/2002 – privind gradul de deschidere a pieţei de energie electrică;

v      HG nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate –SA;

v      Decizia ANRE nr.11/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică;

v      Decizia ANRE nr.18/1999 pentru aprobarea Regulamentului de programare şi dispecerizare a Sistemului electroenergetic naţional;

v      Decizia ANRE nr.22/1999 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică;

v      Decizia ANRE nr.34/1999 pentru aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate;

v      Decizia ANRE nr.291/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru transportul energiei electrice;

v      Decizia ANRE nr.35/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru servicii de sistem;

v      Decizia ANRE nr.78/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru distribuţia energiei electrice;

v      Decizia ANRE nr.22/2000 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a neinţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice şi termice

v      Decizia ANRE nr.51/2000 pentru aprobarea Codului tehnic al reţelei electrice de transport;

v      Decizia ANRE nr.101/2000 pentru aprobarea Codului tehnic al reţelelor de distribuţie;

v      Ordinul ANRE nr.33/2001 pentru aprobarea Metodologiei de tarifare a tranzitului de energie electrică;

v      Ordinul ANRE nr.17/2002 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice.

-  Ordinul ANRE nr. 21/ 2002 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi termice.

 

 

 

 

 

 

1.3 Principalele prevederi ale legislaTiei        romaneSti

 

                1.3.1 ORDONANTA DE URGENTA 63/1998

 OUG 63 / 1998 este primul act legislativ de importanţă majoră pentru întregul proces de reforme din sectorul energiei electrice şi termice, cu impact atât sub aspectul modernizării cadrului instituţional intern, cât şi asupra asigurării condiţiilor pentru deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană privind sectorul energetic din România. Datorită complexităţii acestor probleme, efortul de finalizare a acestui act legislativ cu caracter provizoriu şi aprobarea lui printr-o lege este încă nefinalizat la data realizării prezentului ghid. În tot acest interval de timp concepţia de legiferare şi organizare a subsectorului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice a evoluat în sensul transferării către autorităţile locale a unor atribuţii tot mai importante, toate aceste aspecte urmând a fi comentate ulterior, în următoarele capitole.

                In ceea ce priveşte energie electrică, elementele fundamentale introduse de OUG 63 sunt :

v      definirea liniilor directoare ale dezvoltării subsectorului energiei electrice :

v      asigurarea securităţii energetice naţionale;

v      accesibilitatea energiei prin nivelul preţurilor;

v      folosirea raţională a combustibililor;

v      protecţia consumatorilor;

v      protecţia mediului;

v      asigurarea cadrului necesar trecerii la economia de piaţă în acest domeniu şi a transpunerii acquis-ului comunitar prin preluarea directivei 92/96 :

v      demonopolizarea sistemului şi introducerea competiţiei ;

v      asigurarea accesului la reţea a consumatorilor, producătorilor şi a unor terţe părţi ;

v      introducerea sistemului de conducere prin operatori (operator de sistem –dispecer, operator de transport, operator comercial) ;

v      asigurarea transparenţei tarifelor ;

v      asigurarea tratamentului nediscriminatoriu pentru toţi participanţii la piaţa energiei electrice ;

v      introducerea noţiunii de serviciu public pentru activităţile prestate de Compania Naţională de Electricitate, transformată ulterior prin reorganizarea instituţiilor din acest domeniu; se legiferează activitatea de planificare pentru dezvoltarea SEN;

v      crearea autorităţii naţionale de reglementare.

 

 

 

 

 

Pentru implementarea acestor noi forme de organizare sunt prevăzute in OUG 63/1998 :

v      drepturile şi obligaţiile categoriilor de participanţi la piaţa energiei: producători, transportator, distribuitori, furnizori şi consumatori ;

v      regimul autorizaţiilor şi licenţelor; activităţile supuse autorizării sunt : realizarea de noi capacităţi energetice(de producere, transport şi distribuţie), reabilitarea şi retehnologizarea celor existente, cât şi punerea în funcţiune a acestora, exploatarea comercială a capacităţilor menţionate, precum şi orice activitate de intermediere profesională a furnizării de energie.

v      regimul concesiunilor; participarea la licitaţiile pentru obţinerea unei concesiuni este condiţionată de obţinerea unei autorizări provizorii din partea autorităţii competente cu privire la desfăşurarea activităţii care face obiectul concesiunii ;

v      regimul preţurilor şi tarifelor; se legiferează reglementarea tarifelor pentru activităţile cu caracter de monopol natural şi pentru consumatorii captivi, cât şi dreptul consumatorului de a-şi alege prin contract tariful convenabil din cele tehnic posibile; se interzice subvenţionarea prin tarife, subvenţia încrucişată între energia electrică si termică la producerea în cogenerare, cât şi practicarea de tarife promoţionale;

 

1.3.2 HOTARAREA DE GUVERN 567/1999

HG 567/1999 aprobă Regulamentul  pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice. Acesta stabileşte condiţiile generale şi procedura pentru solicitarea şi acordarea autorizaţiilor şi licenţelor prevăzute în OUG 63/1998.

Nu sunt supuse regimurilor de autorizare capacităţile de producere de energie electrică cu o putere instalată mai mică de 10 MWe, instalaţiile de distribuţie de joasă tensiune şi instalaţiile nucleare care fac obiectul legii 111/1996.

Tipurile de autorizaţii sunt :

-   autorizaţii de infiinţare pentru capacităţi noi şi capacităţi existente care vor fi modificate;

-   permise de punere în funcţiune pentru :

v      capacităţi de producere;

v      instalaţii de transport;

v      sisteme de stocare;

v      sisteme de dispecerizare;

v      instalaţii de distribuţie;

-   autorizaţii de funcţionare pentru aceleaşi tipuri de instalaţii ;

Capacităţile aflate în exploatare la data intrării în vigoare a regulamentului se consideră autorizate provizoriu pe o perioadă de max. 2 ani, timp în care titularul de licenţă va face demersurile necesare pentru autorizare definitivă.

Licenţele se acordă pentru următoarele activităţi :

v      licenţa de producere de energie electrică şi/sau termică ;

v      licenţa de transport;

v      licenţa pentru asigurarea de servicii de sistem;

v      licenţa de dispecerizare (include licenţierea operatorului de sistem şi a operatorului comercial);

v      licenţa de distribuţie;

v      licenţa de furnizare.

Orice participant la piaţa de energie, deţinător de licenţa, are acces liber, reglementat la reţelele de transport şi distribuţie. Orice nou participant la piaţa va fi tratat ca şi participanţii preexistenţi.

Licenţele de furnizare se acordă pe o perioadă de max. 8 ani, pentru a stimula deschiderea pieţei. Celelalte tipuri de licenţe se acordă pentru o perioadă de max. 25 de ani.

La acordarea licenţei se introduc o serie de obligaţii specifice cum sunt:

v      exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei de transport;

v      interconectarea cu alte sisteme de transport;

v      asigurarea serviciilor de sistem;

Regulamentul prevede deasemenea documentaţia necesară la solicitarea diferitelor tipuri de licenţe, cât şi procedura de modificare a acestora şi procedura de suspendare şi retragere.

Se legiferează posibilitatea de obţinere a licenţei prin desemnarea unui responsabil delegat, ca reprezentant al solicitantului pe lângă autoritatea competentă.

 

1.3.3 ORDONANTA DE URGENTĂ 29/1998

OUG nr.29/1998 aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2000 are drept scop crearea instituţiei de reglementare a pieţei de energie electrică prin transpunerea directivei 92/96. Ca urmare atribuţiile autorităţii de reglementare care reflectă prevederile legislaţiei europene sunt:

v      dreptul de autorizare şi licenţiere cu toate aspectele conexe: emitere, acordare, modificare, suspendare sau retragere;

v      dreptul de reglementare a preţurilor şi  tarifelor;

v      dreptul de stabilire a:

v      contractelor cadru;

v      criteriilor de eligibilitate pentru gradul de deschidere a pieţei respectiv;

v      standardelor de performanţă pentru operatori;

v      metodologiei de soluţionare a neinţelegerilor precontractuale;

v      dreptul de a aproba :

v      regulamentul de programare in SEN;

v      regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementări;

v      codurile tehnice ale reţelelor.

O atribuţie importanţă a autorităţii de reglementare constă în asigurarea transparenţei şi a tratamentului egal şi nediscriminatoriu, fapt garantat prin existenţa unui consiliu consultativ format din 9 membrii numiţi prin ordin al preşedintelui autorităţii (trei specialişti din ministerul de resort, un reprezentant al asociaţiilor profesionale din domeniul energiei, un membru din partea administraţiei publice locale, un specialist din cercetare-proiectare, trei specialişti din mari unităţi consumatoare de energie)

 

1.3.4. Acte legislative pentru aprobarea metodologiilor de tarifare  

Se nominalizează următoarele decizii ale preşedintelui ANRE:

v      Decizia nr. 35/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru servicii de sistem;

v      Decizia nr. 78/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru distribuţia energiei electrice;

Sistemul de tarifare practicat până în 1998 a permis, din motive de protecţie socială, două categorii de subvenţii încrucişate : 1) de la consumatori industriali către populaţie(aproximativ 29%), 2) între energia electrică şi energia termică. Acest proces îşi atinge numai parţial scopul social, deoarece familiile cu venituri mici, pentru care a fost gândită subvenţia, beneficiază mai puţin de această, datorită nivelului de consum redus, corespunzător puterii de cumpărare a acestora. Totodată se produce un efect negativ asupra competitivităţii industriei prin creşterea costurilor cu energia determinată de acoperirea subvenţiei către populaţie. În mod treptat, prin metodologia de tarifare adoptată, subvenţiile pentru energie electrică au fost eliminate. Pentru compensarea efectului asupra populaţiei s-au introdus tariful social şi tariful standard, limita între cele două tarife fiind consumul de 70 kWh pe lună.

Diversificarea tarifelor s-a realizat şi pentru consumatorii industriali, în special prin introducerea tarifului A33 care are la baza trei zone orare şi trei factori de utilizare a puterii contractate.

                Dată fiind destinaţia ghidului vom prezenta, în special, reglementările de tarifare pentru distribuţia de energie electrică (Decizia 78), care iau în considerare cele două categorii de servicii asigurate de distribuitor : i) serviciul de distribuţie propriu-zis ; ii) serviciile de sistem specifice reţelei de distribuţie (asigurarea puterii reactive şi asigurarea reglajului tensiunii).

                Având în vedere delimitarea zonei de activitate a fiecărui distribuitor, tarifele se stabilesc pentru fiecare zonă, dar au caracter unic pe zonă respectivă. Tarifele se calculează de către distribuitor, se aprobă de către autoritatea de reglementare şi se pot revizui periodic sau dacă costurile de distribuţie variază cu mai mult de 5%.

Se stabilesc tarife specifice de tip monom (lei/kWh) pe nivel de tensiune şi pe tip de instalaţii, după cum urmează:

v      tarif pentru linii 110kV;

v      tarif pentru puncte de transformare 110kV/medie tensiune;

v      tarif pentru linii de medie tensiune;

v      tarif pentru puncte de transformare medie tensiune / joasă tensiune;

v      tarif pentru linii de joasă tensiune.

Se ia în calcul un coeficient de corecţie subunitar care să exprime efortul de creştere a productivităţii muncii şi o rată anuală a profitului brut de 8% faţă de costurile totale calculate în dolari.

În analiza tarifării se iau în considerare următoarele categorii de costuri reglementate :

v      costuri de exploatare şi întreţinere a reţelei ;

v      costuri de acoperire a consumului propriu tehnologic ;

v      costuri financiare de dezvoltare ;

Metodologia include formulele de insumare a costurilor pe toate componentele de reţea, pentru determinarea costului total.

 

1.3.5 ACTE LEGISLATIVE PENTRU APROBAREA  REGULAMENTELOR

            Se nominalizează următoarele Decizii şi Ordine ale preşedintelui ANRE

v      Decizia nr. 18/1999 pentru aprobarea Regulamentului de programare şi dispecerizare a sistemului electroenergetic naţional;

v      Ordinul nr. 21/ 2002 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi termice

Decizia nr. 18 legiferează setul de reguli ce trebuie aplicat de Operatorul comercial şi de Operatorul de sistem în vederea exploatării unităţilor de producere pe baze concurenţiale şi conducerii sistemului electroenergetic naţional pe baza ordinii de merit economic, adică procedura de participare a producătorilor de energie la acoperirea curbei de sarcină electrică. Se iau in considerare o serie de restricţii cum sunt:

v      utilizarea apei in amenăjările hidro;

v      preluarea integrală a energiei furnizate de CNE;    

v      incarcarea grupurilor de cogenerare la nivelul solicitat pentru acoperirea necesarului de energie termică;

v      arderea unei cantităţi de cărbune prestabilite, care asigură folosirea combustibililor indigeni;

            -      respectarea contractelor tip PPA ale unor producători;

            - respectarea contractelor bilaterale ale unor producători încheiate cu consumatori eligibili;

            - respectarea contractelor de import/export energie electrică.

Instituţiile implicate în aplicarea deciziei nr.18 sunt Operatorul Comercial, Operatorul de Sistem si Centrul de Management Energetic al fiecărui producător ale căror atribuţii sunt prezentate în acest act legislativ. Totodată furnizorii asigură elaborarea prognozei cererii de energie pentru următoarea perioadă.

Prognoza cuprinde valorile medii orare estimate ale consumului de energie electrică activă şi reactivă atât la nivel de furnizor cât şi valorile consumului de putere la vârful de sarcină şi la golul de sarcină în fiecare nod din schemă standard stabilită de Operatorul de sistem. Se includ deasemenea cantităţile de energie din contractele bilaterale aferente consumatorilor eligibili.

Deasemenea cantităţile de energie din contractele bilaterale aferente consumatorilor eligibili.

Producătorii fac oferte de energie către Operatorul comercial în care se includ urmatoarele date :

v      disponibilităţile orare;

v      preţurile de producere a energiei electrice active;

v      oferta pentru servicii de sistem;

v      modificări ale caracteristicilor statice şi dinamice de funcţionare;

Deasemenea producătorii care deţin contracte pentru energie necesare serviciilor de sistem vor prezenta oferte în consecinţă.

Operatorul de sistem are responsabilitatea stabilirii necesarului pe fiecare tip de serviciu de sistem. El transmite Operatorului comercial acest necesar în vederea contractării.

Data fiind importantă şi volumul apreciabil de date comunicat în procesul de dispecerizare, un factor deosebit de important este asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter comercial. În acest scop se declară ca date publice următoarele:

- ordinea de merit, 

- preţul marginal de sistem,

- algoritmii de calcul utilizaţi de programul pentru stabilirea ordinii          de merit şi a preţului marginal de sistem fără restricţii;

v      Registrul operativ al Operatorului de sistem.

Ordinul 21/2002 reglementează constatarea, notificarea şi sancţionarea  abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi termice.

Regulamentul aprobat prin acest ordin prevede:

v      principalele obiective ale acţiunilor de control;

v      structura echipelor de control şi obligaţiile membrilor acestora în timpul şi după finalizarea acţiunii;

v      se introduce noţiunea de agent constatator, a cărui împuternicire se realizează în baza autorizaţiei emise de autoritatea de reglementare;

v       obligaţiile agenţilor economici supuşi controlului;

v      documentele specifice acţiunii de control:

v      mandatul de control şi îndrumare

v      raportul de control şi îndrumare

v      procesul-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor

v      procedura de constatare şi sancţionare a abaterilor;

 

1.3.6 acte legislative pentru aprobarea standardelor de performAnTĂ:

                Aprobare standardelor de performanţă s-a făcut prin

v      Decizia nr. 34 /1999 pentru aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate.

Se legiferează performanţele minime ce trebuie asigurate de furnizorii de energie în relaţia cu consumatorii, sub forma indicatorilor de performanţa care sunt : cantitativi şi calitativi.

După  modul de interpretare indicatorii pot fi :

v      Garantaţi – asigură nivelul minim calitativ al activităţii prestate de furnizor ; valorile prevăzute în standard pentru aceşti indicatori sunt obligatorii şi nerealizarea lor determină sancţiuni de tipul reducerilor tarifare aplicate furnizorului în cauză;

v      generali -  asigură compararea  performanţelor între diverşi furnizori;

Aplicarea standardului de performanţă implică şi din partea consumatorilor unele reguli de conduită cum sunt :

                a) au instalaţii de tensiune alternativă la frecvenşa de 50Hz;

b) achiziţionează energie electrică la tensiunea de 400/230V,

6 kV, 10 kV, 20 kV, 110 kV şi 220 kV;

c) prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii în alimentarea altor consumatori din zonă;

d) se încadrează în puterea maximă prevăzută în avizul de racordare şi în regimul de consum prevăzut în contract.

Se stabilesc indicatori generali de performanţă pentru următoarele activităţi specifice serviciului de furnizare :

v      Racordarea consumatorilor

v      Contractarea energiei electrice

v      Măsurarea şi gestiunea energiei electrice

v      Citirea, facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice furnizate

v      Întreruperi în furnizarea energiei electrice

v      Întreruperea furnizării energiei electrice pentru neplata acesteia

v      Calitatea energiei electrice furnizate

v      Răspunsuri la solicitările consumatorilor

Pe baza obligaţiilor care fac obiectul licenţei se calculează indicatori anuali cum sunt:

a)          numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către furnizori a obligaţiilor din licenţă;

b)         obligaţia încălcată, furnizorul, rezultatul analizei efectuate de ANRE şi modul de soluţionare pentru fiecare caz în parte.

Pe baza obligaţiilor a căror nerespectare  poate atrage penalităţi şi reduceri tarifare se calculează indicatori anuali cum sunt:

a) numărul de consumatori care au beneficiat de reduceri tarifare;

b) durata medie pe care s-au aplicat reducerile tarifare

 Consumatorii beneficiază de reduceri tarifare în condiţiile unor:

a) abateri ale tensiunii mai mari decât cele prevăzute (SR EN 50160 - în 95% din săptâmână tensiunea nu trebuie să aibă abateri mai mari de ±10% din tensiunea contractată)

b) abateri ale frecvenţei mai mari decât cele prevăzute (SR EN 50160 - în 95% din săptămână frecvenţa trebuie să se încadreze în banda 50 Hz±1% şi în 100% din săptâmână, în banda 50 Hz + 4% până la 50 Hz - 6%);

Autoritatea de reglementare  realizeaza şi dă publicităţii rapoarte anuale privind asigurarea de către fiecare furnizor a parametrilor de performanţă în furnizarea energiei electrice. De asemenea asigură revizuirea anuală a standardului.

 

«««

 


Anexa 1. 1

 

Ordonanţa de urgenţa nr. 63 din 28 decembrie 1998

privind energia electrică şi termică

 

Pentru satisfacerea cerinţelor societăţii privind asigurarea cu combustibil şi energie, promovarea unei economii de piaţă concurenţiale a energiei, cu respectarea obligaţiilor internaţionale asumate de statul roman prin Tratatul Cartei Energiei, ratificat prin Legea nr. 14/1997, precum şi pentru armonizarea reglementărilor naţionale cu prevederile directivelor comunitare în sectorul energetic,

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

 

        Scopul ordonanţei de urgenţă

Art. 1 - (1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă este securitatea energetică a ţării, prin asigurarea corespunzătoare a economiei naţionale cu energie electrică şi termică, de calitate superioară, la standarde înalte şi la preţuri accesibile, folosirea raţională a combustibililor şi energiei, protejarea intereselor clienţilor - consumatori de energie electrică şi termică - şi realizarea unui mediu concurenţial normal, cu respectarea întocmai a condiţiilor de protecţie a mediului inconjurător.

(2) Politică energetică a statului trebuie să asigure creşterea eficienţei energetice şi constituirea cadrului instituţional corespunzător, prin definirea organismelor şi a autorităţilor competente pentru realizarea acestei politici.

Obiectivele ordonanţei de urgenţă

Art. 2 – Activităţile de producere, transport, distribuţie, furnizare şi de utilizare a energiei electrice şi termice, precum şi cele de construire a instalaţiilor energetice specifice acestui domeniu sunt permise în vederea realizării următoarelor obiective de bază:

a) asigurarea competiţiei în producerea şi furnizarea energiei electrice şi termice, precum şi a accesului producătorilor şi consumatorilor la reţelele de transport şi de distribuţie;

b) creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul, de la producere, transformare, transport, distribuţie şi până la utilizarea energiei electrice şi termice;

c) transparenţă tarifelor şi a taxelor la energia electrică şi termică;

d) constituirea stocurilor de siguranţă la combustibili;

e) respectarea regimului de conducere prin operatori de sistem (dispeceri), inclusiv pentru realizarea accesului terţilor la reţeaua electrică;

f) asigurarea funcţionării interconectate a sistemului electroenergetic naţional la Uniunea pentru Coordonarea Producţiei şi Transportului Energiei Electrice şi la sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine;

g) diversificarea bazei de resurse energetice primare, modificarea structurii producţiei şi a consumului de energie în funcţie de aceasta;

i) stimularea participării sectorului privat, a investitorilor autohtoni şi străini la producerea, transportul, distribuţia, comercializarea şi utilizarea energiei electrice şi termice;

j) realizarea obiectivelor locale şi globale privind protecţia mediului înconjurător, intensificarea eforturilor de reducere a bioxidului de carbon, oxizilor de azot, oxizilor de sulf sau/şi a emisiilor de particule.

Domeniul de reglementare a ordonanţei de urgenţă

Art. 3 - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează activităţile din sectorul energetic privind producerea, transportul, distribuţia, furnizarea şi valorificarea energiei electrice şi termice, planificarea dezvoltării sectorului acestor activităţi, construirea şi exploatarea instalaţiilor aferente, importul şi exportul de energie electrică.

(2) Nu se supun dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) acumulatorii, grupurile mobile, instalaţiile amplasate pe vehicule de orice fel;

b) sursele staţionare de energie electrică în curent continuu;

c) instalaţiile energetice din marea teritorială;

d) sursele de incălzire a imobilelor de locuit şi similare, amplasate în interiorul acestora, precum şi sursele cu o putere sub 250 kW.

Reglementări speciale

Art. 4 – Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în domeniul energiei nucleare şi al apelor, în masura în care legile specifice acestor domenii nu dispun altfel.

Definirea unor termeni

Art. 5 – În inţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel:

Producător de energie electrică şi/sau termică - persoană juridică având ca specific activitatea de producere a energiei electrice şi/sau termice în scopul vânzării;

Producător independent de energie electrică şi/sau termică - producătorul de energie electrică şi/sau termică, care participă, în nume propriu , distinct de alţi producători preexistenţi, la acoperirea consumului de energie electrică şi/sau termică;

Autoproducător de energie electric şi/sau termică - agent economic care, în afara activităţilor sale de bază, işi produce singur – în întregime sau în parte - energia electrică şi/sau termică necesară consumului său. Acesta livrează în reţeaua publică de transport sau în reţeaua de distribuţie, respectiv altor consumatori, surplusul de energie pe care îl poate avea în anumite perioade, pe baza de acces la reţea - dreptul unui producător de energie electrică sau al unui consumator eligibil de a se racorda la reţeaua electrică de transport aparţinând Companiei Naţionale de Electricitate, precum şi al oricărui consumator de a se racorda – în condiţiile cerute de normele tehnice - la reţeaua electrică de distribuţie;

Centrala electrică - ansamblu de instalaţii, construcţii şi de echipamente care, prin destinaţie, produce energie electrică;

Compania Naţională de Electricitate - S.A. - societate comercială de interes public şi naţional care desfăşoară activităţi specifice de transport, de operator de sistem (dispecer), de operator comercial (bursa a energiei) şi de coordonare a planificării şi dezvoltării sistemului electroenergetic în baza politicii energetice naţionale;

Consumator de energie electrică sau termică - persoană fizică sau juridică care cumpără sau consumă energie pentru uzul propriu sau pentru un subconsumator aflat in apropiere;

Consumator eligibil - consumatorul care poate să aleagă producătorul şi să contracteze direct cu acesta energia consumată şi care are acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie;

Consumator captiv - consumatorul care, din motive de configuraţie a reţelei, este obligat să contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor;

Subconsumator - consumatorul de energie electrică sau termică alimentat de la un consumator aflat în apropierea sa;

Furnizor - partea contractantă a contractului de furnizare care asigură alimentarea cu energie electrică sau termică a unui consumator;

Culoar de trecere (de funcţionare) a liniei electrice – suprafaţa terestră situată de-a lungul liniei electrice şi spaţiul atmosferic de deasupra sa în care se impun restricţii din punctul de vedere al coexistenţei liniei cu elementele naturale, obiectele, construcţiile, cu instalaţiile etc., situate în acest spaţiu;

Reţea electrică - ansamblu de linii şi staţii electrice conectate între ele, eventual interconectate cu alte reţele. Reţeaua electrică poate fi reţea de transport şi reţea de distribuţie;

- Reţea electrică de transport – reţea electrică buclată de înalte tensiune de 220 kV şi mai mult; prin care se transportă la distanţă puteri electrice importante;

- Reţea electrică de distribuţie – reţea care transmite energia electrică în zonele de consum, distribuind-o la sau spre consumator;

- Reţea termică - ansamblu de conducte, instalaţii de pompare şi de alte instalaţii auxiliare, cu ajutorul cărora se transportă continuu şi în regim controlat energia termică de la producători la consumatori;

Sectorul energiei electrice şi termice - ansamblul activităţilor de planificare, dezvoltare, construire, exploatare şi de intreţinere a instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi de furnizare a energiei electrice şi termice, inclusiv importul şi exportul energiei electrice, precum şi schimburile de energie electrică cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine;

Sistem electroenergetic naţional - SEN - ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul ţării, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice;

Sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, transport, distribuţie şi de utilizare a energiei electrice, care nu este interconectat cu SEN;

Transportul energiei electrice - activitate organizată pentru transmiterea energiei electrice de la producători până la instalaţiile de distribuţie sau la instalaţiile consumatorilor racordaţi direct la reţelele de transport;

Transportul energiei termice - activitate organizată pentru transmiterea energiei termice de la producători la punctele termice de achiziţie ale distribuitorilor sau ale consumatorilor racordaţi direct la reţelele de transport;

Distribuţie - transmiterea energiei electrice sau termice în scopul livrării ei la consumatori;

Utilizator de sistem – persoană fizică sau juridică care livrează către sau căreia i se livrează energie electrică sau termică dintr-un sistem de transport sau de distribuţie;

Ordine de merit - ordinea în care ofertantul producător de energie este luat în considerare de către dispecer pentru acoperirea consumului de energie electrică;

Zona de protecţie şi de siguranţă - suprafaţa de sub liniile electrice aeriene, extinsă de o parte şi de altă a proiecţiei în plan orizontal a liniilor cu o distanţă calculată în funcţie de devierea maximă a conductorului sub acţiunea vântului, plus distanţa de amorsare, în funcţie de nivelul tensiunii. Suprafaţa de teren, având dimensiunile fundaţiei stâlpilor, este bun public;

Monopol natural - domeniu de activitate în care condiţiile sunt de asemenea natură încât este mai economic să se asigure un bun sau un serviciu necesar de către o singură firmă decât de mai multe.

 

CAPITOLUL II: Producerea

 

Producerea de energie

Art. 6 - Producerea de energie electrică şi termică se realizează de către societăţi comerciale, de alte persoane juridice române, de producători independenţi sau autoproducători cu capital autohton ori străin, autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţei de urgenţă.

Egalitatea de tratament

Art. 7 - (1) Activitatea de producere a energiei electrice şi termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi producătorii, fiind interzisă orice discriminare pe criteriul proprietăţii.

(2) Producătorii se pot asocia sau pot coopera în mod liber, inclusiv cu orice alte persoane fizice ori juridice, cu respectarea dispoziţiilor legale privind concurenţa.

 

Obligaţiile producătorilor

Art. 8 - (1) Producătorii au urmatoarele obligaţii principale:

a) să asigure livrările de energie electrică şi termică, cu respectarea autorizaţiilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) să alimenteze, în limita capacităţii instalaţiilor, orice persoană fizică sau juridică solicitantă care indeplineşte condiţiile pentru a fi distribuitor sau consumator;

c) să menţină rezerva de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie prevăzute în autorizaţiile şi licenţele acordate în baza prezenţei ordonanţe de urgenţă şi cu respectarea celorlalte legi şi reglementări în vigoare privind gospodărirea apelor, pentru a asigura continuitatea furnizării energiei electrice şi termice;

d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, dispecerilor de ramură şi să infiinţeze, după caz, trepte proprii de dispecer;

e) să exploateze instalaţiile de producere racordate la sistemele de transport şi de distribuţie, astfel încât să nu inducă în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripţiile tehnice în vigoare;

f) să intervină operativ la obiectivele pe care le deţin, în cazul apariţiei unui potenţial pericol de producere a unor avarii, explozii şi altele asemena, putând ocupa, în mod temporar, zona de acces şi de lucru pentru personal şi cea tehnică de lucru, anunţând despre aceasta organele administrative şi instituţiile abilitate, precum şi pe deţinătorii terenurilor în cauză;

g) să obţină autorizaţiile de funcţionare prevăzute de lege pentru instalaţii şi pentru personal şi să nu dezvolte capacităţi de producţie suplimentare decât pe baza unei noi autorizaţii inclusiv, după caz, autorizaţiile emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

h) să nu schimbe combustibilii pentru care instalaţiile de producere au fost proiectate iniţial decât după obţinerea unei noi aprobări;

i) să reabiliteze treptat şi să retehnologizeze instalaţiile de producere existente, în vederea creşterii eficienţei şi încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante, a participării centralelor electrice la reglajul de putere/frecventa în sistemul electroenergetic naţional, a asigurării calităţii energiei electrice şi termice.

(2) În condiţiile convenite cu consumatorii, producătorii pot desfăşura activităţi de informare, consultanţă, finanţare, precum şi executări de lucrări la aceştia, în vederea creşterii eficienţei utilizării combustibililor şi energiei în instalaţiile pe care le deţin.

Drepturile producătorilor

Art. 9 – Producătorii de energie au în principal următoarele drepturi:

a) să aibă acces la reţelele electrice şi termice de transport şi distribuţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) să obţină culoar de trecere pentru liniile electrice de legătură a capacităţii sale de producţie cu sistemul naţional de transport şi pentru conductele de transport al energiei termice între capacitatea de producţie şi distribuitori sau consumatori;

c) să înfiinţeze şi să menţină un sistem propriu de telecomunicaţii pentru legătura cu capacităţile sale de producţie, cu consumatorii sau cu dispeceratele;

d) să solicite desfiinţarea construcţiilor şi a obiectivelor amplasate nelegal în zona de protecţie, precum şi a celor care nu respectă distanţele de siguranţă faţă de instalaţiile şi construcţiile proprii.

 

CAPITOLUL III: Transportul

 

Sectiunea I: Dispoziţii comune

Transportul energiei electrice şi termice

Art. 10 - Transportul energiei electrice şi termice reprezintă activitatea prin care acestea ajung de la o instalaţie de producere la distribuitorii sau consumatorii finali de energie.

Plan de perspectivă

Art. 11- (1) transportatorii de energie au obligaţia de a elabora, pentru zona lor de acţionare, un plan de perspectivă privind transportul, în concordanţa cu stadiul actual şi cu evoluţia viitoare a consumului de energie, cuprinzând modalităţile de finanţare şi de realizare a acestor planuri, cu luarea în considerare şi a planurilor de amenajare şi de sistematizare a teritoriului străbătut de instalaţiile lor de transport.

(2) Planurile prevăzute la alin. 1 sunt supuse spre avizare autorităţii competenţe - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – şi spre aprobare ministerului de resort.

Secţiunea a II-a: Exploatarea sistemului naţional de transport al energiei electrice

Sistemul naţional de transport al energiei electrice

Art. 12 - Sistemul naţional de transport al energiei electrice este proprietate publică a statului, de importanţă strategică, şi este alcătuit din liniile şi staţiile electrice de transformare a tensiunilor de 220 kV, 400 kV şi mai mari, concesionate Companiei Naţionale de electricitate - S.A. în condiţiile legii.

Compania Naţională de Electricitate

Art. 13 - (1) Compania Naţională de Electricitate - S.A. prestează serviciu public pentru toţi utilizatorii reţelelor de transport, asigurând accesul la reţelele de transport oricărui solicitant intern care îndeplineşte cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) În mod corespunzător, Compania Naţională de Electricitate - S.A. are obligaţia de a asigura:

a) activitatea tehnică legată de exploatarea, întreţinerea şi modernizarea reţelelor de transport prin operatorul de transport şi coordonarea funcţionării instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie prin operatorul de sistem (dispecer);

b) activitatea comercială privind organizarea licitaţiei pentru stabilirea preţului de achiziţie de la producători şi a preţurilor de cumpărare en gros, precum şi a obligaţiilor de plată pentru distribuitori, brokeri şi alţi intermediari, prin operatorul comercial;

c) activitatea de planificare privind realizarea dezvoltării SEN şi facilitarea amplasării optime, pe principiul minimizării costurilor obiectivelor energetice;

d) convenirea legăturilor şi instalarea echipamentelor necesare pentru interconectarea cu alte sisteme de transport şi exploatarea interconexiunilor;

e) realizarea accesului la reţea pentru activităţile de import-export sau de tranzit.

Stabilirea condiţiilor tehnice

Art. 14 - (1) Compania Naţională de Electricitate - S.A. va propune condiţii tehnice minimale pentru instalaţiile consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de transport, precum şi pentru liniile şi echipamentele de interconectare cu sistemele energetice de transport vecine.

(2) Condiţiile tehnice prevăzute la alin. (1) se aprobă de autoritatea competentă şi trebuie să fie obiective şi nediscriminatorii.

Operatorul de sistem

Art. 15 - (1) Operatorul de sistem indeplineşte următoarele obligaţii principale:

a) programează exploatarea integrată a Sistemului Energetic Naţional, având ca obiectiv satisfacerea consumului de energie în mod sigur, fiabil şi cu costuri de exploatare minime;

b) realizează încărcarea grupurilor pe baza ordinii de merit;

c) exercită coordonarea, supravegherea, controlul şi analiza exploatării Sistemului Energetic Naţional;

d) furnizează informaţiile convenite celorlalţi operatori privind funcţionarea sigură a sistemelor interconectate;

e) determină valoarea cantităţilor de energie livrate sau cumpărate în sistemul de transport;

f) avizează programarea lucrărilor de reparaţii ale instalaţiilor de producere şi transport din Sistemul Energetic Naţional;

g) soluţionează problemele care pot apărea în caz de avarie.

(2) Compania Naţională de Electricitate - S.A., în calitate de operator de sistem, şi operatorii subordonaţi răspund de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor comerciale obţinute pe parcursul activităţii lor.

Secţiunea a III-a: Exploatarea instalaţiilor de transport al energiei termice

Sistemul de alimentare

Art. 16 - Ansamblul instalaţiilor de producere, transformare, transport şi utilizare a energiei termice, sub formă de abur, apă caldă sau apă fierbinte, legate printr-un proces comun de funcţionare, într-o zonă de consum, formează un sistem de alimentare centralizată cu energie termică, condus operativ de un dispecer local de termoficare.

Dispecerul local de termoficare

Art. 17 - Coordonarea producţiei de energie termică produse de centralele termice locale şi în centralele electrice de termoficare, racordate electric la Sistemul Energetic Naţional, se realizează prin dispecerul local de termoficare.

 

 

 

CAPITOLUL IV: Distribuţia.

Distribuţia energiei electrice şi termice

 

Distribuţia energiei

Art. 18 - (1) Distribuţia energiei electrice şi termice cuprinde totalitatea activităţilor referitoare la instalaţiile prin care se preia energia de la un producător sau transportator şi se livrează clienţilor.

(2) Instalaţiile de distribuţie se delimitează fizic faţă de instalaţiile de producere sau de transport şi de cele ale clientului, prin puncte specifice.

(3) Distribuţia energiei se face conform planurilor de urbanism, respectându-se dreptul de proprietate, protecţia mediului, sănătatea şi viaţa persoanelor şi economisirea energiei conform normelor tehnice şi de siguranţa cuprinse în prescripţiile tehnice în vigoare.

Distribuitorii de energie

Art. 19 - 1) Distribuitorii de energie sunt agenţi economici autorizaţi în acest scop pentru o zonă determinată.

(2) Distribuitorii de energie au, în principal, următoarele obligaţii:

a) să racordeze la reţelele lor, în condiţiile legii, orice solicitant din zonă, persoană fizică sau juridică;

b) să respecte în proiectare, execuţie şi în exploatare normativele şi prescripţiile tehnice, asigurând protejarea populaţiei şi a mediului înconjurător, protecţia pentru funcţionarea normală a liniilor de telecomunicaţii şi a staţiilor de emisie recepţie radio şi televiziune;

c) să asigure urmăşrirea permanentă şi sistematică a comportării construcţiilor şi a echipamentelor enegetice;

d) să facă operativ reviziile şi reparaţiile necesare:

(3) În scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2), distribuitorii de energie pot:

a) să folosească, cu acordul consiliilor locale sau judeţene, după caz, terenurile domeniului public pentru lucrările de exploatare şi întreţinere;

b) să întrerupă funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, cu anunţarea prealabilă a dispecerului şi, după caz, a consumatorilor.

 

 

Interdicţii

Art. 20 - Pentru protecţia instalaţiilor de distribuţie se interzice terţilor:

a) să efectueze construcţii, săpături de orice fel sub reţelele electrice aeriene şi peste reţelele de cabluri electrice subterane, reţelele termice, precum şi în zona de protecţie a acestora, făra consimţămâtul prealabil al titularilor instalaţiilor;

b) să depoziteze materiale pe culoarele de acces şi în zona de protecţie a instalaţiilor;

c) să arunce obiecte de orice fel pe reţelele de distribuţie sau să intervină în orice mod asupra acestora.

Sisteme izolate

Art. 21 - (1) Localităţile izolate care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la reţelele sistemului electroenergetic naţional, pot fi alimentate de producătorii locali, aceştia asigurând şi distribuţia energiei electrice în zonă.

(2) Consumatorii alimentaţi din sistemele izolate vor plăti pentru energia consumată acelaşi preţ ca şi consumatorii alimentaţi de la sistemul naţional.

(3) Autoritatea competenta împreună cu Ministerul Finanţelor vor stabili modul de recuperare a cheltuielilor producătorului local în sistem izolat, precum şi condiţiile minimale privind continuitatea şi calitatea serviciului de alimentare.

 

CAPITOLUL V: Furnizarea şi utilizarea energiei

 

Contractul de furnizare

Art. 22 - (1) Furnizarea energiei electrice şi termice este activitatea prin care un agent economic comercializează energie clienţilor interesaţi. Contractul încheiat în acest scop, denumit în cele ce urmează contract de furnizare, se încheie între furnizor şi client şi trebuie să cuprindă cel puţin clauzele minimale stabilite de autoritatea competentă prin contracte-model elaborate pentru categorii de clienţi.

(2) Energia electrică şi termică livrată clientului se facturează de către furnizor pe baza indicaţiilor echipamentelor de contorizare şi măsurare, montate de acesta, cu excepţia cazurilor stabilite prin reglementări speciale sau prin contract.

Asistenţa consumatorilor

Art. 23 – În condiţiile convenite cu consumatorii, furnizorii pot desfăşura activităţi de informare, consultanţă, finanţare, precum şi executări de lucrări la aceştia, în scopul creşterii eficienţei utilizării energiei.

Obligaţia de contractare

Art. 24 - (1) La cererea scrisă a consumatorilor privind alimentarea cu energie electrică şi termică pentru consumatorii noi ori acordarea unui surplus pentru consumatorii existenţi, precum şi pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie, furnizorul este obligat să comunice în scris, într-un interval de cel mult 30 de zile, condiţiile tehnico-economice, în vederea satisfacerii cererii, şi să colaboreze cu clienţii la stabilirea celei mai avantajoase soluţii de alimentare. Necomunicarea în termen a condiţiilor prezumă acceptarea cererii.

(2) Furnizorul este obligat să încheie contractul, cu excepţia cazurilor în care consumatorul nu a îndeplinit condiţiile prevăzute la alin. (1).

(3) Contractul de furnizare se încheie pentru o durată nedeterminată sau convenită de părţi.

(4) Consumatorul poate rezilia oricând contractul, cu un preaviz de 30 de zile.

(5) Furnizorul poate solicita rezilierea contractului numai în caz de consum fraudulos, de neplata repetată a facturilor sau în alte situaţii prevăzute de lege.

Retransmiterea energiei

Art. 25 - (1) Consumatorul nu poate transmite sau revinde energie electrica şi/sau termică altui consumator decât cu acordul furnizorului, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Valoarea serviciilor energetice asigurate de consumatorul principal pentru subconsumatorii pe care îi alimentează trebuie să fie aceeaşi cu a serviciilor prestate de furnizor, indiferent de cantitatea de energie livrată. Acestea se vor plăti pe bază de contract de servicii, negociat între părţi.

(3) Modificarea reţelelor de distribuţie pentru a putea alimenta subconsumatorii direct din reţeaua furnizorului se va putea face numai de către furnizor, la cererea scrisă a subconsumatorului.

(4) Cheltuielile pentru modificări ale instalaţiilor pentru distribuţia publică a energiei electrice sau termice sunt suportate integral de cel care a provocat şi a solicitat modificarea. După modificare, instalaţia pentru distribuţia publică modificată rămâne în proprietatea furnizorului, dacă părţile nu convin altfel.

(5) Consumatorul principal poate întrerupe livrarea energiei electrice şi termice către subconsumator, numai dacă acesta îşi încalcă obligaţiile asumate prin contract sau dacă obligaţiile de livrare între consumatorul principal şi furnizor se întrerup.

Limitarea sau întreruperea furnizării

Art. 26 - 1) Furnizorul este autorizat să întrerupă, pentru un grup cât mai restrâns de consumatori şi pe o durată cât mai scurtă furnizarea de energie electrică sau termică în următoarele situaţii:

a) când se periclitează viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zona de reţea electrică sau la nivelul întregului sistem energetic naţional;

c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

(2) Furnizorul este obligat să anunţe consumatorii afectaţi de întreruperile planificate în modul stabilit prin contracte şi să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreţinere şi de reparaţii.

(3) Furnizorul răspunde pentru daunele rezultate din întreruperile sau din limitările executate conform alin. (1) şi (2), cauzate din culpa sa.

(4) În cazul penuriei naţionale de combustibili sau în situaţii excepţionale, determinate de evoluţia economiei internaţionale, de starea economiei naţionale, de necesităţile de apărare sau de protecţie a mediului înconjurător, la propunerea ministerului de resort Guvernul poate aproba limitarea sau întreruperea furnizării energiei electrice sau termice, stabilind prin hotărâre condiţiile de aplicare a acestor măsuri.

Plata energiei furnizate

Art. 27 - Consumatorul, în conformitate cu prevederile contractului, este obligat să plătească energia electrică sau termică consumată după primirea facturii.

Răspunderi ale furnizorului

Art. 28 - Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate consumatorului prin încălcarea contractului şi, în special, dacă:

a) nu începe furnizarea energiei la termenul contractat sau nu livrează energia în condiţiile stabilite în contract;

b) nu anunţă consumatorul din timp cu privire la întreruperile programate pentru lucrările planificate;

c) după sistarea furnizării energiei electrice, cerută de consumator, nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea, în scris, a înştiinţării privind încetarea motivului sistării;

d) nu respectă parametrii de calitate contractaţi pentru energia furnizată.

Răspunderi ale consumatorului

Art. 29 - (1) Consumatorul răspunde pentru daunele cauzate furnizorului, precum şi dacă periclitează viaţa sau sănătatea unor persoane ori integritatea bunurilor materiale sau dacă dereglează funcţionarea instalaţiilor furnizorului ori alimentarea altor consumatori.

(2) De asemenea, consumatorul răspunde, dacă:

a) depăşeşte volumul de energie consumată şi valoarea puterilor stabilite prin contract;

b) provoacă, în procesul de consum, perturbaţii ale parametrilor de calitate şi siguranţa, care conduc la întreruperea furnizării energiei electrice sau periclitează continuitatea alimentării;

c) deranjează, periclitează ori limitează consumul contractual al altui consumator;

d) nu respectă prescripţiile privind racordarea la reţele a instalaţiilor de utilizare;

e) deteriorează instalaţia de racordare sau instalaţiile de contorizare, voit sau prin grava neglijenţă, violează sigiliile sau nu anunţă furnizorul despre deteriorarea acestora;

f) consumă energie ocolind sau afectând agregatele de măsură ori consumă energia electrică fără acordul furnizorului, după sistarea furnizării;

g) nu plăteşte factura de energie sau o plăteşte cu întârziere;

h) consumă energie într-un mod diferit faţă de prevederile contractului;

i) nu respectă dispoziţiile privind limitarea consumului.

(3) Nerespectarea contactului de furnizare sau consumul fraudulos de energie atrage plata contravalorii energiei consumate şi, după caz, suportarea următoarelor consecinţe precizate în contract:

a) penalizări;

b) despăgubiri;

c) sistarea temporară a furnizării de energie;

d) deconectarea de la reţeaua de furnizare.

Obligaţii ale consumatorilor pentru creşterea eficienţei energetice

Art. 30 - (1) Consumatorii de energie sunt obligaţi:

a) să respecte prescripţiile tehnice în vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, întreţinerea, repararea instalaţiilor proprii şi a receptoarelor de energie, precum şi dotarea acestora cu aparate de măsură şi control;

b) să întocmească periodic auditurile energetice;

c) să recupereze căldura reziduală din procesele tehnologice, acolo unde se justifică economic.

(2) Consumatorii care folosesc mai mult de 1.000 de tone echivalent petrol pe an sunt obligaţi:

a) să numească un responsabil pentru energie, care să deţină un certificat în managementul energiei;

b) să dezvolte un plan de management al energiei pe o perioada de 5 ani, care să evidenţieze tehnologiile cerute, sursele şi mecanismele de finanţare şi care să conducă la reducerea consumurilor energetice specifice.

(3) Consumatorii care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an, vor avea, la fiecare 6 luni, un bilanţ energetic întocmit de un autoditor acreditat.

Aprobarea reglementărilor de eficienţă energetică

Art. 31 - (1) Normele şi prescripţiile tehnice, normativele şi reglementările obligatorii pentru exploatarea şi folosirea eficientă a instalaţiilor şi echipamentelor energetice se aprobă de autoritatea competentă, cu consultarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei şi a societăţilor specializate din domeniu.

(2) Reglementările tehnice stabilite conform alin. (1) cuprind şi valori-limită pentru parametrii importanţi şi trebuie să aibă un caracter obiectiv şi imparţial.

Companii informative ale Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei.

Art. 32 - Ministerul de resort, prin Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, va edita şi va furniza consumatorilor ghiduri informative privind utilizarea raţională a energiei şi promovarea surselor regenerabile de energie, valorificarea resurselor energetice secundare.

Elaborarea şi revizuirea standardelor de eficienţă

Art. 33 - (1) Institutul Român de Standardizare împreună cu ministerul de resort elaborează programe privind revizuirea sau, după caz, întocmirea de standarde de eficienţă energetică, în vederea armonizării acestora cu normele europene în vigoare.

(2) Pentru producătorii de receptoare energetice prevederile standardelor de eficienţă energetică sunt obligatorii.

(3) Producerea şi importul de receptoare electrice cu puteri mai mari de 0,5 MW sunt permise numai cu avizul prealabil al Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei.

(4) Ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului împreună cu Institutul Român de Standardizare vor elabora în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, standarde de izolaţie termică.

(5) Standardele de izolaţie termică vor fi revizuite la un interval de cel puţin 5 ani.

Dreptul de control

Art. 34 - Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor este în drept să controleze performanţele energetice ale aparatelor, utilajelor şi ale echipamentelor energetice destinate consumatorilor.

Utilizarea eficientă a resurselor în sectorul energetic

Art. 35 – În scopul utilizării eficiente a resurselor energetice, agenţii economici cu activitate de producere, transport şi distribuţie a energiei sunt obligaţi, după caz, să ia măsuri pentru:

a) funcţionarea instalaţiilor la parametrii nominali;

b) perfecţionarea tehnologiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei;

c) reducerea consumului propriu de combustibili şi energie;

d) valorificarea optimă a energiei solare, eoliene, geotermale, a biomasei şi a biogazului, a energiei produse din deşeuri menajere, a masei lemnoase;

e) cercetarea şi consultanţa în domeniul conservării energiei;

f) organizarea de acţiuni demonstrative şi promoţionale în domeniul utilizării eficiente a combustibililor şi a energiei.

 

CAPITOLUL VI: Preţuri şi tarife

 

Fundamentarea preţurilor şi a tarifelor

Art. 36 - (1) Costurile justificate, impuse de funcţionarea agenţilor economici din domeniul producerii, transformării, transportului, distribuţiei şi al comerţului cu energie electrică şi termică, cheltuielile pentru dezvoltare şi pentru protecţia mediului se acoperă prin preţurile şi tarifele pentru energie electrică sau termică.

(2) Preţurile şi tarifele la energie electrică şi termică pot include costurile obiectivelor şi ale serviciilor finanţate de societăţile comerciale de energie, care urmăresc reducerea consumului de energie şi de combustibil la consumator şi care reprezintă o alternativă viabilă, prin care se evită costuri neeconomicoase, pentru construirea unor noi surse de energie sau reţele.

Tipuri de preţuri şi de tarife

Art. 37 - (1) În sectorul energiei electrice şi termice se aplică două categorii de preţuri şi tarife:

a) preţuri rezultate din mecanismele concurenţiale ale pieţei pentru energie electrică şi termică achizitionată de la producatori şi pentru energia electrică ce se contractează de către consumatorii eligibili;

b) tarife reglementate pentru activităţile cu caracter de monopol natural, din care fac parte tarifele pentru serviciile de transport al energiei electrice şi tarifele pentru alimentarea consumatorilor captivi de către societăţile de distribuţie a energiei electrice.

(2) Tarifele reglementate pentru consumatorii captivi de energie electrică sunt aceleaşi pe întregul teritoriu al ţării şi se stabilesc de autoritatea competentă.

(3) Agentul economic care solicită încheierea unui contract de furnizare a energiei este îndreptăţit să-şi aleagă prin contract sistemul de tarifare dintre cele tehnic posibile practicate de furnizor.

Evidenţierea costurilor şi a veniturilor

Art. 38 – Agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice care practică tarife reglementate sunt obligaţi să ţină contabilitatea de gestiune, conform normelor legale, care să permită autorităţii competente cunoaşterea costurilor fixe şi a celor variabile, precum şi a veniturilor realizate.

Principiile pentru fundamentarea propunerilor de tarife reglementate

Art. 39 - (1) Propunerile de sisteme de tarife reglementate pentru energia electrică şi termică se elaborează de către unităţile de producere, transport şi de distribuţie şi, împreună cu baza de calcul, se comunică autorităţii competente.

(2) Principiile care stau la baza sistemelor de preţuri şi de tarife pentru energia electrică şi termică sunt următoarele:

a) sistemele de tarife să contribuie la utilizarea eficientă a energiei;

b) sistemele de tarife să fie diferenţiate, permiţând clientului consumator alegerea tipului de tarif care îi este mai favorabil dintre cele practicate de furnizor;

c) tarifele trebuie să permită stimularea asigurării cu energie electrică şi termică de calitate, la cele mai mici preţuri;

d) tarifele de vânzare a energiei electrice şi termice către consumator nu trebuie să conţină diferenţieri nejustificate între diversele tipuri de consumatori;

e) la stabilirea tipurilor de tarife trebuie avute în vedere cheltuielile legate de capacităţile de rezervă, necesare unei alimentări sigure şi continue, cele legate de protecţia mediului, precum şi cele pentru închiderea, dezafectarea sau conservarea unor instalaţii;

f) pentru consumatorii industriali, precum şi pentru cei asimilaţi acestora tariful trebuie să aibă o structură binomială, respectiv un termen fix dependent de putere şi un termen variabil în funcţie de cantitatea de energie consumată;

g) tarifele nu pot avea caracter promoţional;

h) tarifele nu pot fi stabilite în funcţie de tipul de utilizare a energiei electrice şi termice;

i) structura tarifelor trebuie să permită încurajarea procedeelor de trecere a cererii din perioada de vârf de sarcină la perioadele de gol de sarcină;

j) pentru consumatorii captivi de energie electrică care aparţin aceleiaşi categorii tarifele vor fi aceleaşi pe întregul teritoriu al ţării;

k) pentru energia termică tarifele se stabilesc local, corelat cu preţul de cost al producerii căldurii, cu tipul instalaţiei şi al combustibilului utilizat;

l) tarifele nu pot fi scăzute din considerente de politică socială sau antiinflaţionistă. Asigurarea de către stat a unui anumit nivel de protecţie socială pentru unele categorii de consumatori se va realiza prin acordarea de subvenţii sau ajutoare direct acestora;

m) protecţia intereselor consumatorilor, asigurarea calităţii serviciilor, promovarea concurenţei în producerea şi în comercializarea energiei şi a combustibililor.

(3) Este interzisă subvenţionarea consumatorilor prin tarifele la energia electrică şi termică sau recuperarea costurilor corespunzatoare serviciului asigurat pentru o anumită categorie de consumatori prin tarifele practicate altor categorii de consumatori, stabilirea de tarife promoţionale sau pe alte tipuri de utilizare a energiei.

Interdicţia subvenţionării în producerea combinată a energiei electrice şi termice

Art. 40 – Agenţii economici care produc combinat energie electrică şi termică vor repartiza costurile între cele două forme de energie, potrivit reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, fiind interzisă subvenţionarea încrucişată între cele două forme de energie.

Revizuirea tarifelor reglementate

Art. 41 - (1) Revizuirea tarifelor reglementate la energia electrică şi termică se face de către autoritatea competentă, cu avizul Oficiului Concurenţei, având la bază propunerile fundamentale şi prezentate de agenţii economici care desfăşoara activitate cu caracter de monopol natural.

(2) Tarifele reglementate se publică în Monitorul Oficial al României de către autoritatea competentă şi intră în vigoare după 15 zile de la data publicării lor.

Plata apei utilizate

Art. 42 - Pentru centralele termoelectrice, centralele electrice de termoficare şi centrala nuclearoelectrică se plăteşte cantitatea de apă efectiv consumată, respectiv diferenţa dintre cantitatea de apă prelevată şi cantitatea de apă restituită în emisar, cu respectarea normelor de calitate.

Livrarea apei

Art. 43 - Toate serviciile prestate de societăţile comerciale cu activitate de producere a energiei hidroelectrice, care au primit în patrimoniu baraje sau diguri şi administrează lacurile de acumulare aferente, cum ar fi întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor pentru livrarea apei către industrie, agricultură, localităţi, lucrările de menţinere a luciilor de apă în vederea închirierii etc. se plătesc prestatorului, pe bază contractelor încheiate cu beneficiarii. Valoarea acestor servicii va fi fundamentată şi supusă aprobării autorităţilor competente.

 

CAPITOLUL VII: Autorizări şi concesiuni

 

Activităţi supuse autorizării

Art. 44 - (1) Realizarea de noi capacităţi energetice de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, reabilitatea şi retehnologizarea celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora sunt supuse autorizării în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi ale Legii privind regimul autorizaţiilor de construcţie şi ale Legii calităţii în construcţii.

(2) Sunt, de asemenea, supuse autorizării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, exploatarea comercială a capacităţilor de producere, de transport şi a celor de distribuţie a energiei electrice şi termice, precum şi orice activităţi de intermediere profesională a furnizării de energie electrică şi termică.

Regimul autorizării

Art. 45 - (1) Pentru autorizare solicitantul va înregistra cererea la autoritatea competentă.

(2) La cerere trebuie anexate actele şi documentele care probeăza îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor economice, finaciare, tehnice şi profesionale, stabilite pe categorii de capacităţi energetice şi de activităţi în domeniu.

(3) Solicitantul trebuie să fie comerciant cu sediul în România. Solicitantul, persoana juridică străină, trebuie să stabilească şi să menţină în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pe întreaga durată a autorizării.

(4) Nu pot primi autorizaţie solicitanţii aflaţi în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului şi nici cei cărora le-a fost retrasă sau anulată o autorizaţie sau o licentă într-o perioadă de 5 ani anteriori datei înregistrării cererii.

(5) Procedura de autorizare, termenele, tarifele şi condiţiile – constând în criterii, niveluri, atestări, avize, garanţii şi altele asemenea -, diferenţiate pe categorii de activităţi supuse autorizării, se stabilesc prin regulament elaborat de autoritatea competentă şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(6) Modelul cererii de autorizare şi documentele ce trebuie anexate la aceasta se stabilesc prin instrucţiuni emise de autoritatea competentă.

(7) Refuzul autorizării, lipsa unui răspuns în termen şi orice altă soluţie a autorităţii competente, considerate de solicitant ilegale şi prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia de contencios administrativ, în condiţiile legii.

(8) Pentru obiectivele nucleare condiţiile autorizării sunt cele prevăzute de Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată.

Felurile autorizării

Art. 46 - Autoritatea competenta eliberează:

1. autorizaţii de înfiinţare pentru:

a) realizarea de noi capacităţi energetice de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice şi termice;

b) reabilitatea capacităţilor energetice existente;

c) retehnologizarea capacităţilor energetice existente;

2.permis de punere în funcţiune pentru:

a) centrale electrice şi/sau termice;

b) instalaţii de transport al energiei;

c) instalaţii de distribuţie a energiei;

3. autorizaţie de funcţionare pentru:

a) centrale electrice şi/sau termice;

b) instalaţii de transport al energiei;

c) instalaţii de distribuţie a energiei;

4. licenţa pentru:

a) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi/sau termice;

b) exploatarea comercială a capacităţilor de transport al energiei electrice şi termice;

c) exploatarea comercială a capacităţilor de distribuţie a energiei electrice şi termice;

d) intermedierea furnizării energiei electrice şi termice;

e) furnizarea de servicii energetice de sistem.

Autorizaţie de înfiinţare

Art. 47 - (1) Cererea de eliberare a autorizaţiei de înfiinţare trebuie să fie însoţită de studiul de fezabilitate, cu prezentarea datelor şi a elementelor tehnice şi economice privind construcţia şi instalaţia, evaluarea impactului asupra mediului înconjurator şi asigurarea resurselor financiare şi a personalului calificat necesar, precum şi de documentele stabilite potrivit reglementărilor prevăzute la art. 44 alin. (1) şi la art. 45 alin. (6).

(2) Autorizaţia de înfiinţare se publică în Monitorul Oficial al României pe cheltuiala solicitantului, persoanele şi instituţiile interesate putând face contestaţie la autoritatea competentă în termen de 30 de zile de la publicare.

(3) Autorizaţia de înfiinţare este valabilă pentru întreaga durată prevazută în studiul de fezabilitate, considerată necesară pentru realizarea obiectivului trebuie să înceapă cel mai târziu în termen de un an de la data eliberării autorizaţiei de înfiinţare sau, după caz, a respingerii contestaţiei, nerespectarea autorizaţiei, dacă autoritatea competentă nu prelungeşte termenul cu cel mult un an.

(4) În cazul în care obiectivul pentru care a fost eliberată autorizaţia de înfiinţare nu este terminat în perioada stabilită prin aceasta, autoritatea competentă poate prelungi durata autorizaţiei la cererea motivată a titularului.

Permisul de punere în funcţiune

Art. 48 - (1) Punerea în funcţiune a capacităţilor de producere, de transport sau de distribuţie a energiei electrice şi termice, înfiinţate, precum şi a celor reabilitate sau retehnologizate se face pe baza permisului eliberat de autoritatea competentă la cererea titularului autorizaţiei de înfiinţare, respectiv de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru obiective nucleare.

(2) Autoritatea competentă eliberează permisul de punere în funcţiune, după verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice, de securitate şi ecologice, prevăzute în proiectul tehnic şi în normele aplicabile.

Autorizaţia de funcţionare

Art. 49 – Autorizaţia de funcţionare se eliberează de autoritatea competentă, la cererea titularului permisului de punere în funcţiune în vederea exploatării tehnice a capacităţii energetice autorizate.

Licenţe

Art. 50 – Licenţa de exploatare comercială a unei capacităţi energetice sau de intermediere a furnizării energiei electrice şi termice poate fi acordată de autoritatea competentă numai solicitanţilor având calitatea de comerciant.

Responsabilul delegat pentru realizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi funcţionarea capacităţilor energetice

Art. 51 - (1) Solicitarea autorizaţiei pentru realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea de capacităţi energetice şi a autorizaţiei de funcţionare a capacităţii energetice se face prin responsabilul delegat în acest scop de către solicitantul autorizaţiei.

(2) Responsabilul delegat asigură respectarea dispoziţiilor legale şi îndeplinirea condiţiilor autorizaţiei în realizarea, reabilitarea, retehnologizarea, respectiv, în funcţionarea capacităţii energetice, fiind obligat să prezinte datele şi informaţiile, să facă raportările cerute de autoritatea competentă şi să se îngrijească de aplicarea măsurilor dispuse de aceasta.

(3) Solicitantul desemnează ca responsabil delegat un specialist atestat în domeniu, care trebuie aprobat de autoritatea competentă; el poate fi angajat al solicitantului sau un terţ.

(4) Mandatul de responsabil delegat este exclusiv şi este incompatibil cu deţinerea de către responsabilul delegat a unei funcţii implicând atribuţii de control în întreprinderea titularului autorizaţiei.

(5) În caz de renunţare la mandat, de revocare sau de încetare a acestuia în alt mod, titularul autorizaţiei este obligat să desemneze un alt responsabil delegat pentru a fi aprobat de autoritatea competentă; până la aprobarea noului responsabil delegat, titularul autorizaţiei trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a evita, în desfăşurarea activităţii autorizate, orice pericole sau defecţiuni care ar putea cauza prejudicii angajaţtilor, clienţilor sau terţilor ori care ar putea afecta mediul înconjurator.

Conţinutul autorizaţiei de înfiinţare şi de funcţionare

Art. 52 - (1) În autorizaţia de înfiinţare trebuie să se menţioneze:

a) numele responsabilului delegat, aprobat conform art. 51;

b) capacitatea energetică a cărei realizare, reabilitare sau retehnologizare este autorizată, cu situarea precisă a acesteia şi descrierea minimală a elementelor caracteristice;

c) condiţionări, limitări şi restricţii referitoare la materiale, echipamente, instalaţii, procedee şi tehnologii utilizabile;

d) interdicţii şi sarcini vizând protecţia persoanelor ori afectarea proprietăţii, a mediului ambiant şi a desfăşurării unor activităţi de interes public în zona (semnalizări, program de lucru, folosirea unor utilităţi etc.);

e) delimitarea zonei de protecţie şi de siguranţă;

f) conţinutul servituţii, sarcinile, restricţiile şi interdicţiile prevăzute la art. 54 alin. (3) şi (6).

(2) În autorizaţia de funcţionare trebuie să se menţioneze:

a) numele responsabilului delegat, aprobat conform art. 51;

b) capacitatea energetică a cărei funcţionare este autorizată, cu situaţia precisă a acesteia şi cu descrierea minimală a elementelor caracteristice;

c) condiţionări, limitări şi restricţii privind sursele folosite, continuitatea, niveluri şi perioade în funcţionarea capacităţii energetice;

d) interdicţii şi sarcini privind securitatea persoanelor, protecţia proprietăţii şi a mediului ambiant, afectarea desfăşurării unor activităţi de interes public:

(3) Condiţionările, limitările, restricţiile, interdicţiile şi sarcinile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi determinate, în conformitate cu regulamentele stabilite de autoritatea competentă, la eliberarea fiecărei autorizaţii.

Drepturi şi obligaţii decurgând din autorizaţia de înfiinţare şi din cea de funcţionare

Art. 53 - (1) Lucrările de realizare, reabilitare şi retehnologizare a capacităţilor energetice şi de funcţionare a capacităţilor de producere, de transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice sunt de utilitate publică, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizaţiei.

(2) Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate privată a altor persoane fizice sau juridice, precum şi în privinţa activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţii energetice, titularii autorizaţiilor de înfiinţare, respectiv de funcţionare, beneficiază, în condiţiile legii, pe durata lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de funcţionare a capacităţii energetice, de următoarele drepturi:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, reabilitării sau retehnologizării capacităţii energetice - obiect al autorizaţiei;

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii energetice - obiect al autorizaţiei, pentru reviziile reparaţiile şi intervenţiile necesare.

c) servitutea de trecere subterană, de suprafată sau aeriană pentru instalarea de reţele de conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora;

d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri;

e) dreptul de acces la utilităţile publice.

3) Drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată se stabilesc prin acord între proprietarul terenului şi titularul autorizaţiei de înfiinţare, respectiv de funcţionare, cu stabilirea duratei, conţinutului, a condiţiilor şi limitelor de exercitare, precum şi a despăgubirilor şi indemnizaţiei acordate proprietarului.

(4) În caz de nerealizare a acordului prevăzut la alin. (3) între titularul autorizaţiei de înfiinţare ori de funcţionare şi proprietar sau, după caz, titularul activităţii prevăzute la alin. (2) lit. d), la cererea titularului autorizaţiei de înfiinţare/funcţionare, va decide instanţa judecătorească competentă acesteia constituind titlu pentru drepturile prevăzute la
alin. (3).

(5) Dreptul de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată, restrângerea sau încetarea unor activităţi prevăzute la alin. (2) se stabilesc şi se exercită cu respectarea echităţii şi a principiului minimei afectări a dreptului de proprietate sau, după caz, a activităţii:

(6) Titularul autorizaţiei de înfiinţare are următoarele obligaţii:

a) să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi a mediului;

b) să obţină toate avizele, acordurile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat;

c) să despăgubească proprietarii terenurilor şi titularii activităţilor afectate de drepturile prevăzute la alin. (2) pentru prejudiciile cauzate acestora prin exercitarea drepturilor respective.

(7) Pentru efecte secundare obţinute sau posibil a fi produse prin realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea, respectiv prin funcţionarea unei capacităţi de transport şi distribuţie şi altele asemenea, titularul autorizaţiei de funcţionare poate contracta cu persoanele interesate, în calitate de beneficiari, furnizarea sau prestarea de servicii corespunzătoare.

Regimul drepturilor asupra proprietăţii altuia

Art. 54 - (1) Dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, reabilitării sau retehnologizării capacităţilor energetice se întinde pe durata necesară executării lucrărilor. În exercitarea acestui drept de uz titularul autorizaţiei poate:

a) să depoziteze pe terenurile proprietate privată materiale, echipamente, utilaje, instalaţii;

b) să desfiinţeze culturi sau plantaţii ori alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, în condiţiile legii;

c) să extragă materiale, să capteze apa, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri şi locuinţe de şantier;

e) să oprească ori să restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată.

(2) Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înainte de expirarea duratei stabilite, prin acordul părţilor, prin terminarea anticipată a lucrărilor pentru capacitatea autorizată sau prin sistarea lucrărilor şi renunţarea la autorizaţie. Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată de îndată proprietarului.

(3) Dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii energetice autorizate, stabilit prin acord cu fiecare dintre proprietarii terenurilor afectate sau, în lipsa, prin hotărâre judecătorească, se întinde pe toată durata de funcţionare a capacităţii autorizate, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii. În exercitarea acestui drept titularul autorizaţiei de funcţionare poate:

a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii şi intervenţii necesare asigurării funcţionării normale a capacităţii autorizate;

b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea;

c) să afecteze culturi, plantaţii sau ale amenajări existente şi să restrângă activităţti ale proprietarului în măsura şi pe durata strict necesară executării operaţiilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii autorizate.

(4) Titularul autorizaţiei de funcţionare este obligat să stabilească cu proprietarul, în condiţii rezonabile, perioada, data începerii şi durata operaţiunilor de întreţinere, a reparaţiilor, reviziei pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii autorizate şi afectările proprietăţii pe care acestea le implică, precum şi indemnizatia cuvenită, stabilită conform acordului între părţi, iar la terminarea operaţiunilor sau a intervenţiei în caz de avarie, accident sau catastrofă este obligat să degajeze terenul şi să îl repună în situaţia anterioară fără întârziere nejustificată.

(5) Servitutea de trecere subterană, de suprafată sau aeriană cuprinde dreptul la instalare de reţele de conducte, linii, stâlpi cu echipamente de transformare, comutaţie sau conversie şi alte echipamente aferente capacităţii autorizate, precum şi accesul la locul de amplasare a acestora pentru intervenţii, întreţinere, reparaţii, revizie, modificări şi exploatare, conform prevederilor legale în vigoare.

(6) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de executare a lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare de capacităţi energetice, precum şi a operaţiunilor de revizie, întreţinere sau reparaţie la capacitatea în funcţiune, titularul autorizaţiei are dreptul de a obţine restrângerea sau sistarea, în măsura necesară şi pe durata lucrărilor sau a operaţiunilor menţionate, a activităţilor desfăşurate în vecinătatea altor persoane. Restrângerea sau sistarea se stabileşte prin acord cu titularul activităţii, iar în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească, cu indemnizaţia adecvată a titularului activităţii afectate. Pentru intervenţii în caz de avarie, accident ori catastrofă nu este necesar nici acord şi nici hotărâre judecătorească, dar titularul autorizaţiei datorează titularului activităţii afectate indemnizaţia adecvată, stabilită, la nevoie, prin hotărâre judecătorească.

(7) Drepturile de uz şi servituţile prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se înscriu, prin grija titularului autorizaţiei, în cartea funciară şi pot fi exercitate de la data înscrierii; la încetarea lor drepturile respective vor fi radiate prin grija titularului autorizaţiei, în caz contrar proprietarul putând cere radierea şi daune interese pentru pagubele cauzate.

(8) La încetarea drepturilor titularul autorizaţiei este obligat să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială, precum şi să plătească indemnizaţia stabilită conform acordului între părţi.

(9) Dreptul de acces la utilitaţile publice, prevăzut la art. 53 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizaţiei cu bună-credinţă şi în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilităţi publice.

Conţinutul licenţelor de exploatare şi de intermedieri comerciale în domeniul energiei

Art. 55 - (1) Licenţa de exploatare comercială a unei capacităţi energetice trebuie să prevadă:

a) elementele de identificare şi de localizare a titularului;

b) capacitatea energetică exploatată în regim comercial, cu precizarea dacă titularul licenţei este proprietar sau concesionar sau locator;

c) operaţiunile comerciale, obiect al licenţei;

d) condiţionări, limitări şi restricţii pentru asigurarea egalităţii de tratament a clienţilor şi pentru evitarea oricăror discriminări;

e) interdicţii şi sarcini urmărind prezervarea unui mediu concurenţial normal în domeniu, prin evitarea dezechilibrelor pe piaţă şi a practicilor anticoncurenţiale, care ar putea provoca distorsiuni majore ale concurenţei:

(2) Licenţa de intermediere de furnizare a energiei ori de servicii legate de aceasta trebuie să menţioneze:

a) elementele de identificare şi de localizare a titularului;

b) operaţiunile de intermediere, obiect al licenţei;

c) condiţionări, limitări şi interdicţii pentru asigurarea transparenţei activităţii, egalităţii de tratament a clienţilor şi pentru evitarea conflictelor de interese între intermediar şi client.

Modificarea autorizaţiilor şi a licenţelor

Art. 56 - (1) În cazul schimbării fundamentale a circumstanţelor existente la data eliberării autorizaţiei sau licenţei, precum şi în caz de survenire a unor evenimente care afectează substanţial procedura de energie transportul sau distribuţia de energie ori piaţa energiei, autoritatea competentă poate decide modificarea unor autorizaţii sau licenţe, conform constrângerilor impuse de asemenea împrejurări, cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor şi a proporţionalităţii afectării.

(2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1), autoritatea competentă va elibera titularilor noi autorizaţii sau licenţe, cu conţinutul modificat, anulându-le pe cele iniţiale.

(3) În caz de modificări ale statutului titularului autorizaţiei sau al licenţei - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a sediului, modificarea capitalului social etc. - sau de modificări ale patrimoniului sau, care afectează autorizaţia sau licenţa eliberată, titularul va notifica autorităţii competente, fără întârziere nejustificată, intenţia de modificare sau, dupa caz, situatia creată.

(4) Primind notificarea prevăzută la alin. (3), autoritatea competentă va examina situaţia şi va dispune, dacă apreciază, modificarea corespunzatoare a autorizaţiei sau a licenţei, procedând conform celor stabilite la alin. (2).

Suspendarea şi retragerea autorizaţiilor şi licenţelor

Art. 57 - (1) În caz de neîndeplinire de către titularul autorizaţiei, respectiv al licenţei, a obligaţiilor sale legale, precum şi în caz de nerespectare a condiţionărilor, limitărilor, restricţiilor, interdicţiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizaţie, respectiv prin licenţă, constatate de autoritatea competentă din oficiu ori la sesizarea de către terţi sau la notificarea de către titular, autoritatea competentă va proceda după cum urmează:

a)pentru neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor neimputabile titularului, va dispune:

(i) dacă situaţia creată este remediabilă, un termen de conformare, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei, respectiv a licenţei;

(ii) dacă situaţia creată este iremediabilă, retragerea autorizaţiei, respectiv a licenţei;

b) pentru neîndeplinirea sau nerespectarea condiţiilor imputabile titularului, va dispune:

(i) dacă situaţia creată este remediabilă, suspendarea autorizaţiei, respectiv a licenţei, pe o perioadă fixată pentru remedierea situaţiei create şi conformare cu autorizaţia, respectiv cu licenţa;

(ii) dacă situaţia creată este iremediabilă, retragerea autorizaţiei, respectiv a licenţei:

(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), persoanele prejudiciate pot acţiona pe titular în justiţie pentru repararea pagubei cauzate.

(3) Autoritatea competentă va suspenda autorizaţia, respectiv licenţa titularului, în caz de începere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului acestuia.

(4) Autoritatea competentă va retrage autorizaţia, respectiv licenţa, în cazul decăderii, incapacităţii sau al falimentului titularului, precum şi la încetarea concesiunii sau a locaţiunii capacităţii energetice ori la vânzarea capacităţii de către titular.

Zone de protecţie şi zone de siguranţă

Art. 58 - (1) Pentru protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor energetice şi a accesoriilor acestora se instituie zona de protecţie a capacităţii energetice.

(2) Delimitarea zonei de protecţie a capacităţii energetice se face, pentru fiecare obiectiv, prin autorizaţia de funcţionare, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.

(3) Asupra proprietăţii terţilor, cuprinsă în zona de protecţie, se stabileşte servitute legală în regimul prevăzut la art. 54, conţinutul servituţii fiind determinat în autorizaţia de funcţionare a capacităţii energetice.

(4) În jurul zonei de protecţie a capacităţii energetice se instituie zona de siguranţă a capacităţii energetice pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi a mediului.

(5) Delimitarea zonei de siguranţa se face, pentru fiecare obiectiv, prin autorizaţia de funcţionare, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.

(6) În perimetrul zonei de siguranţă se stabilesc sarcini, restricţii şi interdicţii asupra proprietăţilor şi activităţilor terţilor din zonă, în măsura necesară exigenţelor specifice obiectivului şi în regimul prevăzut la art. 54.

Exproprierea

Art. 59 - (1) Terenul necesar pentru înfiinţarea şi funcţionarea capacităţii energetice este fie proprietatea titularului autorizaţiei, fie proprietate publică.

(2) Dacă terenul necesar pentru înfiinţarea şi funcţionarea capacităţii energetice este proprietate privată a unui terţ, titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze procedura legală de expropriere a terenului pentru cauza de utilitate publică şi să obţină concesiunea lui pe durata existenţei capacităţii energetice.

Concesionarea

Art. 60 - (1) Terenurile şi alte bunuri din domeniul public, cum ar fi linii de transport de energie electrică şi/sau termică, şi serviciile publice de transport, de distribuţie şi alimentare cu energie sau alte servicii din sectorul energiei pot face obiectul concesionării către persoane fizice şi persoane juridice de drept privat, române sau străine, contra plăţii unei redevente către concedent.

(2) Capacităţile energetice din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale pot fi închiriate în condiţiile legii.

(3) Concesiunile se acordă prin licitaţie publică.

(4) Pentru terenuri şi alte bunuri din domeniul public al statului şi al entităţilor administrativ-teritoriale, concesiunea poate fi acordată prin negociere directă, după ce va fi fost epuizată fără adjudecare procedura licitaţiei.

(5) Apelul public de oferte, documentaţia care trebuie prezentată de persoanele interesate şi caietul de sarcini se fac conform procedurilor legale privind concesiunile.

(6) Pentru concesiunile de bunuri din domeniul public şi de servicii publice de interes naţional conţinutul caietului de sarcini se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar pentru concesiunile de bunuri din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi de servicii publice de interes judeţean sau local, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local.

(7) În afara criteriilor generale, pentru aprobarea concesiunii se vor aplica şi următoarele criterii specifice:

a) aprobarea de către autoritatea competentă, în calitate de concedent, a regulamentelor de funcţionare şi a reglementărilor specifice ale concesionarului, precum şi orice modificări ale acestora;

b) obligaţia concesionarului de a realiza transportul şi distribuţia energiei termice la parametrii calitativi şi tehnici prevăzuţi de normele în vigoare, în condiţii de eficienţă economică, economisirea energiei şi protecţia mediului;

c) obligaţia concesionarului de a transporta energia termică într-o anumită zonă, de consum şi de a alimenta oricare consumator din acea zonă,care face o cerere în acest sens şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

d) obligaţia de a respecta comanda operativă a dispecerului energetic;

e) obligaţia concesionarului de a îndeplini la termenele stabilite măsurile prevăzute în actele de control încheiate de concedent.

(8) Persoanele fizice sau juridice interesate să participe la licitaţie în vederea obţinerii unei concesiuni trebuie să obţină o autorizaţie provizorie de la autoritatea competentă, privind desfăşurarea activităţii ce face obiectul concesiunii. După adjudecarea concesiunii, autorizaţia provizorie a câştigătorului licitaţiei se va transforma în autorizaţie defintivă.

(9) Durata de concesionare pentru instalaţiile energetice se stabileşte prin contractul încheiat între părţi şi poate fi prelungită prin acordul acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(10) La expirarea contractului bunurilor concesionate revin la concedent, libere de orice sarcini sau obligaţii.

(11) Investiţiile pe care concesionarul intenţionează să le promoveze în ultimii 10 ani ai concesiunii trebuie aprobate de concedent.

(12) Dacă durata de concesionare acoperă durata de funcţionare a instalaţiei, contractul de concesiune va stipula clauze speciale privind obligaţiile concesionarului, inclusiv clauze financiare, referitoare la dezafectarea acesteia.

Transferul concesiunii

Art. 61 - (1) Titularul unui contract de concesiune este în drept să transfere altei persoane juridice drepturile şi obligaţiile contractuale numai cu aprobarea scrisă a concedentului; orice transfer realizat fără aprobare este lovit de nulitate şi atrage după sine şi încetarea valabilităţii contractului de concesiune, prin decizia concedentului.

(2) Cesiunea contractului către altă persoană juridică nu exonerează titularul concesiunii de răspunderea solidară cu cesionarul pentru obligaţiile asumate prin contract.

Interdicţia

Art. 62 - Dreptul concesionarului asupra bunului sau a serviciului public concesionat nu poate fi grevat cu sarcini.

Încetarea concesiuni

Art. 63 - (1) Concesiunea încetează:

a) ca efect al expirării duratei pentru care a fost acordată sau a perioadei de valabilitate a contractelor;

b) prin renunţarea de către concesionar;

c) prin retragerea dreptului concesiunii de către concedent.

(2) La încetarea concesiunii, indiferent de cauzele care au determinat-o, instalaţiile trec în proprietatea concedentului, în condiţiile art. 60 alin. (10).

(3) Cu 3 ani înainte de expirarea concesiunii concedentul va stabili situaţia în care vor fi repuse în funcţiune instalaţiile care au facut obiectul contractului de concesiune după expirare.

(4) În termen de maximum 3 luni de la încetarea administrării sau concesiunii, prin renunţare sau retragere, concedentul va stabili măsurile ce urmează a fi luate în legătură cu instalaţiile ce au facut obiectul contractului.

Renunţarea la concesiune

Art. 64 - (1) Concesionarul poate renunţa la contract, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) comunică în scris autorităţii competente intenţia sa de renunţare;

b) pune la dispoziţie concedentului întreaga documentaţie privind activitatea desfăşurată până la data renunţării, precum şi rezultatele acesteia;

c) achită concedentului redeventa datorată până la momentul încetării concesiunii.

(2) După îndeplinirea de către titular a condiţiilor prevăzute la alin. (1), concedentul emite decizia de încuviinţare a renunţării, care se va publica în Monitorul Oficial al României.

(3) Renunţarea la contract devine efectivă la 60 de zile de la notificarea intenţiei de renunţare, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).

(4) Titularul va rămâne răspunzător faţă de cei interesaţi atât pentru toate pagubele cauzate prin exploatarea şi prin lucrările efectuate până la data renunţării, cât şi pentru cele rezultate din relaţiile comerciale, inclusiv a celor constatate după emiterea deciziei de încuviinţare a renunţării.

Retragerea concesiunii

Art. 65 - (1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent în situaţiile în care titularul:

a) nu efectuează volumul de lucrări de dezvoltare şi de exploatare prevăzut în contract pentru o perioadă dată şi expirată;

b) utilizează şi alte metode sau tehnologii de exploatare decât cele aprobate de concedent;

c) încalcă normele referitoare la protecţia mediului înconjurator;

d) nu respectă orice alte clauze prevăzute în contract, inclusiv în ceea ce priveşte plata redeventelor:

(2) Decizia de retragere a concesiunii emise de concedent poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă. decizia rămasă definitivă se va publica în Monitorul Oficial al României.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII: Autorităţi şi competenţe

 

Secţiunea I: Politica energetică

Politica energetică

Art. 66 - (1) Politica energetică a statului constă în stabilirea obiectivelor sectorului energetic, a modalităţilor optime de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale.

(2) Politica energetică este elaborată pe baza programului de guvernare aprobat de Parlament, de către ministerul de resort, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atribuţii în domeniu şi a societăţii civile, pentru un interval mediu, şi cu luarea în considerare a evoluţiilor probabile pe termen lung, având în vedere, în principal:

a) asigurarea securităţii în aprovizionarea cu combustibili şi energie;

b) prognozarea cererii de resurse de combustibil şi energie, cu luarea în considerare a evoluţiei economiei naţionale;

c) prognozarea importurilor şi a exporturilor de combustibili şi de energie;

d) elaborarea programelor de investiţii în sectorul energetic;

e) asigurarea protecţiei mediului, reconstrucţia ecologică a siturilor afectate de activităţi energetice;

f) transparenţa preţurilor şi a tarifelor la combustibili şi energie;

g) creşterea eficienţei în utilizarea combustibililor şi energiei;

h) dezvoltarea resurselor regenerabile de energie;

i) asigurarea stocurilor de siguranţă la combustibili şi a infrastructurii necesare;

j) direcţiile cercetării şi dezvoltării specifice sectorului energetic, precum şi introducerea tehnologiilor avansate în domeniu;

k) dezvoltarea cooperării energetice internaţionale;

l) propuneri de reglementări specifice sectorului energetic.

Programul energetic

Art. 67 - (1) Politica energetică se concretizează într-un program ce va cuprinde liniile directoare ale acestei politici pentru o perioadă de 2 ani, pe care Guvernul îl va supune spre aprobare Parlamentului.

(2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale i-au măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (1) şi examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.

 

Secţiunea a II-a: Atribuţii

Ministerul de resort

Art. 68 - (1) Ministerul de resort asigură aducerea la îndeplinire a politicii energetice naţionale, în condiţiile prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în care scop îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează programa de acţiuni şi de măsuri pentru aplicarea strategiei şi politicii în sectorul energetic, inclusiv programe de eficienţă energetică, cu finanţare de la bugetul de stat;

b) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul energetic;

c) asigură elaborarea de studii pe baza cărora urmează a fi stabilite priorităţile privind investiţiile din sectorul energetic;

d) elaborează programul de constituire a stocurilor de siguranţa la combustibili şi urmăreşte realizarea prevederilor acestuia de către agenţii economici;

e) obligă participanţii la activităţile din sectorul energetic să proiecteze instalaţiile de producere a energiei la un nivel ridicat de performanţă tehnica şi calitativă;

f) ia măsuri pentru realizarea de instalaţii de producere a energiei, care să permită utilizarea în condiţii economice a unor cantităţi minimale de combustibili inferiori din resurse interne, precum şi valorificarea unor cantităţi prestabilite de resurse regenerabile şi secundare de energie:

g) coordonează acţiunile de cooperare cu instituţii similare din alte ţări, precum şi cu organisme internaţionale de profil;

h) avizează, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, normativele de protecţia muncii în sectorul energetic;

i) elaborează şi fundamentează, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu organizaţiile patronale şi sindicale propunerile de politica sociala specifice sectorului energetic, programe de asistenţă socială şi medicală, de asigurări de risc şi accidente; în vederea evitării riscurilor profesionale şi a reabilitării celor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale.

(2) Ministrul este ordonator principal de credite pentru alocaţiile bugetare privind retehnologizarea, dezvoltarea-cercetarea, prospecţiunea şi explorarea geologică, dezvoltarea tehnologică, protecţia mediului ambiant, restructurarea şi alte activităţi specifice sectorului energetic.

Autoritatea competentă

Art. 69 - (1) Autoritatea competentă, potrivit de Reglementare în Domeniul Energiei, prezentei ordonanţe de urgenţă, este prevederilor Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, înfiinţată ca autoritate administrativă-autonomă, cu sediul în Bucureşti.

(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Eenergiei, are următoarele competenţe:

a) emite norme şi instrucţiuni obligatorii cu privire la funcţionarea sistemului electroenergetic, emite autorizaţiile, permisele şi licenţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

b) negociază şi încheie acorduri de concesionare în sectorul energetic, face recomandări pentru acordarea concesiunilor şi stabileşte principiile de calcul al redeventelor pentru concesiunile acordate;

c) elaborează metodologia de calcul al preţurilor şi tarifelor aplicabile activităţilor de monopol natural şi aprobă sistemele de preţuri şi tarife pentru aceste activităţi, în condiţiile legislaţiei în vigoare, urmărind protecţia corespunzătoare a consumatorilor de energie; urmăreşte şi controlează respectarea de către furnizorii de energie a sistemului de preţuri şi tarife;

d) supraveghează funcţionarea mecanismelor de piaţă în sectorul energetic şi stabileşte procedurile de contractare pentru activităţile cu caracter de monopol, în cooperare cu Oficiul Concurenţei;

e) soluţionează eventualele neînţelegeri ivite la încheierea contractului de furnizare; decizia este obligatorie pentru ambele părţi contractante;

f) urmăreşte respectarea standardelor de calitate a serviciilor specifice sectorului energetic;

g) constată şi aplică contravenţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

h) urmăreşte aplicarea şi respectarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului de către toţi participanţii la activitaţile din sectorul energetic;

i) creează cadrul necesar de reglementare pentru utilizarea eficientă a energiei electrice şi termice;

j) supraveghează activităţile de comerţ exterior ale României în sectorul energiei electrice, în cadrul atribuţiilor sale;

k) elaborează normativele (normele de protecţia muncii) în sistemul energetic.

Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Art.70 – Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei se exercită, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâri ale preşedintelui acesteia şi privesc:

a) emiterea de reglementări privind tarifele şi contractele pentru energia electrică şi termică, pe baza avizului Oficiului Concurenţei, în condiţiile prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996;

b) emiterea, refuzul acesteia, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor, permiselor şi licenţelor;

c) asigurarea alimentării cu energie electrică şi termică, în condiţii de maximă siguranţă şi calitate;

d) prevenirea abuzului de poziţie dominantă pe piaţă;

e) crearea sistemului de diseminare a informaţiilor necesare în procesul de planificare, precum şi în stabilirea soluţiilor de creştere a eficienţei energetice;

f) emiterea de regulamente, norme şi instrucţiuni privind funcţionarea sistemului electroenergetic naţional şi a pieţelor de energie electrică şi termică;

g) soluţionarea litigiilor precontractuale şi aplicarea de sancţiuni prevăzute de lege pentru nerespectarea prevederilor cuprinse în hotărârile Agenţiei Naţionale pentru Energie.

Consiliile judeţene

Art. 71 - Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti coordonează activitatea de furnizare a energiei şi a combustibililor pe întreg teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în vederea realizării acesteia.

Consiliile locale

Art. 72 - (1) Consiliile locale au următoarele atribuţii în domeniul energetic:

a) planifică, organizează şi finanţează, împreună cu celelalte organisme abilitate, furnizarea energiei termice, electrice şi a combustibililor pe teritoriul localităţilor, în condiţii de continuitate şi de siguranţă a alimentării şi ţinând seama de necesităţile de consum; în acest scop, pot prelua în gestiune centralele termice şi centralele electrice de termoficare din zonă, care au, în principal, ca destinaţie producerea căldurii, reţelele de transport şi de distribuţie locală a energiei termice sau le pot concesiona, cu respectarea reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; îndeplinesc atribuţiile autorităţii competente prevăzute la art. 69 alin. (2) lit. f), g) si h), având şi alte competenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei faţă de agenţii privaţi ce produc, transportă şi distribuie energie pe plan local, sub controlul şi cu respectarea reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) planifică, organizează şi finanţează iluminatul public, prevederile lit. a) aplicându-se în mod corespunzător;

c) avizează, în condiţiile legii, realizarea noilor capacităţi de investiţii de interes local în domeniul energetic;

d) iniţiaza programul de utilizare eficientă a energiei şi de promovare a surselor regenerabile de energie;

e) iniţiază acţiuni de cooperare cu alte consilii locale pentru soluţionarea unor probleme energetice de interes comun.

(2) Dezvoltarea şi realizarea instalaţiilor de transport şi distribuţie a energiei termice se fac sub directa îndrumare şi control ale autorităţilor administraţiei locale care răspund de asigurarea alimentării cu energie termică a zonelor respective.

(3) Pentru îmbunatatirea alimentării cu energie termică a localităţilor consiliul local poate iniţia proiecte proprii de modernizare şi extindere a instalaţiilor termice existente în cadrul localităţii sau de construire a unor instalaţii noi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul energetic au obligaţia să pună la dispoziţie consiliilor locale şi judeţene, în mod gratuit, toate datele, informaţiile şi documentele necesare acestora, în vederea elaborării şi fundamentării planurilor şi programelor energetice şi a îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de prezentul articol.

Electrificarea rurală

Art. 73 - (1) Consiliile locale vor include în bugetele lor anuale poziţii destinate electrificării rurale.

(2) De asemenea, în bugetul de stat vor fi prevăzute fonduri cu această destinaţie.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale şi Ministerul Industriei şi Comertului răspund de implementarea proiectelor şi a programelor de electrificare rurală.

 

CAPITOLUL IX: Sursele regenerabile

şi neconvenţionale de energie

 

Definirea surselor

Art. 74 – În condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se definesc ca surse regenerabile şi neconvenţionale de energie:

a) energia radiaţiei solare directe, denumită energie solară;

b) energia hidraulică a acumulărilor de apă, exploatată în amenajări hidrotehnice denumite generic microhidrocentrale şi centrale hidro mici, având putere instalată de maximum 10 MW şi care nu fac parte din amenajări hidroenergetice complexe;

c) energia valurilor;

d) energia geotermală;

e) energia eoliană;

f) energia conţinută în masa lemnoasă şi în alte materii vegetale, formând împreună categoria de combustibil solid, denumită biomasa;

g) energia conţinută în produse secundare gazoase obţinute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos, denumită biogaz;

h) energia conţinută în produse lichide obţinute prin distilarea materiei organice fermentate, formând categoria de combustibil lichid, denumită alcool carburant;

i) energia obţinută din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent.

Condiţii de utilizare şi de comercializare

Art. 75 - (1) Autoritatea competentă, pe baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, va reglementa condiţiile tehnice de utilizare, din punct de vedere energetic, a resurselor regenerabile de energie şi a surselor neconvenţionale de gaze.

(2) Producerea de energie electrică şi termică pe baza acestor resurse, precum şi comercializarea lor se face în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, prin aplicarea, în mod corespunzator, a reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru energie electrică sau termică şi a altor dispoziţii legale.

Facilităţi

Art. 76 – Facilităţile pentru stimularea dezvoltării şi utilizării surselor regenerabile şi neconvenţionale de energie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL X: Răspunderi şi sancţiuni

 

Răspunderi

Art. 77 – Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă.

Infracţiuni

Art. 78 - (1) Sustragerea de energie electrică şi/sau termică constituie infracţiune de furt şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.

(2) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionării echipamentului de măsurare a energiei electrice şi termice livrate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.

(3) Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine, în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.

(4) Dacă infracţiunile prevăzute la alin. (2) si (3) din prezentul articol sunt săvârşite de un salariat al unei societăţi de electricitate, maximul pedepsei se majorează cu un spor de un an.

(5) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1), (2) si (3) se pedepseşte.

Contravenţii

Art. 79 - (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în altfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte:

a) desfăşurarea, fără obţinerea autorizaţiei, a licenţei sau a permisului obligatoriu, a oricărei activităţi care necesită un asemenea document potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementărilor elaborate în baza ei;

b) folosirea unor practici menite să influenţeze formarea liberă a preţurilor pe piaţa energiei electrice;

c) reducerea neautorizată a capacităţii de producţie sau de furnizare a energiei electrice şi/sau termice de către producători, precum şi refuzul nejustificat de alimentare a consumatorului;

d) nerespectarea dispoziţiilor operative ale dispecerului energetic;

e) exploatarea unor instalaţii care nu respectă condiţiile tehnice de securitate şi pot dăuna persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului înconjurator;

f) refuzul nejustificat al accesului la reţelele de transport şi de distribuţie al oricărui solicitant intern sau extern;

g) revânzarea de energie electrică de către un terţ, fără acordul furnizorului;

h) exploatarea unor instalaţii care nu respectă condiţiile tehnice de securitate şi care pot dăuna persoanelor fizice sau proprietăţilor înconjurătoare;

i) refuzul de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse, după caz, de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;

j) neprezentarea datelor şi informaţiilor solicitate de autoritatea competentă şi nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta;

k) neasigurarea stocului minim de combustibil, conform art. 8 alin. (1) lit. c),

l) depăşirea limitelor maxime admise privind emisiile de noxe;

m) nerealizarea obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare către operatorul comercial, de către producătorul de energie care este obligat să o facă conform prevederilor legale, fără confirmarea operatorului de sistem (a dispecerului);

n) orice acţiune din partea operatorului de sistem privind determinarea ordinii de merit a capacităţilor de producere, conducând la alterarea nejustificată a rezultatelor sau a echilibrului cerere-ofertă;

o) nefurnizarea unor informaţii precise din partea operatorului de sistem pentru asigurarea funcţionării sigure a sistemelor interconectate;

p) transmiterea de date cu caracter confidenţial privind operaţiunile comerciale;

q) întârzierea nejustificată în racordarea noilor consumatori sau în realimentarea lor după întrerupere;

r) executarea de săpături sau de orice fel de lucrări în zonele de protecţie a instalaţiilor, fără consimţământul preabilul al titularului acestora;

s) nerespectarea indicatorilor de calitate stabiliţi prin reglementările în vigoare;

t) încălcarea reglementărilor prevăzute la art. 3 alin. (3);

u) practicarea de tarife care conduc la alterarea preţului mediu la consumator cu peste 15%.

(2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 79 lit. a)-j) , amenda care se aplică persoanelor fizice este de 3.000.000 lei, iar persoanelor juridice este de 500.000.000 lei. În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 70 lit. k)-u), amenda este de 1.000.000 lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoane juridice este de 100.000.000 lei şi se aplică persoanei care se face vinovată de săvârşirea lor.

(3) Nivelul acestor amenzi se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei.

(4) Constatarea şi aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţii de reglementare.

(5) Dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor sunt aplicabile contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

Confiscări

Art. 80 – Lucrările produse, dobândite sau care au servit la săvârşirea infracţiunilor şi/sau a contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv sumele din bănci rezultate sunt supuse confiscării, în condiţiile prevăzute de Codul penal, respectiv de Legea nr. 32/1968.

Constatarea infracţiunilor şi a contravenţiilor

Art. 81 - (1) În vederea constatării infracţiunilor şi contravenţiilor prevăzute la art. 78 şi 79, agenţii constatatori au acces, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, până la receptoarele de energie, şi au dreptul să verifice instalaţia, precum şi să exercite măsurători, determinări şi recoltări de probe pentru analize. Proprietarii şi cei care exploatează aceste clădiri, locuri sau instalaţii sunt obligaţi să pună la dispoziţie agenţilor constatatori documentele şi actele specifice activităţilor lor.

(2) Organele de poliţie şi ale Ministerului Public sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin agenţilor constatatori prevăzuţi la alin. (1).

 

CAPITOLUL XI: Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Autorizarea instalaţiilor în funcţiune

Art. 82 - (1) Pentru instalaţiile privind producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice, care sunt în exploatare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care nu sunt autorizate să funcţioneze în condiţiile prevăzute de aceasta, se va obţine autorizaţia necesară în termen de 2 ani.

(2) Pentru motive temeinice termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu cel mult un an.

Privatizarea

Art. 83 - (1) Privatizarea în sectorul energetic se face în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997.

(2) Capacităţile energetice de producere în curs de execuţie pot fi vândute ca active, cu obligaţia, după caz, a finalizării lucrărilor.

Intrarea în vigoare

Art. 84 - 1) Până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanaţe de urgenţă, autoritatea competentă va propune spre aprobare Guvernului reglementările prevăzute în sarcina sa.

(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

- Decretul nr. 76/1950 privind producerea, transportul distribuţia şi vânzarea energiei electrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 31 martie 1950, modificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 620/1973 cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice şi de folosire mai judicioasă a combustibililor şi energiei, republicat în Buletinul Oficial nr. 95 din 30 august 1977, cu modificările ulterioare;

- Decretul Consiliului de Stat nr. 202/1974 pentru adoptarea Statutului privind funcţionează Sistemului energetic naţional şi disciplina lucrătorilor din acest sistem;

- Decretul Consiliului de Stat nr. 272/1987 privind unele măsuri pentru raţionalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrică, publicat în Buletinul Oficial nr. 53 din 11 noiembrie 1987;

- orice dispoziţii contrare.

 

 

          PRIM-MINISTRU - RADU VASILE

 

 

 

 

 

Capitolul 2

REGLEMENTĂRI PRIVIND PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ

DIN SURSE REGENERABILE

 

2.1 Directiva Parlamentului European Si a Consiliului 2001/77/CE, privind promovarea electricitĂTii produse din surse de energie regenerabile pe piaTa internĂ a electricitĂTii

               

                2.1.1 Principalele prevederi ale Directivei

În  Uniunea Europeană, ca şi în România, utilizarea resurselor de energie regenerabile (RER) are o importanţă deosebită pentru politica locală de dezvoltare economică şi asigurarea unor posibilităţi de alimentare cu energie din surse mai uşor accesibile şi uneori mai ieftine, fapt care creşte accesibilitatea unor categorii mai sărace de populaţie. Ca urmare această directivă, cât şi modul în care este preluată în legislaţia română, prezintă un interes aparte pentru autorităţile locale, cât şi pentru mica industrie, care sunt printre principalii beneficiari ai măsurilor de promovare a acestor noi tipuri de energie.

Comunitatea recunoaşte necesitatea promovării surselor de energie regenerabile ca o măsură prioritară, deoarece:

v      contribuie la protecţia mediului şi la dezvoltarea durabilă,

v      poate duce la crearea unor locuri de muncă pe plan local,

v      poate avea un impact pozitiv asupra coeziunii sociale,

v      poate contribui la siguranţa aprovizionării,

v      face posibilă atingerea mai rapidă a obiectivelor Protocolului de la Kyoto.

Întelegerea corectă a directivei presupune clarificarea unor termeni de specialitate cum sunt:

v      surse de energie regenerabile - surse de energie regenerabile non-fosile (eoliană, solară, geotermală, a valurilor, maremotrice, hidroelectrică, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, gaz al instalaţiilor de epurare a apelor uzate şi biogaz);

v      biomasă - fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură (inclusiv substanţe vegetale şi animale), silvicultură şi industriile conexe, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi orşăeneşti.

v      electricitate produsă din surse de energie regenerabile - electricitatea produsă de capacităţi ce utilizează numai surse de energie regenerabile, precum şi proporţia de electricitate produsă din surse de energie regenerabile în capacitati hibride ce utilizează şi surse de energie convenţională, incluzând electricitatea regenerabilă utilizată pentru alimentarea sistemelor de stocare, excluzând electricitatea produsă de sistemele de stocare;

Principalele probleme tratate în cadrul directivei se referă la:

                -     promovarea energiei electrice din RER

v      stabilirea de obiective orientative naţionale privind utilizarea RER

v      programele de sprijin în utilizarea RER- garanţia de origine a electricităţii produse din surse de energie regenerabile

v      proceduri administrative privind promovarea producerii de electricitate din RER

v      aspecte privind accesul la reţea

v      proceduri de transpunere şi intrare în vigoare

Conform directivei, statele membre au întocmit până în octombrie 2002 un raport care să prezinte obiectivele orientative naţionale pentru producerea de electricitate din RER, inclusiv măsurile luate sau planificate la nivel naţional pentru atingerea acestor obiective. Aceste obiective trebuie să fie coerente cu obiectivele comunitare de acoperire a 12% din consumul brut de energie cu RER până în 2010, respectiv o acoperire de 22,1% a consumului total de energie electrică.

Monitorizarea aplicării acestor măsuri se face prin rapoarte publicate după un an de la iniţierea lor şi apoi la fiecare doi ani.

La râdul său Comisia va publica primul raport de concluzii în 2004 şi apoi la fiecare doi ani. Deasemenea Comisia va evalua mecanismele de sprijin direct sau indirect inţiate de statele membre în favoarea producătorilor de electricitate din RER, compatibilitatea acestora cu legislaţia comunitară (restrictivă în ceea ce priveşte intervenţia statului în economie şi mecanismele care distorsionează competiţia) şi va întocmi un raport de sinteză în 2005. Acesta va evalua şi necesitatea realizării unui cadru comunitar pentru programele de sprijin ţinând seama de experienţa dobândită la nivel naţional.

Se solicită statelor membre să pună în aplicare un sistem de garantare a originii electricităţii produse din RER, proces supravegheat de un organism independent special desemnat. Garanţiile vor fi recunoscute reciproc în spaţiul comunitar. Forma şi metodele de garantare fac obiectul evaluării Comisiei.

Având în vedere că aplicarea directivei 2001/77/CE se face în cadrul legislativ creat anterior pentru realizarea pieţei interne de electricitate (Directiva 92/96), statele membre vor analiza acest cadru existent, în special procedurile de autorizare pentru producători în vederea eliminării unor posibile bariere pentru utilizarea RER, concluziile fiind prezentate întru-un raport până în octombrie 2003.

În ceea ce priveşte aspectele legate de reţeaua de transport se legiferează:

v      garantarea de către operatorii de transport şi operatorii de sistem a transportului şi distribuţiei electricităţii produse din RER.

v      stabilirea de standarde privind costurile de racordare a noilor producători (sau chiar suportarea acestora de către operatori) şi partajarea acestor costuri între beneficiarii adaptărilor realizate.

v      eliminarea discriminărilor la impunerea taxelor de transport şi distribuţie

v      posibilitatea contorizării bidirecţionale

Pentru a informa utilizatorii prezentului ghid de nivelul utilizării RER în ţările comunitare prezentăm un extras din anexa directivei 2001/77/CE care conţine valori de referinţă pentru nivele orientative (tabel 1)

       Tabel 1(*)

 

RER-E TWh 1997 (**)

RER-E % 1997 (***)

RER-E% 2010 (***)

Belgia

0,86

1,1

6,0

Danemarca

3,21

8,7

29,0

Germania

24,91

4,5

12,5

Grecia

3,94

8,6

20,1

Spania

37,15

19,9

29,4

Franţa

66,00

15,0

21,0

Italia

46,46

16,0

25,0

Olanda

3,45

3,5

9,0

Austria

39,05

70,0

78,1

Finlanda

19,03

24,7

31,5

Suedia

72,03

49,1

60,0

Regatul Unit

7,04

1,7

10,0

Comunitate

338,41

13,9%

22%

Notă :

(*) La luarea în considerare a valorilor de referinţă stabilite în prezenta anexă, statele membre pornesc de la ipoteza necesară că liniile directoare privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului permit existenţa unor programe naţionale de sprijin pentru promovarea electricităţii produse din surse de energie regenerabile.

(**)  Datele se referă la producţia naţională de RER-E în 1997.

(***) Contribuţiile procentuale ale RER-E în 1997 şi 2010 se bazează pe producţia naţională împărţită la consumul naţional brut de electricitate. În cazul comerţului intern cu RER-E (cu certificare recunoscută sau origine înregistrată), calcularea acestor procentaje va influenţa datele pentru 2010 pe stat membru, dar nu totalul comunitar.

 

                2.2  Modul de transpunere a directivei În legislaTia romaneascĂ

 

Hotărârea de Guvern 443/2003 transpune în legislaţia românească  directiva 2001/77/EC, şi stabileşte cadrul legal necesar promovării programului de creştere a contribuţiei resurselor regenerabile de energie la producţia de energie electrică. Acest program urmează a fi elaborat de ministerul de resort şi Agenţia Română pentru Conservarea Energiei în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a actului legislativ, mai exact în iulie 2004.

                Similar cu procedura din ţările membre, România şi-a definit un obiectiv orientativ privind producţia de electricitate din RER de 30% din consumul naţional brut de energie electrică din anul 2010.

                Rezultatele aplicării programului, care va conţine şi măsuri stimulative, va fi analizat printr-un raport realizat la un interval de 2 ani.

                        Programul se actualizează o data la 5 ani, iar raportarea realizării se face o data la 2 ani.

                Asigurarea stabilirii corecte şi nediscriminatorii a garanţiei de origine pentru electricitatea produsă din RER revine autorităţii de reglementare din domeniul energiei electrice, care emite :

v     regulamentul de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

v      regulamentul de supraveghere a emiterii garanţiilor de origine

Garanţiile de origine emise în ţările membre vor fi recunoscute în România pe bază de reciprocitate.

                În vederea eliminării barierelor şi simplificării procedurilor aferente scopului propus, autorităţile competente au obligaţia de a analiza cadrul legislativ existent şi de a înainta ministerului de resort un raport cu concluziile şi propunerile necesare.

                Operatorii de sistem au obligaţia garantării transportului energiei produse din RER, iar autoritatea de reglementare de a legifera preluarea cu prioritate a acesteia în reţea.Tarifele de transport şi distribuţie sunt nediscriminatorii între electricitatea produsă din surse clasice şi din RER.

 

HG 443 intră în vigoare în aprilie 2004.

 


Anexa 2.1

 

HOTĂRARE nr. 443 din 10 aprilie 2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie

 

În temeiul art. 107 din Constituţie şi având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

 

Art. 1 - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal necesar promovării programului de creştere a contribuţiei surselor regenerabile de energie la producţia de energie electrică, avându-se în vedere actualul potenţial de exploatare a acestor surse de energie.

Art. 2 - (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) surse regenerabile de energie - surse regenerabile de energie nefosile, cum sunt: eoliană, solară, geotermală, a valurilor, a mareelor, energia hidro-, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz;

b) biomasa – fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane;

c) energie electrică produsă din surse regenerabile de energie - energia electrică produsă de centrale care utilizează numai surse regenerabile de energie, precum şi proporţia de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale hibride care utilizează şi surse convenţionale de energie, incluzând energia electrică consumată de sistemele de stocare a purtătorilor de energie convenţională şi excluzând energia electrică obţinută din aceste sisteme;

d) consum de energie electrică - consumul brut de energie electrică, calculat astfel: producţia naţională de energie electrică, inclusiv cea produsă de autoproducători, la care se adaugă importurile şi se scad exporturile;

e) garanţia de origine - documentul care:

1. specifică sursa de energie din care a fost produsă energia electrică, cu indicarea datei şi a locurilor de producţie, iar în cazul centralelor hidroelectrice, şi cu indicarea puterii instalate a acestora;

2. permite producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie să demonstreze că energia electrică pe care o vând este produsă din surse regenerabile de energie;

f) acces la reţea - dreptul agenţilor economici care produc şi/sau furnizează energie electrică, precum şi al consumatorilor de energie electrică de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele de transport şi distribuţie;

g) operator de reţea – după caz, operatorul de transport sau de distribuţie;

h) operator al sistemului de distribuţie - persoana juridică, titulară a unei licenţe de distribuţie, care deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua electrică de distribuţie;

i) operator de transport - persoana juridică, titulară a unei licenţe de operator de transport, care deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua electrică de transport;

j) producător de energie electrică - acea persoana fizică autorizată sau acea persoană juridică având ca specific activitatea de producere a energiei electrice;

k) autoproducator de energie electrică - persoana fizică sau juridică ce produce energie electrică în principal pentru consum propriu.

(2) Deşeurile menţionate în definiţia biomasei prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.

 

CAPITOLUL II: Obiectivul naţional pentru promovarea surselor regenerabile de energie

 

Art. 3 - (1) Promovarea producerii şi consumului de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, inclusiv de centralele hidro-mari, constituie un obiectiv de interes naţional.

(2) Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul naţional brut de energie electrică urmează să ajungă la 30 % până în anul 2010.

(3) Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul naţional brut de energie electrică *) urmează să ajungă la 11 % până în anul 2010.

Art. 4 - (1) Ministerul Industriei şi Resurselor, în colaborare cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, elaborează în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri un program vizând măsurile existente şi planificate pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 3 alin. (1).

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, se actualizează o data la 5 ani şi cuprinde inclusiv măsuri pentru stimularea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.

(3) Programul de măsuri prevăzut la alin. (1) se elaborează în concordanţă cu angajamentele naţionale asumate de România prin Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificat prin Legea nr. 3/2001.

Art. 5 - (1) Ministerul Industriei şi Resurselor, în colaborare cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, elaborează şi publică, în termen de 2 ani de la data publicării programului prevăzut la art. 4 alin. (1), primul raport privind realizarea obiectivului prevăzut la art. 3 alin. (1), ţinând cont, în principal, de factorii climatici care pot afecta atingerea acestuia şi care indică compatibilitatea măsurilor luate cu angajamentele României privind schimbările climatice.

(2) Raportul elaborat conform prevederilor alin. (1) se actualizează o data la 2 ani.

 

CAPITOLUL III: Garanţia de origine a energiei electrice

produse din surse regenerabile de energie

 

Art. 6 - (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va elabora, pe baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, regulamentul de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi supus aprobării Guvernului de către Ministerul Industriei şi Resurselor, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Garanţiile de origine se emit ca răspuns la o cerere adresată de un producător de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie.

(4) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei elaborează şi pune în aplicare regulamentul de supraveghere a emiterii garanţiilor de origine care să asigure corectitudinea şi credibilitatea acestora. Totodată, va comunica Ministerului Industriei şi Resurselor măsurile luate pentru a asigura fiabilitatea sistemului de garantare în vederea includerii în raportul prevăzut la art. 5 alin. (1).

(5) Garanţiile de origine supuse mecanismelor de supraveghere în statele membre ale Uniunii Europene sunt recunoscute pe teritoriul României pe bază de reciprocitate. Orice refuz de recunoaştere a garanţiei de origine, în special din motive ce ţin de prevenirea fraudelor, trebuie să se bazeze pe criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii.

*) În textul publicat al legii apare, în mod eronat, energie electrică în loc de energie.

 

CAPITOLUL IV: Proceduri administrative

 

Art. 7 - (1) Autorităţile competente evaluează cadrul de reglementare din sfera de responsabilitate aplicabilă activităţii de producere de energie electrică din surse regenerabile de energie şi, după caz, efectuează sau propun modificări în vederea:

a) reducerii barierelor de reglementare şi a altor bariere în calea creşterii producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie;

b) simplificării şi accelerării procedurilor de autorizare;

c) asigurării obiectivităţii, transparenţei şi caracterului nediscriminatoriu al regulilor de autorizare, precum şi corelării cu specificul diverselor tehnologii care utilizează surse regenerabile de energie.

(2) Autorităţile competente au obligaţia să furnizeze Ministerului Industriei şi Resurselor rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1).

(3) Ministerul Industriei şi Resurselor elaborează un raport privind rezultatul evaluărilor prevăzute la alin. (1), în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Raportul prevăzut la alin. (3) va include, de asemenea, o evaluare privind:

a) coordonarea între autorităţile competente în privinţa termenelor limită de înregistrare şi soluţionare a cererilor de autorizare;

b) oportunitatea elaborării unor ghiduri pentru autorizare şi a unei proceduri de programare rapidă a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, în vederea autorizării;

c) desemnarea autorităţilor care acţioneaza ca mediatori în disputele dintre autorităţile responsabile pentru emiterea autorizaţiilor şi solicitanţii de autorizaţii.

 

CAPITOLUL V: Accesul la reţea

 

Art. 8 - (1) Operatorii de reţea, fără să pericliteze fiabilitatea şi siguranţa reţelelor, sunt obligaţi să garanteze transportul şi distribuţia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei prevede, prin reguli de funcţionare a pieţei de energie electrică, preluarea cu prioritate şi comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, în măsura în care funcţionarea Sistemului energetic naţional permite aceasta.

(3) Racordarea la reţelele electrice a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

(4) Regulamentul prevăzut la alin. (3) se elaborează de către Ministerul Industriei şi Resurselor, în colaborare cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, şi va cuprinde:

a) obligaţia operatorilor de reţea de a oferi o estimare cuprinzătoare şi detaliată a costurilor asociate racordării oricărui nou producător care doreşte să se racordeze la reţea;

b) mecanismul de repartizare a costurilor aferente racordării la reţea şi întăririi reţelei între toţi producătorii care beneficiază de aceste investiţii;

c) reguli concurenţiale de executare a lucrărilor de racordare la reţea.

(5) Mecanismul de repartizare a costurilor, prevăzut la alin. (4) lit. b), se bazează pe criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii şi ţine cont de beneficiile rezultate ca urmare a racordării la reţea, pentru utilizatorul iniţial, pentru utilizatorii ulteriori ai racordării, precum şi pentru operatorii de reţea.

(6) Regulamentul prevăzut la alin. (3) va fi supus aprobării Guvernului de către Ministerul Industriei şi Resurselor, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) Tarifele de transport şi distribuţie sunt nediscriminatorii între energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi cea produsă din surse convenţionale de energie, inclusiv în cazul energiei electrice din surse regenerabile de energie, produsă în zone izolate, cum ar fi zonele cu o densitate scazută a populaţiei.

(8) În raportul prevăzut la art. 7 alin. (3), Ministerul Industriei şi Resurselor va evidenţia măsurile necesare pentru a facilita accesul la reţea a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, inclusiv o analiză privind fezabilitatea introducerii contorizării în dublu sens.

 

CAPITOLUL VI: Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 9 - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 288 din data de 24 aprilie 2003

 


 

Capitolul 3

REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL ENERGIEI TERMICE

 

3.1 PROIECTUL DE DirectivĂ A Parlamentului European Si a Consiliului privind promovarea cogenerĂrii pe baza cererii reale de caldurĂ În cadrul pieTei interne a energiei - COM(2002) 415 final*)

 

3.1.1 Aspecte principale privind cogenerarea În Uniunea EuropeanĂ                     

Forma finală a proiectului de directivă privind cogenerarea a fost rezultatul unei dezbateri largi, animate de avantajele importante pe care această tehnologie le aduce în politica energetică comunitară, pe de o parte, iar pe de altă parte de dificultăţile tehnice şi legislative pe care le ridică realizarea unui cadru unitar, la nivel comunitar, date fiind diferenţele dintre statele membre necesar a fi luate în considerare în conformitate cu legislaţia  de bază a Comunităţii (principiul subsidiarităţii). Remarcabil este faptul că, în pregătirea proiectului de directivă, un subiect separat de analiză a fost relevanţa acesteia asupra ţărilor candidate, care au sisteme de încălzire urbană, inclusiv capacităţi de cogenerare mult mai dezvoltate decât  majoritatea ţărilor comunitare.

Proiectul a fost bazat pe o largă consultare cu factorii interesaţi astfel:

v      25 octombrie 2001 – analiza dezvoltării viitoare a cogenerării în Europa, cu participarea reprezentanţilor ţărilor membre şi candidate;

v      12 noiembrie 2001 – reuniune la nivel de experţi din industrie, cercetare şi diferite asociaţii pentru dezbaterea aspectelor exclusiv tehnice legate de definirea corectă a cogenerării şi a modului de certificare a rezultatelor aplicării acesteia;

v      26 noiembrie 2001 – reuniunea reprezentanţilor ţărilor membre, asociaţiior europene şi organizaţiilor neguvernamentale  pentru stabilirea formei cadru a noii directive.

Principalele aspecte puse în discuţie pot fi rezumate astfel:

1) Scopul unui astfel de act legislativ este determinat de două orientări politice majore:

i)                     siguranţa alimentării cu energie în contextul creşterii previzibile a dependenţei de importuri de la 50% în prezent la 70 % în 2030;

ii)                   protecţia climatică în contextul obligaţiilor asumate prin Protocolul de la Kyoto;

2) Promovarea cogenerării este o parte a strategiei de utilizare eficientă a energiei şi complementara strategiei de resurse regenerabile.

3) Cogenerarea este legată spaţial şi temporal de cererea de caldură, dată fiind posibilitatea redusă de transport şi stocare a acesteia. De aceea conceptul de bază în promovarea cogenerării este existenţa cererii de căldură justificabilă economic.

4) Strategia pentru promovarea cogenerării în UE, stabilită în 1997 COM(97) 514 final “A Community strategy to promote combined heat and power (CHP) and to dismantle barriers to its development”, are ca obiectiv strategic dublarea ponderii energiei electrice produse în cogenerare de la 9% în 1994 la 18% în 2010).

 

*) Notă :

1)Comentariile asupra acestei probleme au la bază comunicarea finală a Comisiei, COM(2002) 415 final, asupra proiectului  directivei, aşa cum a fost supus de către Comisie aprobării Parlamentului şi Consiliului la 22 07 2002.  

           2) Dată fiind importanţa acestei directive pentru autorităţile locale şi pentru IMM – uri, vom acorda un spaţiu mai larg prezentării ei în acest ghid, cât şi a aspectelor care  au fost analizate.

 

 

5) Orientările principale pentru promovarea cogenerării prin noua directivă sunt:

                     I.      pe termen scurt: crearea certitudinii prin reglementare şi, uneori, sprijinul financiar pentru a compensa incertitudinile perioadei de tranziţie aferentă formării pieţei interne de energie  şi  liberalizării sectorului energetic, cât şi întârzierea în procesul de internalizare a externalităţilor în producerea energiei (ex.: includerea costurilor de protecţia mediului în costurile de producţie);

                   II.      pe termen mediu: asigurarea faptului că cogenerarea să fie un element cheie în luarea deciziei pentru realizarea investiţiilor în noi capacităţi  de producţie;

6) Pe considerente termodinamice se definesc trei clase de cogenerare:

                     I.      aplicaţii industriale – furnizează căldură (abur sau apă caldă) la peste 140 de grade;

                   II.      aplicaţii de încălzire centralizată – furnizează căldură între 40 şi 140 de grade;

                 III.      aplicaţii agricole – furnizeză căldură sub 40 de grade;

7) Respectând principiul subsidiarităţii, şi ţinând seama de nivelul climatic diferit în ţările membre directiva nu urmăreşte realizarea aceluiaşi nivel de penetrare a cogenerării în toate ţările, ci în toate cazurile când utilizarea ei se dovedeşte economică.

În concluzie, după analizarea tuturor aspectelor, directiva pentru cogenerare este concepută ca un instrument de evaluare şi promovare, similară din acest punct de vedere cu directiva pentru promovarea electricităţii din RER. Ca urmare structura celor două acte legislative este asemănatoare.

 

3.1.2 Principalele prevederi ale proiectului de directivĂ

Principalele probleme tratate în cadrul directivei se referă la:

v      garanţia de origine pentru electricitatea produsă prin cogenerare;

v      obligativitatea evaluării potenţialului naţional;

v      evaluarea experienţei diferitelor ţări membre în aplicarea unor mecanisme de sprijin pentru promovarea cogenerării;

v      obligativitatea stabilirii de reguli pentru accesul la reţea şi facilitarea accesului pentru producătorii în cogenerare care utilizează RER sau pentru cei cu capacităţi sub 1MW

v      obligativitatea ţărilor membre să revizuiască procedurile administrative în scopul reducerii barierelor pentru cogenerare (una din bariere a fost introdusă chiar prin directiva pieţei de gaze naturale, art. 18.2, prin formularea condiţiilor în care se poate refuza accesul la reţea).

 

3.1.3 Factori de discriminare Între marile instalaTii de producere a energiei electrice Si instalaTiile de cogenerare

                Datorită faptului că tendinţa de dezvoltare a sistemelor de cogenerare este orientată spre promovarea unor instalaţii descentralizate de mică şi medie capacitate, competiţia acestora cu mările instalaţii de producere a energiei electrice bazate pe condensaţie (cu combustibili clasici sau nucleari), într-o piaţă internă a energiei, va fi dificilă datorită acţiunii unor factori de discriminare cum sunt:

v      preţul gazului natural este mai ridicat pentru micii consumatori decât pentru marii consumatori (en gros);

v      investiţia specifică (pe kW instalat) este mai mare;

v      numărul de ore de funcţionare anual este mai redus, (fiind dependent de  cererea de căldură ), ceea ce măreşte durata de amortizare a investiţiei;

v      preţuri reduse pentru electricitatea produsă în exces şi livrată în sistem;

v      costuri ridicate de racordare, faţă de capacitatea financiară a micilor producători;

v      taxe de creştere a capacităţii liniilor de transport şi distribuţie în vederea preluării electricităţii livrate în sistem;

v      proceduri administrative complexe şi lente care dezavantajează micii producători, dar care sunt absolut necesare în cazul unor mari producători.

Pentru a permite condiţii nediscriminatorii şi a elimina aceste diferende, sunt necesare o serie de mecanisme promoţionale care nu distorsionează competiţia ci elimină factorii distorsionanţi care afectează cogenerarea.

 

 

3.1.4 Conceptul de cogenerare de ÎnaltĂ eficienTĂ

Directiva de cogenerare se dovedeşte a fi foarte selectivă în promovarea cogenerării: introduce şi defineşte conceptul de cogenerare de înaltă eficienţă, singura considerată eligibilă pentru mecanismele de sprijin. Astfel se fac următoarele precizări:

v      noile capacităţi trebuie să furnizeze economii de energie de cel puţin 10% pentru a fi calificate în categoria de înaltă eficienţă;

v      capacităţile existente trebuie să asigure economii de energie de cel puţin 5% pentru a fi calificate în categoria de înaltă eficienţă;

Directiva precizează condiţiile standard de comparaţie între unităţi de cogenerare şi cele cu producere separată pentru calcularea economiilor de energie.

               

3.1.5 RelevanTa directivei pentru TĂrile candidate

În ţările central-est europene ponderea consumatorilor racordaţi la instalaţii de încălzire urbană este de 40%, ceea ce însemnă că 41 milioane de oameni sunt clienţi ai unor astfel de sisteme de încălzire, faţă de numai 20 de milioane  în ţările membre.

                Ca urmare, în comunicarea Comisiei se precizează : “ În acest context ar putea fi de o importanţă specială protejarea structurii existente de încalzire urbană, care este ameninţată, din cauza lipsei de întreţinere şi competiţiei cu încălzirea individuală. O directivă privind cogenerarea ar putea oferi un ghid şi o incitaţie pentru a promova cogenerarea de înaltă eficienţă pe baza infrastructurii exitente şi a experienţei documentate asupra cogenerării şi încălzirii urbane în regiune. Modernizarea reţelelor de termoficare şi orientarea spre cogenerare în loc de centrale cu cazane ar putea fi în multe cazuri elemente importante în eforturile viitoare de îmbunătăţire a eficienţei energetice în ţările candidate.”

 

3.2 LegislaTia romaneascĂ În domeniul energiei termice

 

În România domeniul energiei termice are două mari sectoare: energia termică produsă în instalaţii de cogenerare, de interes naţional, care intră în atribuţiile de reglementare ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru  Energie şi energia termică produsă din surse locale, care intră în atribuţiile de reglementare ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodărie Comunală.

                Directiva privind cogenerarea nu a fost încă transpusă în legislaţia românească.

                Principalele acte de reglementare în domeniul energiei termice sunt:

v      Legea 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală;

v      Hotărâre de Guvern nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.

v      Ordonanţa de guvern nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de  alimentare cu energie termică produsă centralizat;

v      Decizia 53/1999  pentru aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei termice.

Pe lângă aceste reglementări cu caracter general există reglementări menite să instituie cadrul juridic necesar rezolvării unor probleme care ţin de angajamentele asumate în cadrul procesului de integrare, sau de eliminarea unor aspecte negative (diminuarea arieratelor,etc.). În acest context se încadrează:

v      Ordonanţa de Urgenţă nr. 115/2002 prin care au fost constituite şi sunt operaţionale conturile de tip ’’escrow’’, în care sunt acumulate plaţile de la beneficiarii de energie termică şi subvenţiile de la bugetele de stat şi locale,ulterior aceste încasări fiind folosite pentru plata celor trei distribuitori menţionaţi.

v       Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice.

Reorganizarea sectorului energetic a impus reconsiderarea domeniului de alimentare cu energie termică după criterii similare pieţei de energie electrică, ţinând însa seama de implicaţiile transferării unor responsabilităţi importante asupra autorităţilor locale. Dezvoltarea cadrului legislativ în acest sector nu a beneficiat decât în mică măsură de un model comunitar şi este influenţat de consecinţele sociale majore ale reglementărilor, cât şi de diversitatea situaţiilor de la o zona la alta.  Prevederile mai importante ale acestor acte legislative sunt:

 

3.2.1 LEGEA 326/2001 PRIVIND SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Legea 326/2001 – stabileşte cadrul juridic unitar pentru înfiinţarea, organizarea şi monitorizarea funcţionării serviciilor publice, precizând:

v      definirea serviciilor de utilitate publică:

v      alimentarea cu apă;

v      canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;

v      salubrizarea localităţilor;

v      alimentarea cu energie termică produsă centralizat;

v      alimentarea cu gaze naturale;

v      alimentarea cu energie electrică;

v      transportul public local;

v      administrarea fondului locativ public;

v      administrarea domeniului public;

v      principiile de organizare şi administrare a serviciilor publice;

v      atribuţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice în domeniul serviciilor publice de gospodărire comunală:

v      stabilirea programelor de reabilitare/extindere a dotărilor existente;

v      asigurarea concepţiei unitare a lucrărilor tehnico-edilitare şi corelarea lor cu programele de dezvoltare economico-socială;

v      delegarea gestiunii serviciilor publice;

v      participarea la parteneriat public/privat;

v      contractarea/garantarea creditelor de investiţii şi asigurarea stocului de combustibil;

v      elaborarea reglementărilor locale, inclusiv a sistemului de taxe;

v      formele de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice;

v      gestiune directă – compartimente specializate în cadrul consiliilor locale;

v      gestiune indirectă (delegată) – contract de delegare a gestiunii;

v      înfiinţarea autorităţii naţionale de reglementare.

 

3.2.2 HOTĂRAREA DE GUVERN 373/2002 PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ANRSC

HG 373/2002 reglementează cadrul instituţional aferent nivelului naţional de coordonare a domeniului serviciilor publice, inclusiv a celui referitor la alimentarea centralizată cu energie termică. Documentul stabileşte statutul, organizarea şi modul de funcţionare (atribuţii şi competenţe) pentru Autoritatea Naţională de Reglementare  a Serviciilor de Gospodărie Comunală.

Activitatea acesteia se limitează la serviciile cu caracter de monopol natural.

Principalele activităţi de reglementare al autorităţii naţionale  se referă la;

v      atestarea/autorizarea operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice

v      elaborarea metodologiilor de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor

v      supravegherea desfăşurării licitaţiilor pentru delegarea gestiunii serviciilor

v      organizarea sistemului informaţional naţional de culegere, prelucrare şi sinteză a datelor cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală      

v      organizarea revizuirii, elaborării, avizării şi aprobării standardelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice pentru domeniul gospodăriei comunale

v      armonizării standardelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice pentru domeniul gospodăriei comunale cu reglementările existente în Uniunea Europeană;

- promovarea adoptării şi impunerii unor criterii şi indicatori de performanţă

v      aprobă contractele-cadru de achiziţie şi de vânzare a produselor şi serviciilor de gospodărie comunală;
- măsuri de prevenire şi eliminare a abuzului de poziţie dominantă pe piaţă.

 

3.2.3 ORDONANTA NR. 73/2002 PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ PRODUSĂ CENTRALIZAT

OG 73 / 2002 constituie actul legislativ de aplicare a legii 326/2001 în domeniul energiei termice produse centralizat şi stabileşte cadrul juridic privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de alimentare cu energie termică, produsă centralizat, a comunelor, oraşelor şi municipiilor.

Aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor energetice de interes local, a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora, a criteriilor şi procedurilor de exercitare a controlului intră în competenţa exclusivă a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Sistemul de alimentare cu energie termică a localităţilor  se defineşte ca serviciu energetic de interes local. Aceste sisteme aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ teritoriale. Gestionarea acestora (directă sau delegată) se face prin operatori, care sunt agenţi economici specializaţi şi licenţiaţi în condiţiile legii de către Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Publice. Delegarea gestiunii se poate face prin negociere directă sau prin licitaţie pe baza unui contract-cadru şi a regulamentului de delegare a gestiunii. Sistemele energetice locale nou constituite se administrează numai prin delegarea gestiunii.

Se legiferează dreptul de asociere al autorităţilor locale între ele sau cu terţe persoane juridice, române sau străine, în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu capital public sau mixt, pentru gestionarea şi administrarea serviciilor energetice de interes local. Se crează în acest fel bază juridică pentru constituirea de parteneriat public-privat pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemelor energetice locale.

Se legiferează :

v      procedura de avizare a normativelor şi prescripţiilor tehnice, de către autoritatea de reglementare,  utilizate la proiectarea şi execuţia sistemelor energetice locale;

v      procedura de atestare a agenţilor economici specializaţi, care execută operaţii de proiectare şi execuţie a sistemelor energetice locale, de către autoritatea de reglementare;

Se reglementează modul de branşare sau debranşare a utilizatorilor la/de la sistemele energetice locale şi relaţia furnizor-consumator astfel:

v      autoritatea de reglementare emite regulementul-cadru de branşare/ debranşare;

v      debranşarea individuală din clădirile de tip bloc-condominii necesită acordul asociaţiei de proprietari şi obţinerea unor acorduri şi avize prevăzute de legislaţia în vigoare;

v      debranşarea şi instalarea unui sistem de încălzire individual este condiţionată de realizarea unei soluţii impuse de evacuare a gazelor de ardere, cât şi de existenţa unui contract de service pentru întreţinerea noii instalaţii, cu asumarea răspunderii pentru asigurarea siguranţei în funcţionare.

v      contorizarea interfeţei furnizor /consumator este obligaţia operatorului şi trebuie finalizată până la 31 decembrie 2004; contorizarea individuală cade în sarcina consumatorului şi se execută în baza unui normativ cu privire la condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de alocare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum, montate în imobilele condominiale, emis de autoritatea naţională de reglementare; proiectarea noilor sisteme de alimentare cu energie termică se face în mod obligatoriu cu prevederea echipamentelor de contorizare individuală.
Consumatorii au dreptul să solicite, contra cost, distribuitorului/furnizorului instalarea de regulatoare termostatice şi alocatoare de costuri.

Se legiferează următoarele aspecte legate de tarifare şi stabilirea preţurilor :

v      în structura preţului pentru energia termică să se includă costurile justificate economic, un profit de maximum 10% şi o taxă de dezvoltare de 3%. Taxa de 3% se aplică la costul total de producţie, transport, distribuţie şi furnizare şi se colectează într-un cont distinct.

v      operatorii unor sisteme integrate au obligaţia de a constitui conturi de gestiune separate pentru activităţile de producţie, transport, distribuţie şi furnizare.

v      nu sunt admise preţuri promoţionale şi subvenţii încrucişate între diferite categorii de consumatori.

v      se permite plata consumului de energie termică în tranşe lunare egale pe toată durata anului fără afectarea vărsămintelor la bugetul de stat şi local.

v      tarifele pentru alte servicii, cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor, service-ul instalaţiilor interioare aparţinând utilizatorilor, sau alte tarife pentru serviciile solicitate intră în competenţa consiliilor de administraţie sau ale adunărilor generale ale acţionarilor, pe tipuri de lucrări sau servicii furnizate/prestate, şi se încasează separat, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale.

 

3.2.4 Decizia 53/1999 a ANRE pentru aprobarea Standardului de performanTĂ pentru serviciul de furnizare a energiei termice

În condiţiile actuale dificile de operare a sistemelor urbane de încălzire existenţa unor indicatori de performanţă are o importanţă mai mare decât în cazul distribuţiei de energie electrică sau gaze naturale. Deasemenea respectarea acestora poate contribui în mod esenţial  la schimbarea opiniei negative create asupra încălzirii centralizate şi prin aceasta la diminuarea fenomenului de debranşare urmat de instalarea de sisteme individuale de încălzire, ceea ce înseamnă pierderea clienţilor solvabili.

Având în vedere că structura indicatorilor este similară cu aceea a altor activităţi de distribuţie, vom acorda o atenţie specială acelor indicatori care reflectă acurateţea măsurării şi respectiv a facturării energiei termice, cât şi acelora referitori la calitatea energiei termice, aceste elemente fiind cel mai frecvent incriminate de consumatori.

Standardul de performanţă stabileşte indicatorii de performanţă specifici următoarelor activităţi:

a) racordarea consumatorilor la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET);

b) contractarea energiei termice;

c) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii energiei termice vândute;

d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea energiei termice livrate;

e) menţinerea unor relaţii echitabile între furnizor şi consumator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

f) soluţionarea reclamaţiilor consumatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţă etc.).

În cazul măsurării energiei termice livrate sunt prevăzute aspectele specifice celor două categorii principale de consumatori:

                - consumatorii de abur tehnologic, la care se fac măsurători pentru determinarea:

            a) cantităţii de energie termică livrată;

            b) presiunii şi temperaturii aburului livrat;

c) cantităţii de condensat returnat;

            d) temperaturii condensatului returnat;

e) valorii maxime a puterii termice absorbite în cazul aplicării tarifului binom.

- consumatorii de apă fierbinte, la care se fac măsurători pentru determinarea:

a) cantităţii de energie termică livrată;

b) cantităţii de apă fierbinte livrată la consumator şi a cantităţii de apă caldă returnată la furnizor;

c) temperaturii şi presiunii apei fierbinţi la intrarea şi la ieşirea din staţia termică.

În ceea ce priveşte cele două categorii de indicatori de performanţă garantaţi, se calculează anual valori pentru:

v      indicatori garantaţi prin licenţă :

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către furnizori a obligaţiilor prevăzute în licenţă;

b) numărul de încălcări ale obligaţiilor furnizorului, rezultate din analizele efectuate de Autoritatea Naţională de Reglementare

v      indicatori garantaţi care pot determina despăgubiri ale consumatorului :

a) numărul de consumatori care au primit despăgubiri pentru întreruperile în furnizarea energiei termice care depăşesc limitele gradului de siguranţă;

b) valoarea despăgubirilor acordate de furnizor pentru cauzele prevăzute la pct. a);

c) numărul de consumatori care au primit despăgubiri pentru deteriorării unor instalaţii de utilizare a energiei termice, în situaţia în care au apărut presiuni şi/sau temperaturi ale agentului termic mai mari decât cele admise

d) valoarea despăgubirilor acordate de furnizor pentru cauzele prevăzute la pct. c);

 

 


Anexa 3.1

Ordonanţa nr. 73 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi ale art. 2 alin. (3) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

 

Art. 1 - (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul juridic privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de alimentare cu energie termică, produsă centralizat, a comunelor, oraşelor şi municipiilor.

(2) Serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, denumite în continuare servicii energetice de interes local, fac parte din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală.

(3) Serviciile energetice de interes local cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi controlul autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul alimentării centralizate cu energie termică pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde de consum pentru locuinţe, instituţii publice, obiective social-culturale şi agenţi economici.

Art. 2 - (1) Serviciile energetice de interes local se furnizează prin intermediul unor sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, denumite în continuare sisteme energetice de interes local, destinate producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei termice pe teritoriul localităţilor.

(2) Serviciile energetice de interes local se înfiinţează şi se organizează la nivelul tuturor localităţilor care dispun de un sistem public centralizat de alimentare cu energie termică, indiferent de mărimea acestuia.

(3) Serviciile energetice de interes local se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

a) autonomia locală;

b) descentralizarea serviciilor publice;

c) restrângerea şi reglementarea caracterului de monopol natural;

d) responsabilitatea faţă de utilizatori;

e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciilor;

f) administrarea eficientă a bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului ;

g) asigurarea eficienţei energetice;

h) asigurarea unui mediu concurenţial;

i) promovarea asocierii intercomunale;

j) promovarea parteneriatului public-privat;

k) corelarea cerinţelor cu resursele;

l) conservarea mediului şi dezvoltarea durabilă;

m) accesul liber la informaţiile privind serviciul;

n) participarea şi consultarea utilizatorilor.

(4) Serviciile energetice de interes local se gestionează şi se administrează prin intermediul unor agenţi economici furnizori/prestatori de servicii energetice de interes local, specializaţi şi licenţiaţi în condiţiile legii, denumiţi în continuare operatori.

(5) Operatorii pot presta una sau mai multe activităţi specifice serviciilor energetice de interes local: fie numai producerea, numai transportul, numai distribuţia ori numai furnizarea energiei termice, fie combinaţii ale acestora sau pe toate împreună.

Art. 3 - (1) Sistemele energetice de interes local fac parte din infrastructura tehnico-edilitară a localităţilor şi aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale.

(2) Sistemele energetice de interes local sunt amplasate, de regulă, pe terenuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Sistemele energetice de interes local constituie un ansamblu tehnologic şi funcţional unitar, alcătuit din construcţii, instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări specifice, care cuprinde:

a) centrale termice şi/sau centrale electrice de termoficare;

b) reţele de transport;

c) puncte termice/staţii termice;

d) reţele de distribuţie;

e) construcţii şi instalaţii auxiliare;

f) branşamente, până la punctele de delimitare/separare;

g) sisteme de măsură, control şi automatizare.

Art. 4 - Energia termică furnizată utilizatorilor prin sistemele energetice de interes local trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi cerinţele standardelor de performanţă aprobate de autoritatea de reglementare.

Art. 5 - Modul de organizare şi funcţionare a serviciilor energetice de interes local, pe întregul ciclu tehnologic specific activităţilor de producere, transport, transformare, distribuţie şi furnizare a energiei termice, inclusiv a activităţilor privind dezvoltarea, retehnologizarea şi reabilitarea sistemelor energetice de interes local, are ca obiectiv:

a) asigurarea competiţiei în producerea şi furnizarea energiei termice, în condiţiile accesului reglementat al producătorilor şi utilizatorilor la reţelele termice de transport şi distribuţie;

b) creşterea eficienţei energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distribuţia, până la furnizarea şi utilizarea energiei termice, precum şi asigurarea viabilităţii economice durabile a sistemului;

c) asigurarea transparenţei în stabilirea preţurilor şi a tarifelor la energia termică;

d) constituirea stocurilor de combustibili de siguranţă pentru sezonul de iarnă;

e) instituirea şi respectarea regimului de conducere, exploatare şi control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;

f) stimularea participării sectorului privat, a investitorilor autohtoni şi străini la producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice;

g) realizarea obiectivelor locale şi globale privind protecţia mediului prin reducerea emisiilor de noxe şi a gradului de poluare;

h) creşterea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi asigurarea continuităţii serviciului;

i) proiectarea, execuţia şi exploatarea unitară a sistemelor energetice de interes local.

Art. 6 - (1) În sensul prezentei ordonanţe, termenii, expresiile şi abrevierile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) sistem public de alimentare centralizată cu energie termică - ansamblul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi echipamentelor destinate producerii, transportului, transformării, distribuţiei şi utilizării energiei termice, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, realizat în scopul alimentării utilizatorilor cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum;

b) instalaţii de producere a energiei termice - totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor din centralele termice sau centralele electrice de termoficare, care produc un agent termic: abur, apă fierbinte sau apă caldă;

c) instalaţii de transport şi distribuţie a energiei termice - ansamblul de conducte, instalaţii de pompare (altele decât cele din punctele termice şi centralele termice sau termoelectrice), alte instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora se transportă, se transformă şi se distribuie energia termică de la producători la utilizatori;

d) instalaţii de transformare a energiei termice - ansamblul instalaţiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenţilor termici la necesităţile utilizatorilor;

e) instalaţii de utilizare a energiei termice - totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care consumă/utilizează energie termică;

f) producător de energie termică - operatorul, titular al unei licenţe de producere a energiei termice, care asigură producerea de abur, de apă fierbinte şi/sau apă caldă în centrale electrice de termoficare (CET), în centrale termice (CT) şi/sau în alte instalaţii de producere a energiei termice utilizând resurse energetice alternative;

g) transportator de energie termică - operatorul, titular al unei licenţe de transport al energiei termice, care asigură activitatea de transport al aburului, apei fierbinţi şi/sau al apei calde de la centrale electrice de termoficare (CET) şi/sau de la centrale termice (CT) la o staţie termică sau direct la utilizatori;

h) distribuitor de energie termică - operatorul, titular al unei licenţe de distribuţie a energiei termice, care asigură distribuţia energiei termice pentru încălzire şi/sau pentru prepararea apei calde de consum de la o staţie termică la utilizatorii de energie;

i) furnizor de energie termică - operatorul, titular al unei licenţe de furnizare/comercializare a energiei termice, care asigură, în baza unui contract, vânzarea energiei termice către utilizatori şi încasarea contravalorii acesteia;

j) utilizator de energie termică - persoana fizică sau juridică care cumpără energie termică pe bază de contract şi o utilizează în instalaţiile proprii legate nemijlocit la instalaţiile unui producător sau distribuitor;

k) staţie termică - ansamblul instalaţiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenţilor termici la necesităţile consumului şi prin intermediul căruia se alimentează unul sau mai mulţi utilizatori; staţie termică poate fi: un punct de distribuţie, un punct termic de transformare, o staţie centralizată pentru prepararea apei calde de consum sau o staţie de transformare a aburului;

l) reţea termică - ansamblul de conducte, instalaţii de pompare - altele decât cele existente la producător - şi instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă, în regim continuu şi controlat, de la producători la utilizatori;

m) racord termic – legătura dintre o reţea de transport şi/sau de distribuţie primară şi o staţie termică;

n) branşament termic – legătura dintre o reţea de distribuţie secundară şi un utilizator de energie termică;

o) punctul de delimitare/separare a instalaţiilor - locul în care se racordează sau se branşează, după caz, instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea producătorului la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea transportatorului/distribuitorului; instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea transportatorului la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului/furnizorului; instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea furnizorului/utilizatorului; instalaţiile aflate în proprietatea furnizorului la instalaţiile utilizatorului; punctul de racordare/branşare constituie în acelaşi timp şi locul în care se face delimitarea/separarea instalaţiilor din punct de vedere al proprietăţii;

p) standard de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei termice - norma tehnică ce stabileşte indicatorii cantitativi şi nivelurile calitative pentru fiecare activitate specifică serviciilor energetice de interes local;

q) agent termic sau purtător de energie termică - fluidul utilizat pentru acumularea, transportul şi cedarea energiei termice; agent termic poate fi aburul, apa fierbinte sau apa caldă;

r) agent termic primar - fluidul care circulă în instalaţiile de producere şi transport al energiei termice;

s) agent termic secundar - fluidul care circulă în instalaţiile de distribuţie şi de utilizare a energiei termice;

t) apă caldă de consum - apa caldă utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăreşti sau igienico-sanitare;

u) tarif binom - tariful a cărui structură se compune dintr-o parte fixă constantă şi o parte variabilă proporţională cu consumul;

v) acces la reţea - dreptul operatorilor care produc, transportă, distribuie şi/sau furnizează energie termică, precum şi al utilizatorilor de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele de transport şi/sau de distribuţie;

w) licenţă - act tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice române sau străine de a exploata instalaţii autorizate de producere, transport, distribuţie şi/sau furnizare a energiei termice;

x) autorităţi de reglementare competente - ANRSC şi ANRE – instituţii publice de interes naţional, cu personalitate juridică, autonome, aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei Publice, respectiv a Ministerului Industriei şi Resurselor;

y) autorizaţie - act tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice române sau străine de a construi, de a pune şi a menţine în funcţiune ori de a modifica o instalaţie de producere, transport, distribuţie şi/sau de furnizare a energiei termice.

(2) În text se folosesc următoarele prescurtări:

a) CT – centrală termică;

b) CET – centrală electrică de termoficare;

c) ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

d) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

e) RTET – reţele de transport al energiei termice.

 

CAPITOLUL II: Organizarea şi funcţionarea serviciilor

energetice de interes local

 

Art. 7 - Înfiinţarea, organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor energetice de interes local constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale care au totodată atribuţia şi responsabilitatea de a monitoriza şi de a controla gestiunea şi administrarea acestora, precum şi modul de funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

Art. 8. - (1) Gestiunea serviciilor energetice urbane se poate organiza în următoarele modalităţi:

a) gestiune directă;

b) gestiune indirectă sau gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor energetice de interes local se face prin hotărâre adoptată, în condiţiile legii, de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(3) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciilor energetice de interes local se organizează şi se desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate, precum şi alte elemente specifice acestora.

(4) Caietul de sarcini şi regulamentul de serviciu se elaborează şi se aprobă de consiliile locale, consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciilor energetice de interes local, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(5) Autorităţile publice locale se pot asocia între ele ori cu terţe persoane juridice române în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu capital public sau mixt, pentru gestionarea şi administrarea serviciilor energetice de interes local.

Art. 9 - (1) În cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităile privind organizarea, conducerea, administrarea, finanţarea, gestionarea şi controlul serviciilor energetice de interes local.

(2) Gestiunea directă se realizează fie prin compartimente specializate organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, fie prin servicii publice cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliului local, consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi autorizate potrivit legii.

(3) Desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor energetice de interes local, organizate şi exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare întocmit şi aprobat de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor energetice de interes local, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10 - (1) În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale transferă, în totalitate sau numai în parte, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea serviciilor, respectiv la administrarea şi exploatarea sistemului energetic de interes local, unuia sau mai multor operatori furnizori/prestatori cărora le încredinţează, în baza unui contract de delegare a gestiunii, dreptul de operare propriu-zisă a serviciului energetic de interes local.

(2) Pe durata derulării contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru efectuarea serviciului, se încredinţează operatorului căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii, urmând ca acesta să achite autorităţilor administraţiei publice locale o redevenţă stabilită la încheierea contractului.

(3) Delegarea gestiunii serviciilor energetice de interes local se poate realiza prin:

a) negociere directă, în cazul operatorilor cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale sau mixt, înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale sau rezultaţi ca urmare a reorganizării administrative din raţiuni economico-financiare a serviciilor energetice de interes local;

b) licitaţie publică, în cazul altor operatori, indiferent de natura capitalului sau de forma de organizare a acestora; dacă procedura licitaţiei publice nu a condus la desemnarea unui câştigător şi la atribuirea contractului de delegare a gestiunii, este aplicabilă procedura negocierii directe.

(4) Delegarea gestiunii se face potrivit procedurilor de delegare a gestiunii menţionate la alin. (3) şi cu respectarea contractului-cadru şi a regulamentului-cadru de delegare a serviciilor energetice de interes local, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(5) Contractul de delegare a gestiunii intră efectiv în vigoare numai dacă, în termen de 3 luni de la atribuirea serviciului, operatorii au obţinut licenţa de operare emisă de autoritatea competentă.

(6) În realizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor energetice de interes local autorităţile locale vor urmări obţinerea celui mai bun raport cost/calitate, precum şi crearea condiţiilor pentru atingerea scopurilor de interes general specifice serviciului.

(7) Prevederile alin. (3) nu se aplică operatorilor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe derulează contracte de delegare a gestiunii legal încheiate; exceptarea prevăzută la prezentul alineat operează până la expirarea sau rezilierea contractului.

(8) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să ceară rezilierea contractului şi să organizeze o nouă licitaţie pentru delegarea gestiunii în toate cazurile în care, timp de 2 ani consecutivi, operatorii de servicii nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale cu privire la calitatea serviciului şi performanţele economico-financiare asumate.

Art. 11 - (1) Licenţierea/autorizarea operatorilor serviciilor energetice de interes local se face de către ANRSC, cu excepţia operatorilor care au ca obiect de activitate producerea energiei termice în cogenerare, în mod exclusiv sau împreună cu serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice.

(2) Operatorii producători de energie termică în cogenerare, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate sau de subordonare, care desfăşoară şi alte activităţi specifice domeniului serviciilor energetice de interes local, pot fi licenţiaţi de ANRE atât pentru producerea, cât şi pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice.

(3) Se interzice furnizarea/prestarea serviciilor energetice de interes local fără licenţă şi fără contract de delegare a gestiunii încheiat, în condiţiile legii, cu autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 12 - (1) În localităţile în care se realizează sisteme energetice de interes local noi şi în care se înfiinţează servicii energetice de interes local autorităţile administraţiei publice locale vor organiza gestiunea, administrarea şi exploatarea acestora numai în modalitatea gestiunii delegate; selecţionarea operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor energetice de interes local şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se vor face numai prin licitaţie publică sau negociere directă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Organizarea şi funcţionarea serviciilor în modalitatea gestiunii directe sunt aplicabile în cazul în care procedura licitaţiei publice sau cea a negocierii directe pentru delegarea gestiunii nu a condus, indiferent de cauză, la desemnarea unui câştigător şi la atribuirea contractului de delegare a gestiunii.

Art. 13 - (1) Funcţionarea serviciilor energetice de interes local, precum şi exploatarea sistemelor energetice aferente acestora se desfăşoară în conformitate cu reglementările şi normele adoptate de ANRSC, respectiv de ANRE, pentru activităţile din competenţa de reglementare a acesteia.

(2) Regulamentele de serviciu, în baza cărora operatorii serviciilor energetice de interes local efectuează serviciul şi îşi desfăşoară activitatea de gestionare, administrare şi exploatare a sistemelor energetice de interes local, se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia celor deja în vigoare.

Art. 14 - (1) Proiectarea şi executarea obiectivelor de investiţii pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor energetice de interes local se realizează de către agenţi economici specializaţi, atestaţi de autorităţile de reglementare competente din domeniul producerii, transportului şi/sau distribuţiei energiei termice, potrivit legii.

(2) Proiectarea şi executarea sistemelor de producere, transport sau distribuţie centralizată a energiei termice sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă; la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.

Art. 15 - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî delegarea gestiunii serviciului energetic de interes local în totalitate sau numai a unor activităţi componente ale acestuia: producerea, transportul, transformarea, distribuţia sau furnizarea energiei termice; operatorii pot prelua în gestiune delegată, în baza licenţelor de operare, numai activităţile de operare propriu-zise - gestiunea, administrarea, exploatarea -, precum şi activităţile de pregătire, finanţare şi realizare a investiţiilor aferente serviciului energetic de interes local.

(2) Operatorii care gestionează, administrează şi exploatează sistemele energetice de interes local, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate şi de subordonare, care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciilor energetice de interes local, se află în competenţa de reglementare a ANRSC.

(3) Prin excepţie, prevederile alin. (2) nu se aplică operatorilor, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate şi subordonare, care desfăşoară activităţi de producere a energiei termice în cogenerare, în mod exclusiv sau împreună cu alte activităţi specifice serviciilor energetice de interes local, şi care se află în competenţa de reglementare a ANRE.

Art. 16 - (1) În procesul delegării gestiunii serviciilor energetice de interes local, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor energetice de interes local, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea:

a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori;

b) calitatea şi eficienţa serviciilor furnizate/prestate, la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii;

c) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor energetice de interes local încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii.

(2) Aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor energetice de interes local, a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora, a criteriilor şi procedurilor de exercitare a controlului intră în competenţa exclusivă a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(3) Activităţile de monitorizare şi control al modului de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii se încredinţează ANRSC care va dezvolta un sistem informaţional ce va permite compararea continuă a fiecărui indicator de performanţă cu nivelul atins de operatorul cel mai performant în acest domeniu.

(4) La realizarea sistemului informaţional şi implementarea activităţilor de monitorizare vor fi implicate organizaţiile profesionale de interes public.

(5) Autorităţile administraţiei publice locale au acces la orice informaţie deţinută de ANRSC cu privire la serviciile energetice de interes local.

(6) ANRSC are în principal sarcina de a reglementa şi de a controla activitatea operatorilor, cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului, fundamentarea preţurilor şi tarifelor şi respectarea procedurilor de stabilire şi ajustare a acestora, asigurarea protecţiei utilizatorilor şi exploatarea eficientă a patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale aferent serviciilor.

Art. 17 - Condiţiile în care se poate realiza branşarea sau debranşarea utilizatorilor la şi de la sistemele energetice de interes local se vor stabili în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru aprobat de autoritatea de reglementare competentă.

Art. 18 - (1) În vederea asigurării continuităţii serviciilor energetice de interes local autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea de a planifica şi de a urmări lucrările de investiţii necesare funcţionării sistemelor energetice de interes local în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice; în acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director şi ţinându-se seama de ciclurile procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale.

(2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor.

(3) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorului şi fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;

b) credite bancare garantate de autorităţile administraţiei publice locale sau de Guvern;

c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bi- sau multilaterale;

d) taxe speciale instituite potrivit legii;

e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;

f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinanţarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum şi a unor programe de urgenţă sau cu caracter social;

g) alte surse.

(4) Investiţiile străine în sistemele energetice de interes local vor beneficia de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacţiei. Facilităţile obţinute vor fi menţionate în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia; în situaţia obţinerii de către investitor a unor facilităţi ulterioare, contractul de delegare a gestiunii va fi modificat în mod corespunzător.

(5) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului, dacă la încheierea acestuia nu s-a convenit altfel; în contractul de delegare a gestiunii se va menţiona modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea, din orice cauză, a acestuia.

Art. 19 - (1) Operatorii de servicii energetice de interes local răspund de îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor faţă de utilizatori.

(2) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor faţă de autorităţile administraţiei publice locale şi faţă de utilizatori, operatorii, în afara răspunderii contractuale, pot fi sancţionaţi contravenţional în condiţiile prezentei ordonanţe.

(3) În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale, se poate proceda la rezilierea contractului de delegare a gestiunii, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL III: Reglementări privind funcţionarea

 sistemelor energetice de interes local

SECTIUNEA 1: Producerea energiei termice

 

Art. 20 - (1) Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care se realizează în instalaţiile din centralele termice sau centralele electrice de termoficare agent termic sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, necesar asigurării încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru locuinţe, instituţii publice, agenţi economici etc.

(2) Producătorii de energie termică pot fi agenţi economici, persoane juridice române, compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale sau servicii publice din subordinea consiliilor locale, autorizate şi/sau licenţiate conform legii, având ca obiect de activitate producerea energiei termice, în scopul furnizării acesteia.

(3) Activitatea de producere a energiei termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi producătorii, fiind interzise orice discriminări.

Art. 21 - (1) Producătorii de energie termică au următoarele obligaţii principale:

a) să livreze energia termică oricărei persoane fizice sau juridice solicitante care îndeplineşte condiţiile de autorizare şi de licenţă pentru a fi transportator, distribuitor ori furnizor sau care este utilizator de energie termică, în limita capacităţii instalaţiilor şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi a condiţiilor tehnice impuse prin autorizaţii şi licenţe şi prin clauzele contractuale;

b) să asigure livrarea energiei termice în reţelele de transport, de distribuţie sau în instalaţiile utilizatorului, potrivit standardelor şi/sau normelor tehnice în vigoare şi contractelor încheiate, precum şi controlul calitativ şi cantitativ al acestor parametri;

c) să menţină o rezervă de combustibil la un nivel suficient, pentru îndeplinirea obligaţiilor privind producerea şi furnizarea energiei termice prevăzute în autorizaţiile şi licenţele acordate;

d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerinţelor dispecerului coordonator şi să înfiinţeze, după caz, trepte proprii de dispecerat; în cazul centralelor electrice de termoficare, acoperirea sarcinii termice este prioritară celei electrice;

e) să asigure eficienţa energetică şi economia de combustibil în producerea energiei termice;

f) să întocmească bilanţul energiei termice produse şi al celei livrate, să monitorizeze parametrii acesteia atât la producere, cât şi la livrare şi să ia măsuri de eficientizare energetică;

g) să exploateze instalaţiile de producere racordate la sistemele de transport, distribuţie sau la instalaţiile utilizatorului, astfel încât să nu inducă în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripţiile tehnice în vigoare;

h) să intervină operativ la obiectivele pe care le deţin în cazul unui pericol potenţial de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente în funcţionare, putând ocupa în mod temporar zona de acces pentru personal şi zona tehnică de lucru, anunţând despre aceasta organele administrative şi instituţiile abilitate, precum şi deţinătorii terenurilor în cauză;

i) să obţină acordurile şi/sau autorizaţiile prevăzute de lege pentru instalaţii şi personal şi să nu dezvolte capacităţi de producţie suplimentare decât după obţinerea unei noi autorizări;

j) să schimbe combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice şi a aprobărilor legale, când această schimbare asigură funcţionarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă şi conduce la creşterea randamentului, a eficienţei energetice şi la reducerea costurilor de producţie, cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind protecţia mediului;

k) să întocmească şi să urmărească realizarea programelor de reabilitare şi retehnologizare a instalaţiilor de producere a energiei termice existente, în vederea creşterii eficienţei energetice a acestora, reducerii preţurilor şi tarifelor, creşterii calităţii energiei termice, asigurării continuităţii alimentării utilizatorilor şi încadrării în normele privind emisiile poluante şi protecţia mediului;

l) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţii naţionale de reglementare din domeniul de competenţă informaţii privind activitatea de producere a energiei termice;

m) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute de la terţi în cursul desfăşurării activităţii;

n) să colaboreze, la cererea autorităţilor de reglementare competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor din domeniu.

(2) Producătorii pot să desfăşoare activităţi de informare, consultanţă, finanţare şi pot executa lucrări la instalaţiile consumatorilor, în condiţiile convenite cu aceştia, în vederea creşterii eficienţei utilizării combustibililor şi a energiei.

Art. 22 - Producătorii de energie termică au următoarele drepturi:

a) să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii sau contracte de furnizare cu consumatorii, în cazul în care deţin licenţă de furnizare; clauzele minime ale acestor contracte se stabilesc de către autoritatea de reglementare competentă în contractele-cadru;

b) să aibă acces la reţelele termice de transport şi distribuţie în condiţiile prezentei ordonanţe;

c) să obţină culoar de trecere pentru liniile electrice de legătură a capacităţilor lor de producţie cu sistemul naţional de transport sau cu reţelele electrice de distribuţie, în cazul centralelor electrice de termoficare, şi/sau pentru conductele de transport al energiei termice între capacitatea de producţie şi operatorii de distribuţie sau consumatori;

d) să furnizeze energia termică în reţelele de transport, de distribuţie şi/sau în instalaţiile utilizatorilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor încheiate şi în limita capacităţii acestora şi, după caz, să suporte în mod echitabil costurile dezvoltării reţelelor de transport;

e) să desfăşoare activitatea de dispecerizare, ca funcţie operativă, şi activitatea de analiză economică a funcţionării sistemului coordonat, cu asigurarea condiţiilor de furnizare specificate în contractele de vânzare-cumpărare încheiate;

f) să solicite desfiinţarea construcţiilor şi a obiectivelor amplasate nelegal în zona de protecţie, precum şi a celor care nu respectă distanţele de siguranţă faţă de instalaţiile şi construcţiile proprii;

g) să transfere, motivat, pentru o perioadă de cel mult un an, în condiţiile legii, pe bază de contract, în întregime sau în parte, unei alte persoane juridice drepturile şi obligaţiile privind producerea energiei termice; transferul se poate face numai cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale şi al autorităţilor de reglementare competente;

h) pentru lucrări de investiţii, de reabilitare şi de retehnologizare producătorii pot contracta credite bancare; pe durata rambursării creditelor producătorii nu vor înregistra cheltuieli cu amortizarea aferentă investiţiilor făcute din credite aflate în derulare, aceste cheltuieli fiind eşalonate după rambursarea creditului pe o perioadă de maximum 5 ani, fără a se depăşi termenul normal de amortizare a investiţiilor;

i) să solicite ajustarea nivelului preţurilor în funcţie de influenţele intervenite în elementele de cost pentru energia termică şi să încaseze contravaloarea energiei termice livrate la preţurile şi tarifele legal stabilite;

j) să înfiinţeze şi să menţină un sistem propriu de telecomunicaţii pentru legătura cu capacităţile lor de producţie, cu dispeceratele şi cu consumatorii racordaţi la instalaţiile aflate în administrarea lor.

Art. 23 - Obligaţiile şi drepturile prevăzute la art. 21 şi 22 nu sunt limitative, acestea putând fi completate, cu acordul părţilor, în cadrul contractului de furnizare a energiei termice.

 

SECTIUNEA 2: Transportul energiei termice

Art. 24 - (1) Transportul energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care energia termică ajunge din instalaţiile de producere în instalaţiile de distribuţie şi/sau la instalaţiile utilizatorilor finali.

(2) Instalaţiile de transport al energiei termice se delimitează fizic de instalaţiile de producere sau de distribuţie prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părţi, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

(3) Operatorii de transport al energiei termice sunt persoane juridice române, autorizate în conformitate cu prevederile legale, care desfăşoară activităţi de transport şi/sau de distribuţie pentru o zonă determinată, pe bază de licenţe acordate de autoritatea de reglementare competentă.

(4) Activitatea de transport al energiei termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi utilizatorii racordaţi la RTET, fiind interzise orice discriminări.

Art. 25 - Transportatorii de energie termică au următoarele obligaţii principale:

a) să exploateze şi să administreze RTET, în condiţii de siguranţă, eficienţă şi de protecţie a mediului, şi să contribuie, conform convenţiilor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale, la reabilitarea şi dezvoltarea acestora;

b) să asigure, în condiţii egale şi nediscriminatorii, accesul producătorilor, distribuitorilor şi al utilizatorilor la RTET, în limitele capacităţii de transport şi cu respectarea regimurilor de funcţionare a acestora;

c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul şi analiza funcţionării, echilibrul funcţional al RTET;

d) să asigure regimurile optime de transport şi livrare a energiei termice, notificate de producători, distribuitori şi/sau de utilizatori;

e) să elaboreze convenţiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele condiţii tehnice care trebuie îndeplinite de producători, transportatori, distribuitori şi consumatori în vederea executării în bune condiţii a contractelor de transport, precum şi a celor de vânzare-cumpărare a energiei termice;

f) să întocmească şi să urmărească realizarea bilanţurilor energiei termice la intrarea şi la ieşirea din sistem;

g) să elaboreze şi să supună spre aprobare autorităţilor administraţiei publice locale, cu informarea autorităţilor de reglementare competente, planurile de perspectivă privind dezvoltarea şi/sau modernizarea, în condiţii de eficienţă energetică şi economică, a RTET, în concordanţă cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de energie termică; planurile vor conţine modalităţi de finanţare şi realizare a investiţiilor de transport, cu luarea în considerare a planurilor de organizare şi amenajare a teritoriului, în condiţiile respectării întocmai a cerinţelor legale privind protecţia mediului;

h) să organizeze supravegherea strictă a modului de funcţionare a RTET şi să prevină sustragerile de energie termică, deteriorarea reţelelor, racordarea şi/sau branşarea clandestină la acestea;

i) să pună la dispoziţie autorităţii administraţiei publice locale şi autorităţii naţionale de reglementare din domeniul de competenţă informaţii privind activitatea de transport al energiei termice;

j) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul activităţii.

Art. 26 - Transportatorii de energie termică au următoarele drepturi:

a) să solicite stabilirea şi ajustarea nivelului preţurilor şi tarifelor şi să încaseze contravaloarea energiei termice transportate şi vândute;

b) să întrerupă sau să limiteze transportul energiei termice, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea RTET;

c) să întrerupă, pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, funcţionarea parţială sau totală a RTET, cu anunţarea prealabilă a distribuitorilor şi/sau a utilizatorilor;

d) să avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă că operaţiunea este posibilă din punct de vedere tehnic;

e) să supravegheze şi să prevină sustragerea de energie termică, racordurile sau branşările clandestine şi/sau deteriorările RTET;

f) să elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii;

g) să obţină culoar de trecere pentru conductele de transport al energiei termice între unitatea de producţie şi distribuitori sau utilizatori;

h) să întrerupă prestaţia în cazul nerespectării clauzelor contractuale.

Art. 27 - (1) Dezvoltarea reţelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei şi se va face cu respectarea normelor şi normativelor tehnice de proiectare, execuţie şi exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protecţia mediului, sănătatea şi igiena publică şi a dreptului de proprietate.

(2) Pentru protecţia instalaţiilor de transport şi distribuţie se interzice terţilor, persoane fizice sau juridice:

a) să amplaseze construcţii, să efectueze săpături de orice fel sub reţele termice şi în zona de protecţie a acestora, fără consimţământul prealabil al titularilor instalaţiilor;

b) sa depoziteze materiale în zona de protecţie a instalaţiilor;

c) să intervină în orice mod asupra reţelelor termice.

(3) Extinderea reţelelor de gaze naturale pe străzile pe care există reţele termice cu apă fierbinte/caldă va fi supusă avizării consiliilor locale, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil.

 

SECTIUNEA 3: Distribuţia şi furnizarea energiei termice

Art. 28  - (1) Distribuţia şi furnizarea energiei termice reprezintă activitatea prin care energia termică se preia de la producător sau transportator şi, după transformare şi procesare, se livrează utilizatorilor.

(2) Energia termică livrată utilizatorilor se facturează de către furnizor pe baza indicaţiilor echipamentelor de înregistrare şi măsurare. În cazul consumatorilor casnici echipamentele de înregistrare şi măsurare sunt achiziţionate şi montate prin grija furnizorului, iar în cazul consumatorilor industriali sau urbani, alţii decât cei casnici, prin grija acestora. În toate cazurile întreţinerea echipamentelor este asigurată de operatorul furnizor.

(3) Instalaţiile de distribuţie a energiei termice se delimitează fizic de instalaţiile de producere, de cele de transport sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare; punctele de separare vor fi precizate în contractele încheiate între părţi şi vor fi prevăzute cu echipamente de măsurare adecvate, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

(4) Distribuitorii şi furnizorii de energie termică sunt persoane juridice române, autorizate şi/sau licenţiate de autoritatea de reglementare competentă, având ca obiect de activitate distribuţia energiei termice în scopul vânzării acesteia; contractul încheiat în acest scop, denumit în cele ce urmează contract de furnizare, se încheie între furnizor şi utilizator şi trebuie să cuprindă cel puţin clauzele minimale, pe categorii de consumatori, stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi de autoritatea naţională de reglementare competentă prin contractele-cadru.

(5) Activitatea de distribuţie şi furnizare a energiei termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi operatorii distribuitori/furnizori de energie termică, fiind interzise orice discriminări.

(6) Distribuitorii/furnizorii de energie termică au dreptul să întrerupă serviciul de distribuţie/furnizare numai în caz de consum fraudulos, de neplată a facturilor sau când utilizatorii nu respectă alte clauze contractuale.

Art. 29 - (1) Distribuitorii şi furnizorii de energie termică au următoarele obligaţii principale:

a) să opereze, să întreţină, să repare şi să dezvolte sistemul de distribuţie în condiţii de siguranţă şi eficienţă energetică, cu respectarea dreptului de proprietate, a prevederilor legislaţiei privind protecţia mediului şi sănătatea publică şi a normelor tehnice în vigoare;

b) să racordeze/să branşeze la reţelele de distribuţie aflate în administrarea sa, în condiţiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoană fizică sau juridică, prin intermediul unei instalaţii prevăzute cu sisteme omologate de măsurare-înregistrare a energiei termice furnizate/consumate şi cu dispozitive de reglare a debitului;

c) să întocmească şi să urmărească bilanţul energiei termice la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie;

d) să solicite desfiinţarea construcţiilor şi a altor obiective amplasate ilegal în zona de protecţie, precum şi a celor care nu respectă distanţele de siguranţă faţă de construcţiile şi instalaţiile proprii aferente activităţii de distribuţie;

e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale şi autorităţii naţionale de reglementare competente informaţii privind activitatea de distribuţie şi furnizare a energiei termice;

f) să efectueze revizia şi reglarea periodică a instalaţiilor de încălzire şi de alimentare cu apă caldă de consum aparţinând utilizatorilor, pe bază de contract;

g) să acţioneze pentru depistarea pierderilor de căldură şi de agent termic din reţelele de distribuţie a energiei termice şi, cu precădere, pentru remedierea defecţiunilor şi a avariilor;

h) să asigure achiziţionarea şi instalarea, exploatarea, întreţinerea periodică şi verificarea metrologică a sistemelor proprii de înregistrare-măsurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementărilor în vigoare;

i) să monitorizeze şi să evalueze starea tehnică şi siguranţa în funcţionare a instalaţiilor aflate în gestiunea şi administrarea sa, precum şi a indicatorilor specificaţi în reglementările tehnice în vigoare şi în regulamentul de serviciu;

j) să realizeze lucrări de dezvoltare şi de modernizare a instalaţiilor aflate în administrarea şi exploatarea sa, pe baza unor programe de perspectivă aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;

k) să anunţe utilizatorii afectaţi de limitările sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, şi să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii;

l) să asigure instruirea profesională şi specializarea personalului propriu;

m) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii.

(2) Distribuitorul/furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor/consumatorilor din culpa sa, în condiţiile stabilite prin contract, şi, în special, dacă:

a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termică în condiţiile stabilite în contract;

b) nu anunţă utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile programate pentru lucrările planificate;

c) după sistarea furnizării energiei termice cerută de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a înştiinţării privind încetarea motivului sistării;

d) nu respectă parametrii de calitate contractaţi pentru energia termică furnizată.

Art. 30 - (1) Distribuitorii şi furnizorii de energie termică au următoarele drepturi principale:

a) să desfăşoare activităţi comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin exploatarea reţelelor de distribuţie;

b) să solicite stabilirea şi/sau ajustarea nivelului tarifelor şi să încaseze contravaloarea energiei termice vândute;

c) să stabilească condiţiile tehnice de racordare/branşare a utilizatorilor la instalaţiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor-cadru aprobate de autoritatea naţională de reglementare competentă;

d) să avizeze, în baza unor studii de specialitate din care să rezulte că operaţiunea este posibilă din punct de vedere tehnic, realizarea noilor racorduri/branşamente sau modificarea celor existente;

e) să elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii;

f) să întrerupă, total sau parţial, funcţionarea reţelei de distribuţie pe durata strict necesară executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii programate, cu anunţarea prealabilă a consumatorilor;

g) să utilizeze terenurile şi alte bunuri aflate în proprietatea unui terţ, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcţionarea normală a instalaţiilor pe care le administrează şi le exploatează;

h) să folosească cu titlu gratuit, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea condiţiilor legale, terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe care le execută la construcţiile şi instalaţiile de distribuţie;

i) să transfere, în condiţiile legii, pe bază de contract, în întregime sau în parte, unei terţe persoane juridice drepturile şi obligaţiile privind exploatarea punctelor termice şi a reţelelor termice de distribuţie, cu aprobarea scrisă prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi a autorităţii de reglementare competente;

j) să aibă acces, în condiţiile legii, la instalaţiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenţia la acestea;

k) să întrerupă furnizarea energiei termice în cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 3 zile lucrătoare;

l) să presteze activităţi de informare, consultanţă, finanţare sau să execute lucrări de reparaţii şi reabilitări la instalaţiile utilizatorilor, în condiţiile convenite cu aceştia, în scopul creşterii eficienţei şi utilizării raţionale a energiei termice.

(2) Operatorii distribuitori/furnizori de energie termică sunt autorizaţi să limiteze sau să întrerupă, pentru un grup cât mai restrâns de utilizatori şi pe o durată cât mai scurtă, furnizarea energiei termice în următoarele situaţii:

a) când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban;

c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

(3) Operatorii distribuitori/furnizori de energie termică stabilesc programul lucrărilor de reparaţii şi mentenanţă planificate la reţelele termice şi la instalaţiile de distribuţie/furnizare, corelat cu programele similare ale producătorilor/transportatorilor cu care au interfaţă; realizarea lucrărilor se va programa, de regulă, în sezonul cald astfel încât după începerea sezonului de încălzire să se asigure continuitatea serviciului.

Art. 31 - (1) Pentru asigurarea producerii, distribuţiei şi furnizării energiei termice în sistem centralizat, în condiţii de competiţie şi având la bază strategia naţională şi/sau locală de asigurare cu combustibil şi energie termică, se pot adopta şi aplica soluţii locale de încălzire şi preparare a apei calde de consum prin executarea de centrale termice şi/sau puncte termice de scară sau imobil, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) la solicitarea utilizatorului, pentru imobile ale căror branşamente sau porţiuni de reţele termice au fost executate iniţial pe cheltuiala acestuia, cu un preaviz de 3 luni, dar nu în timpul sezonului rece;

b) la propunerea furnizorului, cu un preaviz de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de sfârşitul sezonului de încălzire, în situaţiile în care din punct de vedere tehnic şi/sau economic nu se mai justifică alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

c) la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu un preaviz de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de sfârşitul sezonului de încălzire.

(2) Finanţarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se asigură de utilizatori/consumatori în cazurile menţionate la lit. a) şi b), respectiv de autorităţile administraţiei publice locale, în cazurile menţionate la lit. b) şi c).

Art. 32 - (1) Debranşările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii - alimentate cu energie termică prin reţeaua urbană de distribuţie, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiţii cumulative:

a) numai cu acceptul scris al asociaţiei de proprietari şi/sau de locatari, sub semnătura reprezentanţilor legali ai acestora, dar nu în timpul sezonului de încălzire;

b) după obţinerea în prealabil a celorlalte acorduri şi avize prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) În situaţia în care debranşarea se face cu intenţia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un sistem de încălzire individual pe bază de gaze naturale sau gaze lichefiate, suplimentar se vor îndeplini următoarele condiţii:

a) evacuarea gazelor arse se va face printr-un coş care va depăşi nivelul aticului imobilului;

b) proprietarul apartamentului este obligat să aibă un contract de service permanent pe toată durata funcţionării instalaţiei cu o firmă autorizată privind întreţinerea şi asigurarea bunei funcţionări a respectivei instalaţii;

c) proprietarul împreună cu firma de service răspund solidar civil şi/sau penal, după caz, pentru eventualele pagube sau pierderi de vieţi omeneşti în caz de explozie provocată de proasta funcţionare a instalaţiei individuale de încălzire.

 

SECTIUNEA 4: Utilizatorii de energie termică

Art. 33  - Sunt utilizatori de energie termică persoanele fizice sau juridice care consumă instalaţiile proprii, pe bază de contract, energia termică livrată de un distribuitor/furnizor.

Art. 34 - Utilizatorii de energie termică au următoarele drepturi:

a) să preia energia termică din instalaţiile distribuitorului/furnizorului în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b) să aibă acces la echipamentele de măsurare a energiei termice în vederea decontării, chiar dacă acestea se află în incinta distribuitorului/furnizorului, în prezenţa împuternicitului acestuia, cu condiţia ca echipamentele de măsurare să se refere strict la utilizatorul care solicită accesul;

c) să racordeze la instalaţiile proprii, în condiţiile legii, alţi consumatori de energie termică, denumiţi subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil scris al distribuitorului/furnizorului;

d) să solicite distribuitorului/furnizorului remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie;

e) să solicite distribuitorului/furnizorului instalarea, contra cost, a termostatelor de radiator şi a sistemelor de alocare a consumurilor şi de repartizare a costurilor facturii de încălzire în imobile condominiale;

f) să solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.

Art. 35  - Utilizatorii de energie termică au următoarele obligaţii:

a) să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecţii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate ulterior;

b) să comunice în scris distribuitorului/furnizorului orice modificare a condiţiilor care au fost avute în vedere la întocmirea contractului de furnizare;

c) să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei termice furnizate;

d) să exploateze şi să întreţină instalaţiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;

e) să suporte în totalitate consecinţele care îi afectează pe subconsumatori, determinate de restricţionarea sau întreruperea furnizării energiei termice către aceştia, ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplăţii energiei termice;

f) să permită distribuitorului/furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întreţinere, revizii şi reparaţii executate la instalaţiile acestuia;

g) să nu modifice instalaţiile de încălzire centrală, aferente unui imobil condominial, decât în baza unei documentaţii tehnice care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice, aprobată de către distribuitorul/furnizorul de energie termică;

h) să suporte costul remedierilor şi al pagubelor produse furnizorului şi altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrării energiei termice atunci când s-au produs defecţiuni datorate culpei sale;

i) să permită accesul distribuitorului/furnizorului la instalaţiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinţa sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcţionării şi integrităţii acestora sau pentru debranşarea instalaţiilor în caz de neplată sau pericol de avarie.

Art. 36 - Drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 34 şi 35 vor fi dezvoltate în contractele de furnizare negociate şi încheiate cu distribuitorii/furnizorii de energie termică, având la bază contractele-cadru elaborate de autoritatea de reglementare competentă.

 

CAPITOLUL IV: Preţuri şi tarife

 

SECTIUNEA 1: Principii pentru stabilirea preţurilor şi a tarifelor

Art. 37 -(1) Preţurile şi tarifele trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor de producţie, exploatare, întreţinere, modernizare şi retehnologizare, justificate economic, şi un profit de maximum 10%.

(2) Cota de profit de maximum 10% se aplică la costul total al activităţilor desfăşurate pentru asigurarea serviciilor energetice de interes local, exclusiv cota de dezvoltare de 3% prevăzută la art. 43.

(3) În preţul de livrare al energiei termice nu se vor include pierderile de agent termic, datorate defecţiunilor tehnologice de pe întregul sistem de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, produse prin acte de neglijenţă sau intenţionat.

(4) Preţurile şi tarifele pentru energia termică livrată utilizatorilor trebuie să asigure:

a) utilizarea eficientă a energiei termice;

b) creşterea parametrilor de calitate ai serviciilor energetice de interes local cu costuri cât mai mici şi cu respectarea reglementărilor referitoare la protecţia mediului;

c) egalitate de tratament pentru toţi utilizatorii, indiferent de destinaţia pentru care este utilizat agentul termic.

(5) Preţurile şi tarifele pentru energia termică nu pot fi stabilite promoţional şi nu pot include subvenţia ca instrument de recuperare a cheltuielilor de la alte categorii de consumatori, pe baza subvenţiei încrucişate.

 

SECTIUNEA 2: Stabilirea şi ajustarea preţurilor şi tarifelor

Art. 38 - (1) Stabilirea preţurilor şi a tarifelor pentru energia termică produsă şi livrată utilizatorilor se face de către autorităţile de reglementare competente stabilite potrivit art. 15 alin. (2) şi (3), pe baza propunerilor operatorilor economici care produc, transportă, distribuie şi furnizează energie termică la utilizatori, cu avizul prealabil al autorităţilor administraţiei publice locale implicate.

(2) Fundamentarea propunerilor se face pe baza costurilor fixe şi variabile şi a cantităţilor de energie termică produsă şi livrată.

(3) Autoritatea de reglementare competentă va urmări ca în documentaţiile de fundamentare a preţurilor combustibilii să fie luaţi în calcul cu cele mai mici costuri, în condiţia de livrare loco centrala termică.

Art. 39 - Ajustarea preţurilor şi a tarifelor se face de către autoritatea de reglementare competentă stabilită potrivit art. 15 alin. (2) şi (3), pe baza cererilor de ajustare ale operatorilor însoţite de documentaţia de fundamentare a costurilor şi de avizul prealabil al autorităţilor administraţiei publice locale implicate sau prin autosesizare.

Art. 40 - În cazul în care, după ajustarea preţurilor şi a tarifelor, furnizorii de combustibili şi de energie electrică modifică preţurile de livrare, având ca efect majorarea costului total al producerii energiei termice, consiliile locale pot aproba recalcularea corespunzătoare a preţurilor de producţie ajustate anterior şi implicit a preţurilor finale la utilizator, începând cu data primei livrări făcute la noile preţuri, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli şi a cotei de profit, care rămân la nivelurile aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

Art. 41 - În situaţii deosebite, cum ar fi restructurarea sau reorganizarea regiilor autonome şi modificarea structurală a costurilor sau a condiţiilor de producţie, la solicitarea operatorilor economici autoritatea de reglementare competentă va analiza nivelul preţurilor şi al tarifelor şi va hotărî, cu avizul autorităţii administraţiei publice locale, asupra solicitării de modificare a preţurilor şi a tarifelor.

Art. 42 - În cazurile în care producătorii şi/sau transportatorii şi distribuitorii de energie termică desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de dezvoltare-reabilitare a infrastructurii aferente serviciilor, cu finanţare din împrumuturi externe, sau în cazul concessionării unor servicii energetice de interes local pentru care autoritatea administraţiei publice locale a stabilit, cu acordul creditorilor sau al concesionarilor, reguli sau formule de ajustare, autoritatea de reglementare competentă va aplica regulile sau formulele de ajustare stabilite în contract.

Art. 43 - (1) Cota de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a sistemelor energetice de interes local, inclusiv pentru protecţia mediului, se stabileşte la 3% din costul total al producţiei, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei termice aferente utilizatorilor/consumatorilor din economie, cu excepţia consumatorilor casnici.

(2) Sumele încasate prin preţuri şi/sau tarife corespunzătoare cotei prevăzute la alin. (1) se constituie într-un cont distinct al operatorului şi se utilizează, cu avizul autorităţii administraţiei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost deschis.

(3) Operatorii serviciilor energetice de interes local au obligaţia să asigure finanţarea pregătirii profesionale continue a propriilor salariaţi.

Art. 44 - Operatorii din sistemul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, indiferent de subordonare sau de natura capitalului, sunt obligaşi să ţină contabilitatea de gestiune distinct, conform normelor legale, pe activităţile de producţie, de transport, de distribuţie şi de furnizare, care să permită autorităţilor competente cunoaşterea costurilor fixe şi a celor variabile, precum şi a veniturilor realizate, pe tipuri de energie produsă, în funcţie de combustibilul folosit.

Art. 45 - Tinând seama de caracterul sezonier al încălzirii, pentru a veni în sprijinul populaţiei autorităţile administraţiei publice locale, precum şi operatorii furnizori de energie termică pot să decidă ca energia termică livrată să fie facturată în rate egale pe tot parcursul anului, fără a se afecta datoriile acestora către bugetul de stat şi bugetele locale. Având în vedere ponderea costurilor fixe şi variabile, autoritatea naţională de reglementare competentă va elabora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, metodologia de aplicare a tarifului binom la facturarea energiei termice furnizate/livrate utilizatorilor.

Art. 46 - Tarifele pentru alte servicii, cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor, service-ul instalaţiilor interioare aparţinând utilizatorilor, sau alte tarife pentru serviciile solicitate se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor de administraţie sau ale adunărilor generale ale acţionarilor, pe tipuri de lucrări sau servicii furnizate/prestate, şi se încasează separat, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 47 - Controlul respectării reglementărilor legale în domeniul preţurilor şi al tarifelor pentru energia termică produsă şi/sau transportată şi distribuită de operatorii serviciilor energetice de interes local se face de autoritatea de reglementare competentă şi de structurile abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.

 

CAPITOLUL V: Reglementări privind contorizarea

energiei termice

 

Art. 48 - (1) Măsurarea cantităţilor de energie termică furnizate prin intermediul sistemelor energetice de interes local, sub formă de agent termic pentru încălzire şi de apă caldă pentru consum, este obligatorie şi se realizează prin montarea la nivelul branşamentelor utilizatorilor, în punctul de delimitare/separare a instalaţiilor sau în alt punct stabilit prin acordul de furnizare, a echipamentelor de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.

(2) Branşamentele până la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de măsurare-înregistrare a energiei termice montate la interfaţa dintre reţelele publice de distribuţie şi instalaţiile utilizatorilor, fac parte, împreună cu reţelele publice de distribuţie, din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, iar operatorii care asigură distribuţia centralizată a energiei termice sunt obligaşi să le întreţină, să le verifice metrologic şi să le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lor.

Art. 49  - (1) Echiparea sistemelor energetice de interes local şi a imobilelor cu destinaţie de locuinţe cu dispozitive de măsurare-înregistrare a cantităţilor de energie termică produse şi/sau distribuite se face de către operatorii furnizori de energie termică, în mod eşalonat, până la 31 decembrie 2004, pe baza unor programe elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii pot solicita şi pot obţine credite pentru care vor acorda garanţii locale în scopul finanţării acestor programe.

(3) Până la finalizarea acţiunii de contorizare la branşamentul utilizatorilor se admite şi calculul consumurilor pe baza contoarelor de la furnizor sau în sistem pauşal, conform normelor în vigoare.

(4) Utilizatorii care doresc contorizarea consumurilor de energie termică în devans faţă de programul aprobat pot să achiziţioneze şi să îşi monteze aparate de măsurare-înregistrare pe cheltuiala proprie, în baza unei documentaţii aprobate de către operatorul distribuitor/furnizor de energie termică; după montare şi recepţie aparatele de măsurare a energiei termice se predau în administrare şi exploatare operatorului, contravaloarea acestora urmând să fie recuperată de la acesta prin deducere lunară din factura de plată până la concurenţa sumei investite.

(5) Utilizatorii de tip condominial care doresc contorizare în sistem integrat - contor general de branşament şi contoare secundare pe racordurile proprii, termostate de radiator şi/sau alocatoare de costuri - vor achiziţiona şi vor monta aceste dispozitive pe cheltuiala proprie.

(6) Contoarele montate în aval de contorul de branşament sau în aval de punctul de delimitare/separare dintre reţelele publice de distribuţie şi instalaţiile de utilizare aparţin utilizatorilor; sarcina asigurării întreţinerii, înlocuirii şi verificării metrologice a acestora revine utilizatorilor.

(7) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Administraţiei Publice va emite un normativ cu privire la condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de alocare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum, montate în imobilele condominiale.

 

Art. 50 - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se interzic proiectarea, execuţia şi punerea în funcţiune a sistemelor energetice de interes local fără dotarea lor corespunzătoare cu dispozitive de măsurare-înregistrare a cantităţilor produse şi/sau distribuite.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe proiectarea şi realizarea noilor imobile tip condominiu cu destinaţie de locuinţe sau cu destinaţie mixtă - locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie -, având sursă comună de energie termică sau racordate la reţelele publice de distribuţie, trebuie să asigure individualizarea consumurilor şi condiţiile de montare a sistemelor de măsurare-înregistrare-repartizare a consumurilor pentru întregul imobil şi pentru fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie.

Art. 51 - (1) În cazul imobilelor tip condominiu cu destinaţie mixtă – locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie - existente, având braşamente şi instalaţii interioare comune, separarea şi individualizarea consumurilor pe categorii de folosinţe sau corespunzător fiecărui spaţiu cu altă destinaţie se fac pe cheltuiala deţinătorilor spaţiilor cu altă destinaţie, prin separarea instalaţiilor de utilizare şi prin montarea dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, în decurs de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu respectarea prevederilor art. 35.

(2) După montare aparatele de măsurare-înregistrare a energiei termice instalate în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor ori la limita de proprietate se predau în exploatare către distribuitor/furnizor, în condiţiile prevăzute la art. 48.

Art. 52 - (1) Furnizarea energiei termice pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum se efectuează contra cost, în baza unui contract de furnizare cu caracter permanent, denumit în continuare contract-abonament, care constituie actul juridic prin care se reglementează raporturile dintre furnizor şi utilizator cu privire la furnizarea, facturarea, utilizarea şi plata serviciului.

(2) Relaţia contractuală operator-utilizator se materializează la nivelul branşamentului, respectiv al racordului, în punctul de delimitare a instalaţiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având branşamente şi instalaţii interioare comune, indiferent de destinaţie, furnizorul nu are competenţa de a se implica în defalcarea şi repartizarea pe deţinătorii spaţiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termică, această activitate revenind, potrivit legii, asociaţiilor de proprietari/locatari.

(3) În cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinaţie, având branşamente şi instalaţii interioare de utilizare comune, calitatea de abonat titular de contract revine asociaţiei proprietarilor legal constituite.

(4) Deţinătorii cu orice titlu ai spaţiilor locative, indiferent de destinaţie, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la reţelele publice de distribuţie a energiei termice, având branşamente şi instalaţii interioare comune, pot încheia contracte de furnizare în nume propriu numai dacă asigură pe propria cheltuială condiţiile tehnice necesare separării şi individualizării consumurilor.

Art. 53 - (1) Contravaloarea serviciilor energetice de interes local furnizate utilizatorilor se încasează de la aceştia pe bază de factură; factura reprezintă documentul de plată emis în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare de operatorul furnizor de servicii energetice de interes local.

(2) Facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, dacă părţile stabilesc altfel, la intervalele prevăzute în contractul-abonament; facturarea şi plata consumului casnic de energie termică livrată pentru încălzire se pot eşalona, cu acordul părţilor, pe parcursul întregului an, regularizările făcându-se semestrial.

(3) Contractele-abonament se încheie cu plata anticipată a unei sume reprezentând contravaloarea prezumată a cantităţii de energie termică furnizate/consumate într-o perioadă de 30 de zile.

(4) Suma depusă anticipat se reactualizează anual în baza preţurilor şi tarifelor aprobate.

(5) Suma achitată anticipat se restituie la încetarea raporturilor contractuale.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI: Sancţiuni

 

Art. 54 - Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 55 - Constituie contravenţii în domeniul serviciilor energetice de interes local următoarele fapte:

a) activităţile care pot pune în pericol viaţa, sănătatea şi/sau bunurile cetăţenilor;

b) întreţinerea necorespunzătoare sau neluarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului a instalaţiilor de distribuţie a energiei termice, corespunzător obligaţiilor ce revin operatorului potrivit prevederilor legale sau clauzelor contractului de delegare a gestiunii;

c) refuzul utilizatorului de a permite personalului împuternicit al operatorului accesul la instalaţiile proprii în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor, executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, branşării unor noi consumatori sau pentru debranşarea instalaţiilor în caz de neplată;

d) folosirea de către utilizator a apei calde menajere şi a agentului termic pentru încălzire pentru spălarea auto-vehiculelor, topirea zăpezii sau în alte scopuri decât cele prevăzute în contractele-abonament;

e) executarea lucrărilor de reparaţie capitală a instalaţiilor de încălzire centrală sau modificarea acestora fără documentaţie tehnică legal aprobată şi fără acordul operatorului;

f) golirea instalaţiilor în vederea executării unor modificări sau reparaţii fără acceptul scris al operatorului;

g) nerespectarea programului de contorizare aprobat potrivit legii;

h) furnizarea agentului termic de către producător/distribuitor la parametrii care pun în pericol siguranţa instalaţiilor de utilizare;

i) producerea, transportul şi/sau distribuţia de energie termică fără licenţă eliberată de autoritatea de reglementare competentă şi/sau fără contract de delegare a serviciului acordat în condiţiile legii de autoritatea administraţiei publice locale.

Art. 56 - Constituie contravenţii în domeniul stabilirii şi ajustării preţurilor şi tarifelor pentru energia termică livrată sub formă de agent termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră următoarele fapte:

a) practicarea de către producători, transportatori, distribuitori şi/sau furnizori a altor preţuri sau tarife decât cele stabilite de autoritatea de reglementare competentă;

b) fundamentarea şi susţinerea cererii de stabilire sau de ajustare a preţurilor şi tarifelor de către producători, transportatori, distribuitori şi/sau furnizori cu date eronate, în scopul obţinerii unor tarife şi preţuri mai mari;

c) refuzul operatorilor de servicii energetice urbane – producători, transportatori, distribuitori şi/sau furnizori - de a se supune controlului autorităţilor de reglementare abilitate în ceea ce priveşte preţurile şi tarifele.

Art. 57 - Contravenţiile prevăzute la art. 55 şi 56 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. d), e) şi f);

b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. a), b) şi c);

c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 56 lit. a), b) şi c);

d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 150.000.000 lei la 250.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. g), h) şi i).

Art. 58 - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 55 şi 56 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 57 se fac de către primari şi/sau de împuterniciţii acestora, respectiv de autoritatea de reglementare competentă.

(2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 56 preţurile şi tarifele stabilite greşit se corectează, iar sumele încasate în mod necuvenit se constituie venit la bugetul local.

(3) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 57 va fi reactualizat în raport cu rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice.

(4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la art. 55-58 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 59 - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, cele două autorităţi competente, ANRSC, respectiv ANRE, vor stabili prin protocol modul de predare-primire a competenţelor şi atribuţiilor specifice.

 

CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale

 

Art. 60 - Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 61 - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă orice dispoziţii contrare

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 650 din data de 31 august 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 4

REGLEMENTĂRI PRIVIND SECTORUL GAZELOR NATURALE

 

4.1 Directiva 98/30 a Parlamentului Si Consiliului Uniunii Europene privind regulile comune pentru piaTa internĂ a gazelor naturale

               

4.1.1. Principalele prevederi ale directivei 98/30

Scopul, structura şi prevederile de bază ale directivei sunt similare cu cele prezentate în cadrul directivei pentru piaţa energiei electrice. Principalele prevederi ale directivei se referă la: reguli  generale pentru organizarea sectorului, transportul  şi stocarea, distribuţia şi furnizarea, separarea şi transparenţa activităţilor, accesul la sistem, etc.

O problemă specifică este stocarea, inclusiv pentru LNG (Gaze Naturale Lichefiate), pentru care se respectă aceleaşi reguli ca şi pentru transport.

Se legiferează obligaţia ca, cel puţin consumatorii de gaze pentru producere de energie electrică, indiferent de nivelul consumului, să fie consideraţi consumatori eligibili. În vederea păstrării echilibrului pe piaţa de energie electrică se poate introduce o limită de eligibilitate pentru producătorii de electricitate în cogenerare, care însă nu va depaşi nivelul pentru alte tipuri de consumatori finali. De asemenea vor fi consideraţi eligibili cei care consumă peste 25 milioane de metri cubi anual pe acelaşi amplasament.

În orice situaţie trebuie să se asigure un grad de deschidere a pieţei de minimum 20% din totalul consumului anual, acesta fiind crescut la 28% după 5 ani şi la 33% după 20 de ani de la intrarea în vigoare a directivei. O serie de situaţii specifice de eligibilitate sunt analizate, făcându-se precizările necesare. Consumatorii eligibili vor fi alimentaţi prin racord direct (conducta de gaz complementară sistemului interconectat). Se precizează condiţiile şi criteriile acordării unor derogări pentru situaţii speciale (art 25, 26).

                                 

4.2 Modul de transpunere al directivei

 
Cadrul legislativ de bază în sectorul gazelor naturale în România  este constituit din Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor în domeniul gazelor naturale aprobată prin legea nr.463/2001, care a permis emiterea legislaţiei secundare sub formă de: hotărâri de guvern, decizii ale autorităţii de reglementare şi ordine ale ministrului de resort sau ale preşedintelui autorităţii.

Transpunerea directivei presupune o serie de acţiuni distincte şi anume realizarea cadrului instituţional şi a celui legislativ.

 

4.2.1 Realizarea cadrului instituTional necesar Si separarea activitĂTilor

Cadrul instituţional pentru reglementarea pieţei gazelor naturale s-a realizat prin înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), conform prevederilor Ordonaţei de Guvern nr. 41/2000, aprobată prin legea nr. 791/ 2001.

Separarea activităţilor s-a realizat în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 30/1997, prin care regiile autonome de interes naţional din sectorul public au fost transformate în societăţi comerciale, urmând a fi privatizate ulterior.

În conformitate cu HG nr. 334/2000, S.N.G.N. “Romgaz”. S.A. a fost divizată în 5 societăţi comerciale independente, cu capital de stat: S.C. « Distrigaz sud » S.A. Bucureşti – având ca obiect de activitate furnizarea şi distribuţia de gaze naturale, S.C. « Distrigaz nord » S.A. Târgu-Mureş - având ca obiect de activitate furnizarea şi distribuţia de gaze naturale, S.C. « Exprogaz » S.A. Mediaş – având ca obiect de activitate producţia şi înmagazinarea subterană a gazelor naturale, S.C. « Depogaz » S.A. Ploieşti – având ca obiect de activitate înmagazinarea subterană a gazelor naturale şi S.N.T.G.N. « Transgaz » S.A. Mediaş – având ca obiect de activitate transportul şi tranzitul gazelor naturale pe teritoriul României.

În anul 2001, în urma analizării activităţii societăţilor « Exprogaz » S.A. şi « Depogaz » S.A., prin Hotărârea Guvernului nr. 575/2001 s-a decis fuzionarea celor două societăţi într-una singură - S.N.G.N. « Romgaz » S.A., având ca obiect de activitate explorarea, producţia şi înmagazinarea subterană a gazelor naturale.

Prin Ordinul M.I.R. 85/02.04.2001, s-a înfiinţat Operatorul de Piaţă, organizat în cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale Bucureşti, din Structura Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaş, în vederea asigurării unui cadru organizat privind alocarea în regim echitabil şi nediscriminatoriu a gazelor naturale din intern şi din import.

În acest sens, Operatorul de Piaţă:

v      Stabileşte lunar cotele procentuale cantitative ale amestecului de gaze naturale din producţia internă şi necesarul de import pentru toţi furnizorii/distribuitorii de gaze licenţiaţi în condiţiile H.G. 784/2000 republicată, precum şi pentru consumatorii eligibili.

v      Monitorizează zilnic achiziţiile/consumurile de gaze intern/import

-    Întocmeşte lunar raportul privind achiziţiile de gaze naturale din producţia internă şi din import de către fiecare operator de pe piaţa de gaze din România şi de către fiecare consumator eligibil, transmiţându-le acestora dozajul import/total consum, în vederea efectuării facturării gazelor.

 

4.2.2  Realizarea cadrului legislativ de funcTionare a pieTei de gaze naturale

Cadrul legislativ adoptat cuprinde, în mare măsură, activităţi şi tipuri de acte legislative similare cu cele pentru energie electrică prezentate anterior: contracte- cadru, regulamente de autorizare şi emitere licenţe, decizii ale autorităţii pentru deschiderea pieţei, reglementări tehnice şi standarde de performanţă, sistemul de preţuri şi tarife care cuprinde (OG 60 art.53):

v      Preţuri rezultate din mecanismele concurenţiale aferente relaţiei dintre producători şi consumatorii eligibili ;

v      Preţuri reglementate pentru activităţile ce decurg din obligaţia de serviciu public; în mod similar tarifele reglementate sunt aferente activităţilor cu caracter de monopol natural (serviciile de transport şi serviciile de depozitare), şi activitatea de distribuţie pentru consumatorii neeligibili;

În baza acestor consideraţii au fost emise, în principal următoarele acte legislative destinate formării pieţei de gaze naturale şi, respectiv, transpunerii directivei 98/30:

-  O.G. 60/2000, aprobată prin Legea nr. 463/2001, privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale;

- O.G. 41/2000, aprobată prin Legea nr. 791/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN);

- H.G. 784/2001, privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale;

- Decizia nr. 1/2000 a preşedintelui ANRGN, privind aprobarea Contractului cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, modificată prin Decizia nr. 800/2002;

-  Decizia nr. 52/2000 a preşedintelui ANRGN, privind aprobarea Regulamentului de programare, funcţionare şi dispecerizare a SNT;

-  Decizia nr. 54/2000 a preşedintelui ANRGN, privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, modificată şi completată prin Decizia nr. 249/2002;

-  Decizia nr. 260/2001 a preşedintelui ANRGN, pentru aprobarea Acordului tehnic privind exploatarea punctelor de predare-preluare comercială a gazelor naturale;

-  Decizia nr. 947/2001 a preşedintelui ANRGN privind aprobarea Standardului de Performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale pe piaţă en gross;

-   Decizia nr. 187/2001 a preşedintelui ANRGN, privind aprobarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale, modificată şi completată prin Decizia nr. 637/2002;

-  Decizia nr. 533/2001 a preşedintelui ANRGN, privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale, modificată şi completată prin Decizia nr. 638/2002;

-  Decizia nr. 946/2001 a preşedintelui ANRGN, privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale;

-  Decizia nr. 133/2001 a preşedintelui ANRGN, privind stabilirea gradului iniţial de deschidere a pieţei interne a gazelor naturale;

-  Decizia nr. 1/2002 a preşedintelui ANRGN, privind stabilirea gradului de deschidere a pieţei interne a gazelor naturale;

-  Decizia nr. 938/2002 a preşedintelui ANRGN privind aprobarea Standardului de Performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale realizat de operatorii de distribuţie;

-  Decizia nr. 871/2002 a preşedintelui ANRGN, privind aprobarea Procedurii de întocmire a Raportului financiar de către titularul de licenţă din sectorul gazelor naturale.

 

4.3 Principalele prevederi ale legislaTiei romaneSti

 

4.3.1. ORDONANTA DE GUVERN  60 / 2000 Si legea 463 / 2001

Cuprind reglementări specifice pentru domeniile mari de activitate (producţie, transport, distribuţie şi furnizare de gaze naturale), structurate astfel : 1) definirea activităţilor şi a statutului operatorilor; 2) drepturile şi obligaţiile operatorilor din aceste sectoare; 3) legiferarea egalităţii tratamentului pentru toţi participanţii la piaţă; 4) accesul la reţea, cât şi o serie de prevederi specifice. Ca o componentă a activităţii de transport, activitatea de tranzit, definită ca trecere peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, a gazelor provenite din alt stat şi destinate altui stat, este de competenţă exclusivă a societăţii naţionale.

Având în vedere specificul acestui ghid şi grupurile ţintă cărora le este destinat, se va face o analiză mai detaliată a legiferării relaţiei cu consumatorii, în baza prevederilor din capitolele destinate distribuţiei, furnizării şi tarifării :

v      activitatea de distribuţie este definită ca «serviciu public de interes naţional», iar obligaţia de prestare a acestuia se referă numai la consumatorii neeligibili(captivi), în special consumatorii casnici;

v      distribuitorii au competenţe numai în zone delimitate, iar presiunea maximă în reţelele de distribuţie este de 6 bari;

v      distribuitorii au dreptul să folosească, cu acordul autorităţii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile domeniului public local;

v      se legiferează dreptul de acces al distribuitorului în instalaţiile de utilizare ale consumatorului conform prevederilor contractuale, şi ori de câte ori este necesară intervenţia; (formularea poate conduce la interpretări dificil de rezolvat).

v      accesul la sistemele de transport şi distribuţie al gazelor naturale este de tip  reglementat, în condiţii nediscriminatorii şi transparente;

v      refuzarea accesului la sistem din considerente de lipsa de capacitate sau lipsa conductei de racord poate fi soluţionată astfel : 1) prin obligaţia transportatorului sau distribuitorului de executare a lucrărilor de dezvoltare, în cazul în care acestea sunt viabile tehnic şi economic; 2) prin suportarea de către solicitant a costurilor lucrării în condiţii de legalitate din punct de vedere al proprietăţii şi operării sistemelor;

v      se legiferează utilizarea gazului natural lichefiat (GNL), a gazului petrolier lichefiat (GPL) şi a gazului natural comprimat pentru vehicule(GNCV) pe baza reglementărilor tehnice şi comerciale privind producerea, transportul, stocarea, distribuţia şi utilizarea lor,  elaborate de ANRGN .

v      se introduce regimul de autorizare pentru persoanele fizice care execută lucrări în domeniul gazelor naturale;

v      echipamentele, instalaţiile, aparatele, produsele şi procedeele utilizate în sectorul gazelor naturale trebuiesc atestate tehnic; atestarea tehnică este o fază preliminară obţinerii agrementului tehnic şi certificatului de aprobare de model, emise în conformitate cu legislaţia în vigoare;

v      se legiferează sistemul de preţuri negociate între furnizori şi consumatorii eligibili de gaze şi sistemul de preţuri reglementate între furnizori şi consumatorii captivi, ca şi pentru activităţile ce decurg din prestarea serviciului public;

v      activităţile desfăşurate în regim de monopol natural se plătesc pe bază de tarife reglementate, ca şi operaţiunile de tranzit;

v      se introduce obligativitatea contabilităţii separate (balanţa de plăţi, contul de profit şi de pierderi) pentru activităţi distincte în cadrul companiilor integrate vertical, cât şi pentru activităţi desfăşurate în afara celor din sectorul gazelor naturale ;

v      se interzice practicarea de tarife speculative, acordarea de subvenţii sau subvenţiile încrucişate între diferite categorii de consumatori, revânzarea gazelor de către un consumator final şi practicarea de tarife diferite în funcţie de tipul de utilizare al gazelor naturale;

v      se introduce regimul de autorizare pentru realizarea de capacităţi noi, reabilitarea celor existente şi la punerea în funcţiune, cât şi pentru personalul care desfăşoară activităţi specifice în sectorul de gaze naturale; deasemenea se introduce sistemul de licenţiere pentru execuţia operaţiilor de bază ;

v      se legiferează posibilitatea de concesionare a capacităţilor aflate în exploatare şi a serviciilor ;

v      se legiferează şi se reglementează drepturile asupra proprietăţii altuia referitor la:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor;

b)dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii;

c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană;

d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi;

e) dreptul de acces la utilităţile publice.

 

4.3.2 ORDONANTA DE GUVERN NR. 41/2000

O.G. 41/2000, aprobată prin legea nr. 791/2001, reglementează statutul şi atribuţiile autorităţii de reglementare în domeniul gazelor naturale. Principalele direcţii de activitate ale acesteia sunt similare cu cele ale autorităţii din domeniul energiei electrice şi se referă la:

v      autorizare şi licenţiere;

v      contracte de concesiune;

v      contracte cadru;

v      acreditări;

v      normative tehnice;

v      reglementare operatori;

v      reglementare tarife;

v      culegere şi prelucrare date;

v      elaborare metodologii;

v      supraveghere şi control.

Caracterul obiectiv al procesului de reglementare şi transparenţa faţă de participanţii la piaţa de gaze este girată de un comitet de reglementare, format din 5 persoane numite de ministrul de resort asistat de un consiliu consultativ format din 9 persoane astfel: din partea asociaţiilor patronale din domeniul gazelor naturale - un membru, a organizaţiilor sindicale din domeniul gazelor naturale - un membru, a societaţilor de transport - un membru, de înmagazinare - un membru şi de distribuţie - un membru, a asociaţiilor consumatorilor de gaze naturale - 2 membri, precum şi un specialist din cadrul ministerului de resort - un membru si din învăţământul superior de specialitate - un membru."

 

4.3.3 HOTĂRAREA DE GUVERN NR. 784/2001

HG 784/2001 reglementează regimul autorizaţiilor şi licenţelor cu precizarea următoarelor elemente :

a.        autoritatea emitentă;

b.       tipuri de autorizaţii şi licenţe;

c.       procedurile, termenele şi condiţiile de acordare;

d.       documentaţia necesară;

e.       termenele de valabilitate;

f.        procedurile de modificare, retragere sau suspendare;

g.       sancţiuni;

În baza prevederilor HG 784 autoritatea emitentă este ANRGN care este abilitată de asemenea pentru retragerea sau suspendarea autorizaţiilor şi licenţelor. De acestea pot beneficia numai persoane juridice cu sediul în România şi nu pot beneficia cei aflaţi în procedura de reorganizare judiciară sau faliment, precum şi cei cărora le-a fost retrasă sau anulată în ultimii 5 ani. În funcţie de tipul documentului şi activităţii pe care o aprobă autorizaţiile şi licenţele pot avea o durată de 15-30 de ani sau durata acordului între părţi la care se referă.

 Refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei se motivează în baza următoarelor criterii obligatorii:

a) caracterul complet al documentaţiei prezentate;
                b) existenţa unui cadru tehnico-organizatoric care să permită    
             îndeplinirea condiţiilor prevăzute în autorizaţii şi în licenţe;
                c) asigurarea resurselor financiare;
                d) asigurarea cu personal calificat şi competent;
                e) calitatea serviciilor asigurate clienţilor;
                f) calitatea managerială - experienţa profesională şi de
                conducere;
                g) asigurarea sănătăţii şi securităţii personalului;
                h) protecţia mediului;
                i) eficienţa energetică a capacităţilor pentru activităţile cu caracter
             de monopol supuse autorizării.

 Deciziile preşedintelui ANRGN de acordare a autorizaţiilor/licenţelor vor fi publicate,  pe cheltuiala titularului de autorizaţie, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Modificarea autorizaţiilor sau licenţelor se face din iniţiativa ANRGN sau la cererea titularului în următoarele situaţii:

v      dacă survin unele schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării;

v      imposibilitatea desfăşurării activităţilor;

v      modificări ale statutului titularului;

În cazurile prevăzute de actul normativ autorizaţia sau licenţa se poate anula sau retrage după o perioadă de 6 luni pentru conformare sau după o suspendare de 30 de zile.

Agenţii economici aflaţi în activitate la data emiterii actului normativ sunt consideraţi autorizaţi /licenţiaţi provizoriu până la obţinerea documentului definitiv în condiţiile prevăzute.

 

4.3.4 Acte legislative care reglementeazĂ contractele cadru

 Reglementarea contractelor cadru se face prin Decizii ale preşedintelui ANRGN şi anume :

v      Decizia nr. 1/2000, modificată cu nr. 800/2002 – contract cadru pentru consumatorii captivi;

v      Decizia nr.187/2001, modificată cu nr. 637/2002 – contract cadru transport;

v      Decizia nr. 533/2001, modificată prin nr. 638/2002 – contract cadru pentru distribuţie

v      Decizia nr. 260/2001 - aprobarea Acordului tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comercială a gazelor naturale.

Contractul cadru aferent consumatorilor captivi conţine în anexe specifice tipurile de contracte cadru corespunzătoare celor 4 categorii de consumatori captivi: casnici, industriali (mici şi mari), comerciali şi din sectorul distribuţiei de energie termică. Toate cele 4 tipuri de contracte au structura similară, conţinând următoarele capitole :

v      Parţile contractante;

v      Date generale;

v      Obiectul şi durata contractului;

v     Preţul gazelor naturale; modalităţi şi condiţii de plată;

v      Drepturile şi obligaţiile furnizorului de gaze naturale;

v      Drepturile şi obligaţiile consumatorului rezidenţial de gaze naturale;

v      Răspunderea contractuală;

v      Încetarea contractului;

v      Clauze finale;

v     Anexe

Contractele includ o prevedere specială cu privire la presiunea gazelor naturale, fără a preciza faptele ce decurg din nerespectarea acesteia de către furnizor, ceea ce în condiţiile maximului de consum din iarnă a avut şi are repercursiuni. Pentru consumatorii industriali cu foc continuu se prevede obligaţia acestora de a-şi asigura combustibili alternativi pentru perioadele de limitare sau întrerupere a furnizării gazelor naturale.

Cazurile în care se permit limitări în alimentare sunt:

a) neachitarea facturii la termenele stabilite prin contract, a majorărilor de întârziere aferente, precum şi a eventualelor daune rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale furnizorului, când acestea se datorează culpei consumatorului industrial;

b) nepermiterea personalului împuternicit al furnizorului, în baza programului convenit de părţi, de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de măsurare sau de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile furnizorului, când acestea se află pe proprietatea consumatorului industrial;

c) nerespectarea de către consumatorul industrial a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor, conform legislaţiei în vigoare;

d) remedierea, modificarea, înlocuirea de conducte şi instalaţii sau orice altă măsură imediată de prevenire ori de înlăturare a avariilor constatate în instalaţiile sale, precum şi în reţelele de transport/distribuţie a gazelor naturale;

e) intervenţia consumatorului industrial la instalaţiile de reglare-măsurare;

f) dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze, în situaţii de deficit de presiune şi/sau debit în cadrul sistemului naţional de transport al gazelor naturale, comunicată în regim de urgenţă ANRGN, în conformitate cu prevederile Codului reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;

g) nerespectarea graficului zilnic şi orar al consumului de gaze naturale;

h) la cererea consumatorului industrial;

Cazurile în care se permite întreruperea alimentării sunt:              

v      încetarea valabilităţii contractului;

v      caz de forţă majoră;

v      stare de necesitate, când se periclitează viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

v      consum fraudulos de gaze naturale;

Cazurile de forţă majoră sunt certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti. Contractul cadru nu face precizări asupra certifcării stării de necesitate, urmând a se aplica alte legi în vigoare.

Pentru această categorie de contracte litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă nu sunt de competenţa autorităţii de reglementare, ci se adreseză direct justiţiei.

Verificările metrologice ale contoarelor, întreţinerea şi înlocuirea acestora sunt suportate de către furnizor. Verificările făcute la solicitarea consumatorului (industrial sau comercial) se impută acestuia, dacă se dovedesc nejustificate.

Termenele de plată pentru factura de gaze este de 15 zile pentru consumatorii casnici şi de  20 de zile pentru celelalte categorii de consumatori captivi.

Pentru contractele de transport obiectivul este ”rezervarea capacităţii de transport şi transportul prin SNT”. În aceste contracte clauza privind limitele maxime şi minime de presiune necesar a fi asigurate este precizată în mod distinct.

Pentru încheierea acestui tip de contract părţile trebuie să-şi ofere reciproc un instrument de garantare şi să asigure confidenţialitatea datelor cu următoarele excepţii :

v      cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi contractante;

v      cele care sunt la data dezvăluirii lor de circulaţie publică;

v      cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare.

În cazul contractelor de transport litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă se adresează autorităţii de reglementare.

Părţille semnatare încheie un Acord tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comercială aprobat de ANRGN.

Pentru contractele de distribuţie obiectul este „ rezervarea capacităţii de distribuţie si vehicularea prin sistemul de distribuţie a cantităţii de gaze naturale contractate de beneficiar„.

Toate comentariile făcute anterior pentru contractele de transport sunt valabile şi pentru contractele de distribuţie.

Dreptul distribuitorului de a limita sau întrerupe livrarea gazelor se aplică în aceleaşi condiţii ca în cazul consumatorilor captivi. În mod special, distribuitorul are dreptul la un contor de control în punctul de delimitare a instalaţiei, proprietate a distribuitorului, faţă de instalaţia proprietate a beneficiarului.

 

 

4.3.5 acte legislative care reglementeazĂ  deschiderea pieTei de gaze naturale

Pentru deschiderea pieţei de gaze naturale preşedintele ANRGN a emis o serie de decizii şi anume:

v      Decizia nr. 2/2000 privind Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale;

v      Decizia nr.133 / 2001 privind gradul iniţial de deschidere a pieţei interne a gazelor naturale;

v      Decizia nr. 1 / 2002 privind gradul de deschidere a pieţei interne a gazelor naturale.

Deschiderea initială  a pieţei a fost de 10% din consumul aferent anului 2000, iar un an mai tarziu a fost ridicat la 25% din consumul anului 2001.

Modificarea Regulamentului de acreditare a consumatorilor eligibili implică reconfirmarea acreditării celor deja existenţi.

               

4.3.6 acte legislative care aprobĂ standardele de performanTĂ

Standardele de performanţă sunt aprobate prin decizii ale preşedintelui ANRGN şi anume:

v      Decizia nr. 938/2002 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distribuţie;

v      Decizia nr. 947/2001 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru furnizarea gazelor naturale pe piaţa angro.

Standardele de performanţa se materializează printr-o serie de indicatori de performanţa care caracterizează activităţile ce trebuie prestate obligatoriu de anumiţi operatori în relaţii reciproce sau faţă de consumatori.

Ambele standarde având ca obiect furnizarea de gaze naturale au un set de indicatori comuni pentru următoarele activităţi :

v      contractarea gazelor naturale;

v      măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii gazelor naturale furnizate;

v      asigurarea parametrilor tehnologici şi a condiţiilor de calitate a gazelor naturale;

v      asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile contractuale;

v      soluţionarea reclamaţiilor consumatorilor referitoare la serviciul de furnizare a gazelor naturale în scopul asigurării unei relaţii transparente între furnizor şi consumator, care să conducă la rezolvarea eficientă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor fiecărei părţi.

Pentru operatorii de distribuţie se introduc în plus indicatori de performanţă pentru  racordarea consumatorilor, iar pentru furnizarea pe piaţa angro se introduc în plus indicatori de performanţa pentru activităţi de prestare de servicii conexe furnizării.

Pentru înregistrarea sesizărilor şi a reclamaţiilor consumatorilor, furnizorii de gaze naturale sunt obligaţi să asigure următoarele:

v      cel puţin un centru de relaţii cu clienţii, prevăzut cu registratură; norma minimă este de un centru pentru fiecare 50.000 de consumatori, titulari de contracte de furnizare a gazelor naturale, în mediul urban şi 10.000 de consumatori în mediul rural;

v      un serviciu telefonic permanent;

v      un compartiment specializat de sinteză a datelor.

Informaţiile privind date generale despre clienţii furnizorului de gaze naturale şi datele necesare pentru calcularea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în prezentul standard de performanţă vor fi transmise anual la ANRGN până la data de 15 februarie a anului următor.

Indicatorii de performanţă pentru astfel de activităţi sunt deosebit de importanţi pentru consumatorii eligibili în vederea alegerii furnizorilor competenţi, cât şi pentru consumatorii captivi ale caror relaţii cu furnizorii sunt monitorizate de către autoritatea competentă. În acest context vom exemplifica cu două categorii de indicatori, relevanţi pentru municipalităţi şi mici consumatori:

1.      Indicatorii anuali de performanţă la contractare sunt :

v      Numărul de contracte încheiate, raportat la numărul total de solicitări pentru contractare, calculat pe categorii de consumatori;

- numărul de contracte încheiate cu respectarea termenului precizat la art. 11 raportat la numărul total de solicitări pentru contractare, calculat pe categorii de consumatori.

2.  Indicatorii anuali de performanţă în cazul întreruperilor accidentale în furnizarea gazelor naturale sunt:

v      Numărul de întreruperi accidentale, raportat la numărul total de consumatori;

v      Numărul de întreruperi accidentale, raportat la lungimea în kilometri a reţelei de distribuţie, aferentă teritoriului pentru care furnizorul de gaze naturale are obligaţia de furnizare a gazelor naturale la consumatorii captivi, prevăzută prin licenţa de furnizare;

v      Numărul de consumatori afectaţi de întreruperile accidentale, raportat la numărul total de consumatori;

v      Numărul de consumatori reconectaţi într-un interval mai mic de 12 ore, raportat la numărul de consumatori afectaţi de întreruperile accidentale.

Este important de reţinut modul de transmitere şi înregistrare a sesizărilor, astfel încât ele să intre în evidenţa prevăzută de legislaţie, inclusiv în calculul indicatorilor executat de autoritatea în domeniu.

 


         Anexa 4.1

 

ORDONANTĂ nr. 60 din 30 ianuarie 2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. C pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

 

Scopul

Art. 1 - (1) Scopul prezentei ordonanţe este stabilirea cadrului legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului gazelor naturale, în condiţii de competitivitate şi transparenţă, avându-se în vedere asigurarea:

v      Securităţii, continuităţii şi echilibrului alimentării cu gaze naturale a consumatorilor;

v      Eficienţei economice în general şi a eficientei energetice în particular;

v      Protecţiei mediului înconjurător şi siguranţei consumatorilor.

(2) Politica energetică a statului trebuie să asigure creşterea eficienţei energetice şi constituirea unui cadru instituţional corespunzător, prin stabilirea organismelor şi autorităţilor competente pentru realizarea acestei politici.

Obiectivele

Art. 2 - (1) Obiectivele prezentei ordonanţe au la bază următoarele principii:

a) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor;

b) promovarea şi asigurarea competiţiei pe piaţa de gaze naturale;

c) asigurarea condiţiilor de liberalizare graduală a pieţei gazelor naturale şi a accesului la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;

d) creşterea eficienţei energetice în sectorul gazelor naturale;

e) transparenţa preţurilor şi a tarifelor la gazele naturale;

f) interconectarea sistemului naţional de transport de gaze naturale la sistemele europene;

g) operarea sistemelor de transport şi de distribuţie în condiţii de siguranţă şi eficientă;

h) atragerea de surse noi de gaze naturale atât de pe piaţa internă, cât şi de pe piaţa internaţională;

i) asigurarea capacităţilor de înmagazinare a gazelor naturale atât pentru nevoile curente, cât şi pentru cele strategice;

j) aplicarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător;

k) stimularea participării sectorului privat, a investitorilor autohtoni şi străini la activităţile din sectorul gazelor naturale.

(2) Obiectivele menţionate la alin. (1) se realizează de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi prin ceilalţi agenţi care acţionează pe piaţa de gaze naturale potrivit statutului, competenţelor şi atribuţiilor lor stabilite prin acte legale.

Definirea unor termeni

Art. 3 - În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:

a) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) – instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, care creează, controlează şi aplică sistemul de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar în vederea organizării şi funcţionării pieţei gazelor naturale în condiţii de eficienţă, competiţie, transparenţă şi protecţie a consumatorilor şi a mediului înconjurător;

b) Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. - societate comercială de interes strategic care, împreună cu filialele sale, desfăşoară activităţi specifice de explorare, producţie, înmagazinare, transport, dispecerizare, distribuţie, import-export şi tranzit internaţional de gaze naturale, precum şi servicii de utilitate publică. Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. este operatorul tehnic şi comercial al sistemului naţional de transport de gaze naturale;

c) sectorul gazelor naturale - ansamblul agenţilor economici, activităţilor şi instalaţiilor aferente privind producţia, transportul, tranzitul internaţional, înmagazinarea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale;

d) acces la sistem (de transport şi/sau de distribuţie) - dreptul unui producător, furnizor şi/sau consumator de a utiliza sistemul, achitând tarifele şi îndeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia;

e) utilizarea sistemului - racordarea efectivă la sistem şi/sau asigurarea serviciilor de transport şi de distribuţie prin vehicularea cantităţilor de gaze contractate;

f) reţea (de transport şi/sau de distribuţie) - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice;

g) sistem (de transport şi/sau de distribuţie) - ansamblul reţelelor de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente;

h) sistem interconectat - ansamblul sistemelor legate fizic între ele;

i) consumator (final) de gaze naturale – persoană fizică sau juridică, română sau străină, care cumpără gaze naturale pentru propria sa utilizare;

j) consumator eligibil – persoană fizică sau juridică, română sau străină, care are deplina libertate de a cumpăra gaze naturale de la orice producător şi/sau furnizor şi care are acces la sistem în condiţiile menţionate în prezenta ordonanţă;

k) consumator captiv – persoană fizică sau juridică, română sau străină, care este obligată să contracteze gaze naturale cu un anumit producător sau furnizor;

l) client – persoană fizică sau juridică cu care se tranzacţionează furnizarea gazelor naturale;

m) furnizor – persoană juridică română sau străină licenţiată să comercializeze gaze naturale;

n) operator – persoană juridică autorizată şi licenţiată pentru a desfăşura activităţi de exploatare, dispecerizare, întreţinere, verificare, reparaţie şi comercializare într-un sistem de producţie, transport (inclusiv depozite) sau/şi de distribuţie a gazelor naturale;

o) autorizaţie - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, pentru a construi, a pune în funcţiune şi/sau a opera sau a modifica o instalaţie de producţie, înmagazinare, transport şi distribuţie a gazelor naturale;

p) licenţă - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi/sau prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe din funcţiunile de producţie, înmagazinare, transport şi distribuţie a gazelor naturale;

q) dispecerizare - corelarea şi echilibrarea permanentă şi operativă la nivelul reţelelor şi al sistemelor a resurselor (producţie, import etc.) cu consumurile rezultate din obligaţiile de livrare, inclusiv luarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor excepţionale (temperaturi foarte scăzute, calamităţi naturale, avarii majore etc.) prin folosirea de mijloace specifice;

r) zonă de siguranţă – suprafaţă de teren extinsă de o parte şi de alta a proiecţiei în plan orizontal a conductelor şi instalaţiilor cu o distanţă stabilită pentru fiecare obiectiv, în funcţie de cerinţele de siguranţă ale acestuia;

s) zonă de protecţie – suprafaţă de teren extinsă de o parte şi de alta a proiecţiei în plan orizontal a conductelor şi instalaţiilor cu o distanţă care asigură integritatea tehnică în funcţionare a acestora.

 

CAPITOLUL II: Producţia

 

Producătorul de gaze naturale

Art. 4 - Producătorul de gaze naturale este persoana juridică, română sau străină autorizată şi/sau licenţiată în condiţiile prezentei ordonanţe, având ca specific activitatea de producţie a gazelor naturale, în scopul vânzării acestora.

Egalitatea de tratament

Art. 5 - Activitatea de producţie a gazelor naturale se desfăşoară conform reglementărilor, în condiţii de tratament egal pentru toţi producătorii, fiind interzisă orice discriminare pe criteriul proprietăţii.

Obligaţiile producătorilor

Art. 6 - Producătorii au următoarele obligaţii principale:

a) să vândă gaze naturale, în limita capacităţii instalaţiilor şi cu respectarea prevederilor legale, oricărei persoane fizice sau juridice solicitante care îndeplineşte condiţiile de autorizare şi de licenţiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, sau consumatorilor eligibili;

b) să asigure calitatea şi controlul cantităţii gazelor naturale livrate în reţelele de transport şi de distribuţie, în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare;

c) să întocmească şi să urmărească bilanţul de gaze naturale extrase şi livrate;

d) să exploateze instalaţiile de producţie racordate la reţelele de transport şi de distribuţie, astfel încât să nu inducă în sistem fenomene perturbatoare în afara limitelor admise de prescripţiile tehnice în vigoare;

e) să reabiliteze treptat şi să retehnologizeze instalaţiile de producţie existente, în vederea creşterii eficienţei şi în scopul protejării mediului înconjurător;

f) să realizeze instalaţiile tehnologice de racordare a zăcămintelor de gaze naturale nou-descoperite, la reţelele de transport şi de distribuţie, inclusiv instalaţiile de măsurare a gazelor la transportator;

g) să furnizeze informaţii rezonabile operatorilor din sectorul gazelor naturale, în vederea realizării condiţiilor de operare sigură şi eficientă a sistemelor interconectate;

h) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute de la terţi în cursul desfăşurării activităţii sale.

Drepturile producătorilor

Art. 7 - Producătorii de gaze naturale au, în principal, următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute şi să recupereze prin tarife corespunzătoare contravaloarea serviciilor prestate;

b) să aibă acces la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, în condiţiile prezentei ordonanţe, şi, după caz, să suporte în mod echitabil efectele dezvoltărilor de reţele;

c) să înfiinţeze şi să menţină un sistem propriu de telecomunicaţii sau să se racordeze la cele existente pentru a avea legătura între capacităţile sale de producţie cu consumatorii şi cu dispeceratele;

d) să solicite desfiinţarea construcţiilor şi a obiectivelor amplasate nelegal în zona de protecţie, precum şi a celor care nu respectă distanţele de siguranţă faţă de instalaţiile şi construcţiile proprii, prevăzute prin normativele tehnice în vigoare;

e) să obţină culoar de trecere pentru conductele de legătură a capacităţilor sale de producţie cu sistemele de transport şi/sau de distribuţie, în condiţiile legii;

f) să elaboreze prescripţii şi norme tehnice specifice activităţii proprii;

g) să înfiinţeze acces temporar la obiectivele sale care nu au acces permanent, în caz de necesitate.

 

CAPITOLUL III: Transportul

 

Transportul gazelor naturale

Art. 8 - (1) Transportul gazelor naturale este activitatea organizată pentru vehicularea gazelor naturale prin intermediul sistemului naţional de transport de la producător şi/sau de la furnizor până la distribuitor şi/sau la consumator.

(2) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes naţional.

Transportatorul de gaze naturale

Art. 9 - Transportatorul de gaze naturale este persoana juridică, română sau străină, autorizată şi/sau licenţiată în condiţiile prezentei ordonanţe, având ca specific activitatea de transport/transport şi înmagazinare a gazelor naturale, precum şi de comercializare a acestora.

Sistemul naţional de conducte de transport al gazelor naturale

Art. 10 - (1) Sistemul naţional de conducte de transport al gazelor naturale, denumit în continuare SNT, este sistemul de transport în regim de înaltă presiune (peste 6 bari), care asigură preluarea gazelor naturale de la producători şi/sau de la furnizori autohtoni sau străini şi transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distribuţie şi/sau la consumatorii direcţi.

(2) SNT face parte din domeniul public al statului, fiind de importanţă strategică.

Obligaţiile transportatorului

Art. 11 - Transportatorul de gaze naturale are obligaţia de a asigura:

a) operarea şi întreţinerea SNT în condiţii de siguranţă, eficienţă şi de protecţie a mediului înconjurător şi de a contribui, potrivit convenţiilor încheiate cu autorităţile competente, la reabilitarea şi dezvoltarea acestuia;

b) accesul producătorilor, furnizorilor şi al consumatorilor eligibili la SNT în condiţii egale şi nediscriminatorii, în limitele capacităţilor de transport şi cu respectarea regimurilor tehnologice;

c) echilibrul fizic al SNT, respectiv planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul şi analiza funcţionării SNT în condiţii de siguranţă;

d) elaborarea şi aplicarea regimurilor optime de transport, livrare şi înmagazinare pentru cantităţile de gaze naturale notificate de producători, furnizori şi/sau de consumatori, pentru o anumită perioadă;

e) elaborarea convenţiilor tehnice de exploatare cuprinzând principalele condiţii tehnice care trebuie îndeplinite de furnizor, transportator şi consumator, inclusiv de către instalaţiile şi procedurile acestora, în vederea executării în bune condiţii a contractelor de transport şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi a celor de vânzare-cumpărare a gazelor naturale;

f) elaborarea şi actualizarea convenţiilor tehnice de exploatare în zona de graniţă, în cazul în care furnizorul este un exportator de gaze naturale în România sau îşi tranzitează gazele naturale pe teritoriul României; în mod similar se procedează în cazul în care un cumpărător de gaze naturale dintr-o altă ţară îşi tranzitează gazele naturale pe teritoriul României;

g) păstrarea confidenţialităţii informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii sale;

h) furnizarea de informaţii rezonabile celorlalţi operatori din sectorul gazelor naturale, în vederea realizării condiţiilor de operare sigură şi eficientă a sistemelor de producţie, înmagazinare şi distribuţie;

l) întocmirea şi urmărirea bilanţului de gaze naturale intrate şi ieşite în şi din sistem;

j) elaborarea planurilor de perspectivă privind transportul şi înmagazinarea gazelor naturale, în concordanţă cu stadiul actual şi cu evoluţia viitoare a consumului de gaze naturale; în acest scop părţile interesate în transportul gazelor naturale vor furniza datele necesare.

Drepturile transportatorului

Art. 12 - Transportatorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:

a) să perceapă tarife corespunzător serviciilor prestate şi să încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute atunci când desfăşoară şi activitatea de comercializare a gazelor naturale;

b) să desfăşoare activităţi comerciale legate de vânzarea-cumpărarea de gaze naturale de pe piaţa internă şi externă, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de livrare, a asigurării echilibrului fizic al sistemului, precum şi pentru acoperirea consumurilor proprii;

c) să comercializeze gazele naturale primite ca plată a serviciilor prestate în acelaşi mod ca oricare alt furnizor;

d) să refuze accesul terţilor la SNT în condiţiile prevăzute la art. 27;

e) să întrerupă sau să limiteze transportul gazelor naturale în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea sistemului de transport şi să ia măsuri pentru limitarea disfuncţionalităţilor pe piaţa internă;

f) să întrerupă funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a consumatorilor;

g) să elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii.

 

 

CAPITOLUL IV: Tranzitul

 

Art. 13 - Tranzitul constă în trecerea peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, a gazelor naturale provenind din alt stat şi destinate unui stat terţ.

Art. 14 - Tranzitul de gaze naturale pe teritoriul României se efectuează pe baze juridice şi comerciale, utilizându-se conducte de transport de gaze naturale în condiţiile prevăzute de contracte şi de norme tehnice şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 15 - Contractele de tranzit vor fi negociate de proprietarul conductei cu entităţile corespondente din statele implicate.

Art. 16 - Activitatea de tranzit al gazelor naturale este asigurată de operatorul SNT, care poate realiza inclusiv lucrări de dezvoltare a capacităţilor de tranzit.

 

CAPITOLUL V: Distribuţia

 

Distribuţia gazelor naturale

Art. 17 - (1) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale constă în alimentarea unui sistem de mai mulţi consumatori finali într-o zonă, racordaţi prin intermediul unor sisteme de conducte de distribuţie, în regim de presiune de până la 6 bari. Delimitarea sistemelor de distribuţie de cele de transport şi de cele ale consumatorilor se face la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare a transportatorului şi, respectiv, la ieşirea din instalaţiile de reglare a presiunii şi de măsurare a debitului la consumatori.

(2) Distribuitorii de gaze naturale pot presta şi alte servicii în condiţiile licenţierilor obţinute.

(3) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale constituie serviciu public de interes local.

(4) Obligaia de prestare a serviciului public se referă la consumatorii neeligibili (captivi), care se stabilesc de autorităţile competente desemnate şi, în special, la consumatorii casnici.

Distribuitor de gaze naturale

Art. 18 - Distribuitorul de gaze naturale este persoana juridică, română sau străină, autorizată şi licenţiată în condiţiile prezentei ordonanţe, având ca specific activitatea de distribuţie a gazelor naturale, precum şi de comercializare a acestora într-o zonă delimitată.

Obligaţiile distribuitorului

Art. 19 - Distribuitorii de gaze naturale au, în principal, următoarele obligaţii:

a) de a opera, întreţine, repara şi dezvolta sistemul de distribuţie în condiţii de siguranţă, eficienţă economică şi de protecţie a mediului înconjurător;

b) de a pune la dispoziţie consumatorilor eligibili cantităţile de gaze naturale conform prevederilor contractelor lor de aprovizionare;

c) de a utiliza sistemele de distribuţie în condiţii egale şi nediscriminatorii;

d) de a furniza informaţii rezonabile celorlalţi operatori din sectorul gazelor naturale în vederea realizării condiţiilor de operare sigură şi eficientă a sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

e) de a păstra confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii lor;

f) de a întocmi şi urmări bilanţul de gaze naturale intrate şi ieşite în şi din sisteme.

Drepturile distribuitorului

Art. 20 - Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:

a) să desfăşoare activităţi comerciale legate de vânzarea-cumpărarea de gaze naturale de pe piaţa internă şi externă;

b) să încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute şi să perceapă tarife corespunzător serviciilor prestate;

c) să folosească, cu acordul autorităţii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile domeniului public local pentru lucrările de execuţie, exploatare, întreţinere şi reparaţii pe care le execută, în condiţiile legii;

d) să întrerupă funcţionarea instalaţiilor şi a alimentării cu gaze naturale, pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de prezenta ordonanţă sau excepţionale, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a consumatorilor;

e) să aibă acces la instalaţiile de utilizare ale consumatorului conform contractelor şi ori de câte ori este necesară intervenţia, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI: Interdicţii

 

Art. 21 - Pentru protecţia conductelor, echipamentelor şi a instalaţiilor de gaze naturale se interzice terţilor:

a) să realizeze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a conductelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasată reţeaua de alimentare cu gaze naturale să se execute o construcţie, beneficiarul acesteia şi/sau proprietarul va suporta toate cheltuielile de modificare a traseului reţelei şi va obţine acordurile definitive ale proprietarilor sau ale deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie plasată noua conductă, precum şi avizele autorităţilor competente şi autorizaţia de construcţie;

b) să efectueze săpături sau lucrări de orice fel sub sau peste conductele de gaze naturale ori în zona de protecţie a acestora, fără avizul prealabil al operatorului de sistem;

c) să depoziteze materiale pe căile de acces la conducte în zona de protecţie a acestora;

d) să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor şi instalaţiilor de gaze naturale.

 

CAPITOLUL VII: Accesul la sisteme

 

Art. 22 - (1) Accesul la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali se poate realiza în baza unui acord scris, emis în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Accesul la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale se realizează în regim de acces negociat, după cum urmează: orice consumator eligibil, furnizor sau producător, va negocia cu operatorul de sistem (transportator şi/sau distribuitor), cu bună-credinţă, în condiţii nediscriminatorii şi transparente, accesul la sistem, în scopul încheierii unui contract de servicii sau de vânzare-cumpărare pentru gaze naturale.

(3) Transportatorul şi/sau distribuitorul are obligaţia de a face publice condiţiile principale privind accesul negociat la sistem.

(4) Situaţiile în care accesul este reglementat se stabilesc de ANRGN, cu consultarea operatorului de sistem.

Art. 23 - (1) Au acces la sisteme şi deplina libertate de a încheia contracte de cumpărare de gaze naturale cu orice producător şi/sau furnizor, consumatorii finali care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite de ANRGN.

(2) Consumatorii declaraţi eligibili vor încheia cu transportatorul contracte pentru rezervarea de capacitate de transport.

Art. 24 - (1) Până la atingerea unui anumit grad de deschidere a pieţei de gaze naturale în România, stabilit de ANRGN, distribuitorii de gaze naturale nu pot fi consideraţi consumatori eligibili. Distribuitorii de gaze naturale pot, dacă deţin licenţă în condiţiile legii:

a) să încheie contracte de cumpărare de gaze naturale cu orice producător şi/sau furnizor, şi anume pentru acele cantităţi de gaze naturale necesare consumatorilor neeligibili racordaţi la sistemul lor de distribuţie;

b) să încheie contracte de cumpărare de gaze naturale cu Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., în calitate de furnizor, şi anume pentru acele cantităţi de gaze naturale necesare consumatorilor lor finali, alţii decât cei desemnaţi eligibili;

c) să încheie contracte de servicii de distribuţie cu toţi consumatorii legaţi la sistemul pe care îl operează.

(2) Mărimea gradului de deschidere a pieţei de gaze naturale din România şi, deci, redefinirea consumatorilor eligibili, în diferite etape, în funcţie de condiţiile specifice din sectorul gazelor naturale, se stabileşte de ANRGN, cu consultarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.

Art. 25 - Consumatorii finali din cadrul sistemelor de distribuţie, care nu au fost desemnaţi eligibili, încheie contracte de cumpărare de gaze naturale cu distribuitorii la care sunt racordaţi.

Art. 26 - Consumatorii racordaşi direct la SNT şi care nu îndeplinesc condiţii de eligibilitate vor încheia contracte de cumpărare de gaze naturale cu Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., în calitate de furnizor şi de operator de sistem.

Refuzul accesului la sisteme

Art. 27- (1) Transportatorul sau distribuitorul de gaze naturale poate refuza accesul la sistem în următoarele situaţii:

a) capacitatea de transport pe subsistem sau pe conducta existentă este insuficientă;

b) nu există conductă de racord la sistemul de transport;

c) accesul la sistem împiedică îndeplinirea în siguranţă a obligaţiilor de servicii publice;

d) receptorii solicitaţi nu se încadrează în cerinţele minime privind siguranţa în funcţionare şi protecţia mediului, prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Transportatorul sau distribuitorul de gaze naturale, care iniţial refuză accesul la sistem din lipsă de capacitate sau de conductă de racord, va lua măsurile necesare asigurării accesului prin executarea lucrărilor de dezvoltare, numai în condiţiile unor soluţii viabile din punct de vedere tehnic şi economic sau ale supportării de către solicitant a costurilor aferente realizării lucrărilor necesare, în condiţiile regimului legal de proprietate şi de operare a sistemelor.

(3) În caz de refuz nejustificat al accesului la sistem, solicitantul se poate adresa pentru rezolvarea neînţelegerii ANRGN, în calitatea sa de autoritate competentă.

 

CAPITOLUL VIII: Înmagazinarea gazelor naturale

 

Art. 28 - Gazele naturale se înmagazinează în scopul armonizării variaţiilor sezoniere, zilnice şi orare de consum, cu capacităţile de furnizare şi de transport, precum şi pentru scopurile operaţionale şi strategice pentru care s-au stabilit atribuţiile Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.

Art. 29 - Depozitele existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sunt luate în concesiune de Societatea Naţională a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A. şi sunt operate de sucursalele sau filialele acesteia. În măsura în care se autorizează şi se licenţiază noi operatori de transport, aceştia pot primi dreptul de a constitui depozite proprii.

Art. 30 - (1) Persoanele juridice, române sau străine, licenţiate de ANRGN, pot avea acces la depozitele existente, scop în care operatorul prestează serviciul de înmagazinare pe bază de tarif.

(2) Persoanele juridice, române sau străine, pot participa împreună cu operatorii de transport şi/sau de înmagazinare, licenţiaţi în condiţiile prezentei ordonanţe, la realizarea de depozite noi.

Art. 31 - Prestatorul de servicii de înmagazinare a gazelor naturale are obligaţia de a asigura accesul producătorilor şi/sau al furnizorilor la capacităţile de înmagazinare, în condiţii egale şi nediscriminatorii, în limitele capacităţilor existente şi cu respectarea condiţiilor tehnice, de calitate şi de siguranţă ale depozitelor.

Art. 32 - Prestatorul de servicii de înmagazinare a gazelor naturale are obligaţia să rezerve o capacitate minimă de înmagazinare pentru transportator, astfel încât acesta să poată menţine, în orice moment, echilibrul fizic al sistemului general de alimentare cu gaze naturale în orice perioadă a anului şi cu menţinerea parametrilor minimi de funcţionare a SNT.

 

CAPITOLUL IX: Furnizarea şi utilizarea gazelor naturale

 

Contractul de furnizare

Art. 33 - (1) Furnizarea gazelor naturale este activitatea prin care un agent economic licenţiat în condiţiile prezentei ordonanţe pune la dispoziţie gaze naturale clienţilor interesaţi. Comercializarea gazelor naturale se face numai pe baza unui contract, denumit în cele ce urmează contract de furnizare, care se încheie între furnizor şi consumator/client şi care trebuie să cuprindă cel puţin clauzele minimale stabilite de lege, în general, şi de ANRGN, în particular, prin contracte-cadru stabilite pentru categorii de consumatori.

(2) Gazele naturale livrate clientului se facturează de furnizor pe baza indicaţiilor echipamentelor de măsurare montate de acesta, cu excepţia cazurilor în care se stabileşte altfel prin reglementări speciale sau prin contract.

(3) Clientul este obligat să plătească gazele naturale consumate.

(4) Furnizorul are dreptul să întrerupă furnizarea gazelor naturale clientului, în caz de neplată, după o preavizare prealabilă a acestuia.

Contractarea gazelor naturale

Art. 34 - (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale reglementează raporturile dintre furnizor şi client cu privire la furnizarea, facturarea şi plata gazelor naturale. Contractul de furnizare poate include şi efectuarea unor servicii de către furnizor.

(2) Contractarea furnizării gazelor naturale se face ţinându-se seama de natura furnizorului şi a clientului, de necesarul solicitat şi de posibilităţile furnizorului de asigurare a acestuia. Cantităţile convenite se prevăd în anexa la contract, cu defalcare anuală, trimestrială şi zilnică.

(3) Negocierea şi încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale cu clienţi eligibili se realizează după obţinerea de către solicitant a tuturor acordurilor şi avizelor privind accesul la sistem, prevăzute de legislaţia în vigoare, şi înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare.

(4) Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pentru o durată convenită între părţi.

(5) Clientul poate cere rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile.

(6) Furnizorul poate rezilia unilateral contractul după punerea în întârziere a clientului, în caz de consum fraudulos, de neplată a facturilor sau în alte situaţii prevăzute în prezenta ordonanţă, inclusiv cele legate de asigurarea eficienţei energetice, protecţia mediului şi siguranţa oamenilor.

Interdicţia de revânzare a gazelor naturale

Art. 35 - Consumatorul nu poate revinde gazele naturale cumpărate.

Echipamente de măsurare la clienţi

Art. 36 - (1) Echipamentele de măsurare care servesc pentru determinarea şi decontarea consumurilor de gaze naturale între părţile contractante vor fi certificate potrivit legislaţiei în vigoare şi vor fi montate numai de către operator, cu acceptul furnizorului.

(2) Tipul echipamentelor de măsurare la clienţi este stabilit de furnizor, în funcţie de parametrii şi de condiţiile de livrare a gazelor naturale.

(3) Echipamentele de măsurare aparţin operatorului.

(4) Echipamentele de măsurare care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, aparţin clienţilor vor fi cumpărate sau, după caz, înlocuite de operator, treptat, în funcţie de posibilităţile financiare ale acestuia, într-o perioadă de maximum 5 ani.

Art. 37 -(1) Echipamentele de măsurare se montează şi se sigilează de către operator, în prezenţa delegatului împuternicit al clientului, cu consemnarea acestei operaţiuni într-un proces-verbal.

(2) Echipamentele de măsurare vor fi verificate periodic sau ori de câte ori este necesar şi vor fi înlocuite în caz de uzură sau avarie de către operator, pe cheltuiala acestuia.

(3) În cazul în care deteriorarea se produce în orice mod din vina clientului, acesta va suporta costul echipamentelor deteriorate şi al lucrărilor de montare, verificare şi remontare.

(4) În cazul în care echipamentul de măsurare este defect, calculul cantităţilor de gaze naturale consumate se face după metodologia stabilită de operator, cu acordul furnizorului, împreună cu clientul, prin contract.

(5) Operatorul are obligaţia să înlocuiască în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrării sesizării scrise echipamentul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate. Echipamentul de măsurare se verifică într-un laborator de metrologie autorizat, care va indica eroarea de înregistrare cu care se va recalcula consumul pe perioada nefuncţionării acestuia, pe baza înţelegerii dintre părţile contractante.

(6) Măsurătorile efectuate de client în instalaţiile proprii nu sunt opozabile măsurătorilor efectuate de furnizor decât în măsura în care se ajunge la un acord între părţi.

Limitarea sau întreruperea furnizării gazelor naturale

Art. 38 - (1) Furnizorul este autorizat să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii:

a) când se periclitează viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în instalaţiile tehnologice de gaze naturale în zona instalaţiilor de producţie, depozitare şi a reţelelor de transport şi de distribuţie;

c) consum fraudulos de gaze naturale;

d) neachitarea facturii pentru gazele naturale consumate la termenele stabilite prin contract, precum şi neplata daunelor rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale operatorului, când acestea se datorează culpei clientului;

e) împiedicarea delegatului operatorului de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de măsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate sau de a verifica şi de a remedia defecţiunile la instalaţiile operatorului, când acestea se află pe teritoriul clientului, pe bază de program convenit cu acesta;

f) consumatorul a depăşit consumul de gaze naturale prevăzut în contract şi nu a luat măsuri pentru reducerea acestuia până la încadrarea în cantităţile contractate;

g) pentru executarea de lucrări la instalaţiile de alimentare noi sau pentru remedierea, înlocuirea ori modificarea celor existente, pe bază de program convenit cu consumatorul;

h) consumatorul modifică reglajele instalaţiilor de reglare-măsurare;

l) la cererea clientului.

(2) Furnizorul şi/sau operatorul sunt obligaţi să anunţe clienţii afectaţi de întreruperile planificate în modul stabilit prin contracte şi să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare în vederea executării unor lucrări de întreţinere şi de reparaţii.

(3) Cazurile de întrerupere a furnizării gazelor naturale prevăzute la alin. (1), cu excepţia situaţiilor prevăzute la lit. a), b), g) şi h), vor fi preavizate cu 3 zile lucrătoare şi vor fi aplicate în cazul în care clientul nu s-a conformat preavizului primit, în termen de 6 ore după expirarea acestuia.

(4) Furnizorul şi/sau operatorul răspund pentru daunele rezultate din întreruperile sau din limitările executate, cauzate din culpa sa.

(5) Furnizorul şi/sau operatorul nu răspund faţă de clienţi pentru întreruperea furnizării gazelor naturale sau pentru neasigurarea calităţii acestora în cazurile de forţă majoră. De asemenea, furnizorul nu răspunde pentru întreruperile furnizării gazelor naturale, cauzate de clienţi.

(6) În cazul penuriei naţionale de combustibili sau în situaţii excepţionale, determinate de evoluţia economiei internaţionale, de starea economiei naţionale, de necesităţile de apărare sau de protecţie a mediului înconjurător, la propunerea ministerului de resort, Guvernul poate aproba limitarea sau întreruperea furnizării gazelor naturale, stabilind, prin hotărâre, condiţiile de aplicare a acestei măsuri.

Răspunderi ale furnizorului şi ale operatorului

Art. 39 - (1) Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate consumatorului prin încălcarea contractului şi, în special, dacă nu începe furnizarea gazelor naturale la termenul contractat sau nu livrează gaze naturale în condiţiile stabilite în contract.

(2) Operatorul răspunde pentru toate daunele provocate consumatorului când:

a) nu anunţă consumatorul din timp cu privire la întreruperile programate pentru lucrările planificate;

b) după întreruperea furnizării gazelor naturale, cerută de consumator, nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea, în scris, a înştiinţării privind încetarea motivului întreruperii.

Răspunderea consumatorului

Art. 40 - (1) Consumatorul răspunde pentru daunele cauzate furnizorului/operatorului prin nerespectarea contractului, precum şi pentru acţiuni care afectează instalaţiile şi pun în pericol sănătatea persoanelor ori integritatea bunurilor materiale.

(2) De asemenea, consumatorul răspunde, dacă:

a) provoacă în procesul de consum perturbaţii ale parametrilor de calitate şi de siguranţă, care conduc la întreruperea furnizării gazelor naturale sau periclitează continuitatea alimentării;

b) nu respectă prescripţiile privind racordarea la reţele a instalaţiilor de utilizare;

c) deteriorează instalaţia de racordare sau instalaţiile de măsurare, violează sigiliile sau nu anunţă furnizorul/operatorul despre deteriorarea acestora;

d) consumă gaze naturale ocolind sau afectând instalaţiile de măsură ori consumă gaze naturale fără acordul furnizorului/operatorului, după sistarea furnizării;

e) nu plăteşte sau plăteşte cu întârziere contravaloarea gazelor naturale consumate;

f) consumă gaze naturale într-un mod diferit faţă de prevederile acordului de utilizare a gazelor naturale;

g) nu respectă dispoziţiile privind limitarea consumului;

h) nu exploatează şi nu întreţine instalaţiile proprii de utilizare, în conformitate cu prescripţiile şi cu normativele în vigoare;

i) modifică valorile parametrilor de protecţie, reglare şi măsurare, stabilite de comun acord cu furnizorul/operatorul;

j) nu asigură accesul personalului şi al utilajelor la instalaţiile aparţinând furnizorului şi nu permite persoanelor împuternicite să efectueze controlul privind modul de utilizare a gazelor naturale în conformitate cu normele şi cu normativele în vigoare;

k) pe traseele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ridică construcţii, depozitează materiale sau efectuează lucrări subterane fără acordul prealabil al furnizorului.

(3) Nerespectarea acordului de utilizare şi a contractului de furnizare sau consumul fraudulos de gaze naturale atrage plata contravalorii gazelor naturale consumate în perioada respectivă şi, după caz, suportarea următoarelor consecinţe precizate în contract:

a) penalizări;

b) despăgubiri;

c) întreruperea furnizării gazelor naturale;

d) deconectarea de la sistem.

Obligaţii ale consumatorilor pentru creşterea eficienţei energetice

Art. 41 - În vederea utilizării gazelor naturale în condiţii de eficientă energetică, siguranţă în funcţionare şi de protecţie a mediului înconjurător, aparatele de utilizare, cum sunt arzătoarele, şi principalele elemente cu funcţionare independentă care urmează a fi montate în instalaţiile de utilizare vor avea randamente termotehnice de minimum 85%, vor fi prevăzute cu elemente de protecţie şi automatizare, iar conţinutul maxim de emisii poluante nu va depăşi limitele admise, prevăzute de legislaţia în vigoare la instalaţii noi, instalaţii modernizate şi/sau reparate capital. În cazul instalaţiilor vechi, aceste condiţii vor fi asigurate într-un interval stabilit de ANRGN.

Art. 42 - (1) Clienţii sunt obligaţi:

a) să respecte normele tehnice în vigoare privind exploatarea, întreinerea, repararea ţinstalaţiilor proprii şi a receptorilor de gaze naturale, precum şi dotarea acestora cu aparate de măsură şi control;

b) să recupereze căldura reziduală din procesele tehnologice, acolo unde se justifică economic, utilizând în acest scop instalaţii de termoficare omologate.

(2) Clienţii care folosesc mai mult de 1,5 milioane m3/an sunt obligaţi:

a) să numească un responsabil autorizat în domeniul gazelor naturale;

b) să dezvolte un program de economisire a gazelor naturale pe o perioadă de 5 ani, care să evidenţieze tehnologiile cerute, sursele şi mecanismele de finanţare şi care să conducă la o reducere relativă a intensităţii energetice, a emisiunilor toxice şi a celor responsabile de efectul de seră în atmosferă;

c) să asigure întocmirea anuală a bilanţului energetic de către un auditor acreditat.

Asistenţa consumatorilor

Art. 43 - În scopul creşterii eficienţei utilizării gazelor naturale la consumatori, operatorii sistemelor, cu acordul consumatorilor, vor organiza şi vor desfăşura activităţi de verificare a instalaţiilor de utilizare, de informare, consultanţă, cercetare, acţiuni demonstrative şi promoţionale, prestări de servicii şi lucrări de execuţie.

Stabilirea reglementărilor de eficienţă energetică

Art. 44 - (1) Normele şi prescripţiile tehnice, normativele şi reglementările obligatorii pentru exploatarea şi folosirea eficientă a reţelelor, instalaţiilor şi a echipamentelor de gaze naturale se stabilesc de ANRGN, cu consultarea societăţilor comerciale şi a asociaţiilor profesionale specializate din domeniul gazelor naturale şi cu participarea entităţilor abilitate, autorizate şi licenţiate în condiţiile legii.

(2) Reglementările tehnice stabilite conform alin. (1) cuprind şi valori indicative pentru parametrii importanţi şi trebuie să aibă un caracter obiectiv şi imparţial.

Elaborarea şi revizuirea standardelor de eficienţă

Art. 45 - (1) Asociaţia de Standardizare din România, la propunerea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi a ANRGN, elaborează programe privind revizuirea sau, după caz, întocmirea de standarde de eficienţă energetică, armonizate cu normele europene în vigoare.

(2) Pentru producătorii şi furnizorii de receptori de gaze naturale prevederile standardelor şi ale prescripţiilor de eficienţă energetică şi protecţie a mediului în domeniul gazelor naturale sunt obligatorii.

Utilizarea eficientă a resurselor în sectorul gazelor naturale

Art. 46 - În scopul utilizării eficiente a resurselor de gaze naturale, agenţii economici cu activitate de producţie, transport, depozitare şi de distribuţie a gazelor naturale sunt obligaţi, după caz, să ia măsuri pentru:

a) asigurarea parametrilor de performantă ai instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor;

b) reducerea consumului propriu de gaze naturale şi energie, precum şi a scurgerilor de gaze naturale în atmosferă.

Dreptul de control

Art. 47 - Furnizorul este în drept:

a) să verifice modul de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de utilizare aparţinând consumatorilor;

b) să verifice conformitatea şi performanţele energetice ale aparatelor, utilajelor şi echipamentelor de gaze naturale ale consumatorilor;

c) să sesizeze organele abilitate cu privire la cazurile de consum fraudulos de gaze naturale;

d) să ia măsuri, în condiţiile legii, în vederea reglementării situaţiilor prevăzute la lit. a), b) şi c);

e) să numească comisii pentru expertizarea accidentelor şi avariilor produse în instalaţiile de producţie, înmagazinare, transport, distribuţie şi utilizare a gazelor naturale.

 

CAPITOLUL X: Proiectarea, execuţia şi atestarea în domeniul gazelor naturale

 

Art. 48 - (1) Lucrările şi instalaţiile de producţie, depozitare, transport, distribuţie şi utilizare a gazelor naturale se proiectează şi se execută de către persoane juridice, române sau străine, autorizate în condiţiile prezentei ordonanţe.

(2) Proiectarea şi execuţia se realizează în conformitate cu normativele tehnice în vigoare, numai după obţinerea acordurilor şi a avizelor necesare.

(3) Avizarea şi verificarea proiectelor de execuţie se efectuează de operatorii sistemelor la care consumatorii se racordează şi, după caz, de operatorii instalaţiilor de utilizare.

Art. 49 - (1) Operatorii de sisteme sunt în drept să urmărească şi să verifice modul de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj pe care urmează să le exploateze şi să le întreţină sau la care se racordează, în vederea respectării proiectelor de execuţie avizate, indiferent de sursa de finanţare.

(2) În cazul în care operatorul sistemului ce urmează a fi realizat nu este stabilit, beneficiarul investiţiei are obligaţia să asigure urmărirea şi verificarea modului de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj prin intermediul unui operator autorizat, în baza unui contract de prestări de servicii încheiat în acest sens.

Art. 50 - (1) Echipamentele, instalaţiile, aparatele, produsele şi procedeele utilizate în sectorul gazelor naturale vor fi în mod obligatoriu atestate tehnic.

(2) Atestarea tehnică este o fază preliminară obţinerii agrementului tehnic şi a certificatului de aprobare de model, emise în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Metodologia de emitere a atestatelor tehnice va fi elaborată de ANRGN în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi va fi dată publicităţii.

(4) Se interzice utilizarea în sectorul gazelor naturale a echipamentelor, instalaţiilor, aparatelor, produselor şi procedeelor care nu posedă agrement tehnic.

 

CAPITOLUL XI: Preţuri şi tarife

 

Fundamentarea preţurilor şi a tarifelor

Art. 51 - Sistemul de preţuri şi tarife la gaze naturale va fi conceput astfel încât să faciliteze:

- apropierea de valoarea de piaţă a combustibililor alternativi şi recuperarea costurilor serviciilor de transport, înmagazinare şi distribuţie a gazelor naturale;

- dezvoltarea capacităţilor de producţie, transport, înmagazinare şi distribuţie şi înlocuirea celor uzate;

- investiţiile străine şi transferul de tehnologie;

- economisirea de energie la consumatorii finali;

- lărgirea bazei de rezerve de gaze naturale;

- îmbunătăţirea calităţii gazelor naturale şi a serviciilor prestate la consumatori;

- diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale şi mărirea siguranţei aprovizionărilor.

Art. 52 - Sistemul de preţuri şi tarife trebuie să conducă la realizarea unei pieţe moderne şi competitive a gazelor natura